หลักสูตรฝึกอบรม ธรรมะกับการทำงาน - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Other / ธรรมะกับการทำงาน

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 ความสับสนอลหม่านในสภาวะที่เศรษฐกิจโลกกำลังถดถอย และการแข่งขันในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมที่กำลังทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น หลายประเทศที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีในระดับสูง ต่างประสบกับปัญหาความความเครียด (Stress) ปัญหาสังคมเชิงซ้อน (Social Complexity) เกิดเป็นสังคมวิปริต อยู่ร้อนนอนทุกข์ เนื่องจากความไม่สมดุลในการดำเนินชีวิตและการทำงาน ทำให้ผู้นำประเทศและผู้บริหารองค์กรชั้นนำเริ่มมีการนำเอาแนวคิดในเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ 
 “ธรรมะ” ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้เป็นแนวคิดในการบริหารจัดสมัยใหม่แบบผสมผสาน (Hybrid Management) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาด้านจิตใจของมนุษย์ (Soft Side Management) ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านการเพิ่มผลผลิต (Hard Side Management) เพื่อปรับความสมดุลให้เกิด “งานได้ผล คนมีความสุข”

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบัติได้จริงทั้งในด้านการทำงานที่มีประสิทธิภาพและการดำเนินชีวิตอย่างดีงาม

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. รู้จัก รู้หลัก “ธรรมะ” 
2. การสร้างเสริมพลังจิต 
3. ปัญญาสามฐาน 
4. รักผลิบาน งานผลิผล เข้าใจคนด้วยจตุรลักษณ์
5. การฟังเชิงลึก 
6. พละ 4 เพื่องานได้ผล คนเป็นสุข

แนวทางการฝึกอบรม
ใช้แนวคิดกระบวนการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) 
มุ่งเน้นการเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนการสอนและการเรียนรู้เชิงกิจกรรม (Activity Based Learning) โดยผู้เข้ารับการอบรมจะมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในรูปแบบสุนทรียสนทนา (Dialogue)
ศึกษาและพัฒนาทักษะในการฟัง การคิดวิเคราะห์ การเขียน การอภิปรายกลุ่ม การนำเสนอและการแสดงออกที่เหมาะสม

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้า
ผู้จัดการ 
ผู้บริหาร

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ พันธุ์บุณย์ ทองสังข์
วิทยากร (Lecture) , วิทยากรที่ปรึกษา (Process Consultant) กระบวนกร (Facilitator) , ครูฝึก (Trainer) , ผู้ฝึกสอน (Coach)
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ธรรมะการฟังการพัฒนา

แสดงความคิดเห็น