หลักสูตรฝึกอบรม นพลักษณ์กับการบริหารความสัมพันธ์ในองค์กร - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม นพลักษณ์กับการบริหารความสัมพันธ์ในองค์กร

อ. ชัญญชิตา ศรีชัย

(วิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
    - การบริหารความสัมพันธ์ในองค์กรเป็นปัจจัยที่สำคัญในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีของพนักงานในองค์การในแต่ละระดับ เพื่อนำไปสู่การสร้างความสำเร็จร่วมกันอย่างเติบโตและยั่งยืนในองค์การ นพลักษณ์เป็นศาสตร์ที่มีมานานและได้รับความนิยมในหลายวงการ เนื่องจากเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยสร้างความตระหนักรู้ตนเอง ความเข้าใจผู้อื่น การเปิดใจ รับฟัง และสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยลดอคติ ความเป็นตนเองน้อยลง ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร นพลักษณ์ที่สร้างขึ้นในองค์กรจะสร้างสรรค์วัฒนธรรมและค่านิยมที่เป็นไปได้สูง ซึ่งมีผลกระทบในหลายด้านด้วยกัน นอกจาก นพลักษณ์จะเป็นเครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์ในองค์กรแล้ว ยังก่อให้เกิด การเติบโตและพัฒนาขององค์กรได้ เมื่อคนในองค์กรมีความรู้สึกถึงค่านิยมและวัฒนธรรมที่เหมือนกัน จะส่งผลให้มีความร่วมมือและสัมพันธ์ที่ดีกันอย่างเป็นธรรมชาติ แต่ละคนเมื่อเข้าในเรื่องนพลักษณ์และยอมรับความแตกต่างที่สร้างพลวัต จะเข้า ประสานงานอย่างเต็มกำลัง คนในองค์กรจะรู้สึกมั่นใจและไว้วางใจในพันธมิตรและทีมงานของตนเอง ทำให้มีการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นและมุ่งหวังสู่ผลลัพธ์ที่ดี

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนพลักษณ์ในองค์กร: หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเข้าใจที่เชิงลึกเกี่ยวกับนพลักษณ์และแนวคิดที่เกี่ยวข้องในองค์กร ผู้เรียนจะได้รับข้อมูลและความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์และรับรู้นพลักษณ์ที่มีอยู่ในองค์กรของตนเอง ความแตกต่าง จุดแข็ง จุดอ่อน และค่านิยมของแต่ละลักษณ์ เพื่อสร้างการตระหนักรู้ และเข้าใจด้วยตนเอง
2. เพื่อพัฒนาทักษะในการบริหารความสัมพันธ์ในองค์กร: หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นในการบริหารความสัมพันธ์ในองค์กร ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เครื่องมือและเทคนิคสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร สร้างความร่วมมือ และสัมพันธ์ที่ดีในทีมงาน รวมถึงส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 ความท้าทายขององค์การในยุคปัจจุบัน
ความสำคัญของการสร้างและบริหารสัมพันธภาพในองค์การต่างคนต่างอยู่ หรือสร้างประสบการณ์ชีวิตทำงานร่วมกัน
ความหมายและแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับนพลักษณ์
การเข้าใจและวิเคราะห์นพลักษณ์คนในองค์กร เราเป็นอย่างไร ลูกน้องเรา และหัวหน้าเรา
การเชื่อมโยงความเข้าใจของนพลักษณ์ไปสู่การบริหารความสัมพันธ์
     Workshop แบบทดสอบการวิเคราะห์นพลักษณ์
การรับรู้และเข้าใจความแตกต่างของแต่ละลักษณ์ในองค์กร
     - แนวคิด จุดแข็ง จุดอ่อน ค่านิยม
การสื่อสาร ประสานงานตามวิถีของลักษณ์ต่างๆเพื่อสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน Get the result done!
     Workshop
การบริหารจุดแข็ง และสร้างแนวทางพัฒนาตนองในแต่ละลักษณ์ / ลูกน้องส่งเสริมและผลักดันแบบถูกใจ ถูกจริต !
การสร้างสมดุลยภาพในการทำงาน และชีวิตในแต่ละลักษณ์
ประเด็นความขัดแย้ง และข้อควรรู้ของแต่ละลักษณ์

ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)
• 9.00-16.00 น.

รูปแบบการการอบรม (Methodology)
    -บรรยายพร้อมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรม Workshop ต่างๆ โดยใช้แนวทางการโค้ชและการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียน เพื่อฝึกการคิด การระดมสมอง การลองปฏิบัติ อันจะนำไปสู่การเข้าใจองค์ความรู้แบบเข้าใจด้วยตนเองและสามารถนำแนวคิดและแนวปฏิบัติไปประยุกต์ได้

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม