หลักสูตรฝึกอบรม นักขายมืออาชีพในฐานะที่ปรึกษา - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Sales and Marketing / นักขายมืออาชีพในฐานะที่ปรึกษา

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การขายสินค้าอุตสาหกรรมที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญ Solution ควบคู่กับเทคนิคการขายที่ทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นแล้วตัดสินใจเลือกใช้บริการนั้น ต้องพัฒนานักขายให้เป็นมืออาชีพในฐานะที่ปรึกษา สามารถร่วมทำงานเพื่อค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าได้
การพัฒนานักขายในเชิงที่ปรึกษา ต้องมุ่งเน้นให้ด้านต่างๆ ดังนี้
       ความเชี่ยวชาญในเรื่อง Solution ของสินค้าและบริการ
       เทคนิคการนำเสนอและค้นหาความต้องการอย่างมืออาชีพ
       การสร้าง Solution ร่วมกับลูกค้าที่ตรงความต้องการ
       การทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นทั้งระบบ
       การเจรจาต่อรองให้ลูกค้ามองเห็นประโยชน์และคุณค่า
กระบวนการดำเนินงานขายในเชิงที่ปรึกษา มีขั้นตอนและแนวทางแตกต่างจากการขายทั่วๆ ไป เพราะลูกค้ามีความคาดหวังจากพนักงานขายในฐานะที่ปรึกษาที่สามารถช่วยเขาดำเนินการค้นหา Solution ที่เหมาะสมกับความต้องการอย่างแท้จริง ไม่ใช่สินค้า/บริการสำเร็จรูป ดังนั้นกระบวนการดำเนินงานขายในลักษณะนี้ จึงต้องมีความละเอียด เชี่ยวชาญและครบถ้วน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและจูงใจให้ลูกค้ามองเห็นประโยชน์ของ Solution ที่นำเสนอ

วัตถุประสงค์
  เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างแนวทางการขายในเชิงที่ปรึกษาได้ด้วยตัวเอง อย่างเข้าใจและเชื่อมั่นว่าสามารถนำไปปฎิบัติได้จริง
เพื่อทำให้ผู้เรียนกำหนดกระบวนการขายในฐานะที่ปรึกษากับลักษณะงานขายของตัวเองได้ ทำให้เกิดความเชื่อมั่นที่จะไปปฎิบัติ
เพื่อทำให้ผู้เรียนเรียนรู้และเข้าใจการพัฒนาคุณสมบัติของนักขายในฐานะที่ปรึกษา แล้วนำมาประยุกต์ใช้กับตัวเองได้อย่างเหมาะสมใน Style ของตัวเอง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับงานขายเชิงที่ปรึกษา
       งานขายมีความสำคัญอย่างไร? 
       คุณลักษณะของนักขายมืออาชีพเป็นอย่างไร? 
       การขายในฐานะที่ปรึกษามีลักษณะอย่างไร? 
       คุณสมบัติเด่นของนักขายเชิงที่ปรึกษามีอะไรบ้าง?
กระบวนการดำเนินงานขายในเชิงที่ปรึกษา
       การนำเสนอขายอย่างมืออาชีพ 
       ค้นหาความต้องการซื้อที่แท้จริงจากลูกค้า 
       วิเคราะห์ Solution ที่เหมาะสมต่อความต้องการ 
       การวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ 
       เทคนิคการเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์ 
       ดำเนินการปิดการขายแบบมืออาชีพ 
       Workshop I : สร้างกระบวนการขายของตัวเอง
คุณลักษณะเด่นของนักขายในฐานะที่ปรึกษา
       ความเชี่ยวชาญเรื่อง Solution ที่นำเสนออย่างแท้จริง 
       นำเสนอข้อมูลที่เป็นจริงด้านเทคนิคอย่างครบถ้วน 
       สร้าง Solution ร่วมกับลูกค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
       การทำให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจและเชื่อมั่นใน Solution 
       การเจรจาต่อรองให้ลูกค้าคล้อยตามแนวความคิด 
       Workshop II : กำหนดแนวทางที่จะพัฒนาตัวเอง 
       กรณีศึกษา : การขายในฐานะที่ปรึกษา
การพัฒนาเทคนิคการนำเสนอ&การเจรจาต่อรอง
       เทคนิคการนำเสนอให้ลูกค้าคล้อยตามแนวความคิด 
       การสร้างความเชื่อมั่นในการเจรจาต่อรอง 
       เทคนิคการเอาชนะข้อโต้แย้งด้วยการโน้มน้าว 
       การเปลี่ยนความคิดลูกค้าให้เขายินดีเปลี่ยนด้วยความเต็มใจ 
       Workshop III : การพัฒนาเทคนิคของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

ขอบเขตของหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง 
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
       การบรรยายเนื้อหา 
       Work shop สร้างสถานการณ์ 
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขาย
ผู้จัดการทีมงานขาย
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด

ดาวน์โหลด Slide

(หลักสูตร นักขายมืออาชีพในฐานะที่ปรึกษา)

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลด Slide

(หลักสูตร นักขายมืออาชีพในฐานะที่ปรึกษา)

หลักสูตรน่าสนใจ
VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : สินค้าอุตสาหกรรมนักขายที่ปรึกษา 

แสดงความคิดเห็น

  • Phuwit Sukyingrungrueng (สมาชิก)
    (2 ปีที่แล้ว )
    ดีครับ