หลักสูตรฝึกอบรม นักขายคุณภาพยุคใหม่ขององค์กร - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม นักขายคุณภาพยุคใหม่ขององค์กร

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

(Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
ทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับองค์กร ที่ผู้บริหาร และฝ่ายทรัพยากรบุคคลทราบเป็นอย่างดี พนักงานขายเปรียบเสมือนบุคลากรส่วนหน้าในการสร้างรายได้ให้กับองค์กร นอกจากการสรรหาผ่านคุณสมบัติที่เหมาะสมกับบุคลิกลักษณะของแต่ละองค์กรแล้ว การพัฒนาบุคลากรทางด้านการขายยังเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง
พนักงานขายที่มีคุณภาพ นอกเหนือจากการมีคุณลักษณะที่เหมาะสมแล้ว ยังต้องเป็นบุคลากรที่มีจิตใจบริการ เต็มใจที่จะมอบสิ่งดีดี มีประโยชน์ให้กับลูกค้า ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และพร้อมตอบข้อซักถาม แก้ไขปัญหา ให้กับลูกค้า ทั้งก่อนและหลังการขาย
การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม ก้าวสู่ยุค Digital Transformation สร้างการเปลี่ยนแปลงกับทุกองค์กร ในหลายมิติ ทั้งกระบวนการทางธุรกิจ วัฒนธรรมองค์กร และประสบการณ์ลูกค้า บุคลากรต้องมีการเปลี่ยนแปลง ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น พนักงานขายคุณภาพยุคใหม่ ต้องเรียนรู้ และก้าวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี จากข้อมูล Big Data จากรูปแบบการขาย กระบวนการขาย สื่อส่งเสริมการขาย การบริการหลังการขาย การชำระค่าสินค้าบริการ และอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งต้องเรียนรู้ พัฒนาตัวเอง พัฒนากรอบความคิดใหม่ทางด้านนวัตกรรมพร้อมสร้างรูปแบบการขายของตัวเอง เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในหลากหลายรูปแบบได้
ความต้องการของลูกค้า มีการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การตอบสนองการตัดสินใจซื้อของลูกค้าในหลากหลายช่องทาง ย่อมมีความจำเป็นมากขึ้นไปด้วย พนักงานขายคุณภาพยุคใหม่ต้องมีความสามารถที่รอบด้าน การหมุนเวียนการทำงานเป็นสิ่งที่สร้างให้เกิดการเรียนรู้ และสอดคล้องกับการขายในหลายรูปแบบ องค์กรที่สามารถพัฒนาช่องทางการขายให้ครอบคลุมความต้องการของลูกค้า ทั้งการขายปลีก การขายส่งผ่านตัวแทนขาย และการขายถึงลูกค้าโดยตรง ย่อมสร้างความได้เปรียบให้กับสินค้า บริการของตนเอง ที่จะสามารถส่งมอบให้กับลูกค้าได้มากขึ้น

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนตระหนักรู้คุณสมบัติของตัวเองในฐานะพนักงานขายคุณภาพยุคใหม่ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับตัวเองทันที
เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การปรับตัว ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอล Digital Transformation และใช้ประโยชน์เพื่อส่งเสริมการขายของตัวเองจากฐานข้อมูลขององค์กร
เพื่อฝึกฝนเทคนิคต่างๆ ในการขาย ตามลักษณะของช่องทางการขายรูปแบบต่างๆ และพัฒนาตนเองให้เป็นพนักงานขายคุณภาพยุคใหม่ ด้วยกระบวนการขายที่เป็นมาตรฐาน
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงใน Class ที่เป็นตัวอย่าง ทำให้เกิดความเข้าใจ และพร้อมนำไปฝึกฝนด้วยตัวเองต่อไป

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
คุณสมบัตินักขายคุณภาพยุคใหม่
          คุณลักษณะของนักขายยุคใหม่ที่ดี
          การสื่อสารกับการขาย
          การบริการลูกค้ากับการขาย
          5 สิ่งควรรู้ของนักขายยุคใหม่ และการตัดสินใจซื้อของลูกค้า
          Workshop : การพัฒนาคุณสมบัตินักขายคุณภาพยุคใหม่
นักขายยุคใหม่กับการเปลี่ยนแปลง และปรับตัวในยุคดิจิตอล
          นักขายยุคใหม่กับองค์กรที่ใช้ Digital Transformation
          การใช้ข้อมูล Data Analytic ของนักขายยุคใหม่
          นักขายยุคใหม่ที่มีแนวความคิดแบบ Innovation Thinking
          การออกแบบการขายในสไตล์ของตนเอง
          กิจกรรม : พัฒนาการออกแบบการขาย ในสไตล์ตัวเอง
เทคนิคการขายของนักขายยุคใหม่แบบต่างๆ
          การขายในรูปแบบต่างๆ
          เทคนิคการขายเชิงรุก ของนักขายยุคใหม่แบบขายตรง (Direct sale)
          เทคนิคการขายเชิงตั้งรับ ของนักขายยุคใหม่แบบร้านค้าปลีก (Retail)
          เทคนิคการขายผ่านตัวแทน ของนักขายยุคใหม่แบบขายส่ง (Wholesale)
          Role Playing : การฝึกปฏิบัติในการพัฒนาเทคนิคการขายแบบต่างๆ
การพัฒนากระบวนการขายของนักขายคุณภาพยุคใหม่
          การตั้งเป้าหมายการขาย การวางแผนการขาย และการปฏิบัติการขาย
          การรายงานการขาย และการติดตามผลการขาย
          การทำงานเป็นทีม
          การวิเคราะห์ปัญหา การแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ
          การนำเสนออย่างมั่นใจ
          Workshop : การพัฒนาคุณภาพการขาย
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


 


แนวทางการฝึกอบรม
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยมุ่งไปที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ ที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองและนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
กิจกรรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
          การบรรยายเนื้อหา
          การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
          Workshop สร้างสถานการณ์
          กรณีศึกษา จำลองสถานการณ์
          Role Play การแสดงบทบาทสมมติ
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตาม ธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขาย
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม