หลักสูตรฝึกอบรม นักขายมืออาชีพในฐานะที่ปรึกษา - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2562 / Sales and Marketing / นักขายมืออาชีพในฐานะที่ปรึกษา

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การขายสินค้าอุตสาหกรรมที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญ Solution ควบคู่กับเทคนิคการขายที่ทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นแล้วตัดสินใจเลือกใช้บริการนั้น ต้องพัฒนานักขายให้เป็นมืออาชีพในฐานะที่ปรึกษา สามารถร่วมทำงานเพื่อค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าได้
การพัฒนานักขายในเชิงที่ปรึกษา ต้องมุ่งเน้นให้ด้านต่างๆ ดังนี้
       ความเชี่ยวชาญในเรื่อง Solution ของสินค้าและบริการ
       เทคนิคการนำเสนอและค้นหาความต้องการอย่างมืออาชีพ
       การสร้าง Solution ร่วมกับลูกค้าที่ตรงความต้องการ
       การทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่นทั้งระบบ
       การเจรจาต่อรองให้ลูกค้ามองเห็นประโยชน์และคุณค่า
กระบวนการดำเนินงานขายในเชิงที่ปรึกษา มีขั้นตอนและแนวทางแตกต่างจากการขายทั่วๆ ไป เพราะลูกค้ามีความคาดหวังจากพนักงานขายในฐานะที่ปรึกษาที่สามารถช่วยเขาดำเนินการค้นหา Solution ที่เหมาะสมกับความต้องการอย่างแท้จริง ไม่ใช่สินค้า/บริการสำเร็จรูป ดังนั้นกระบวนการดำเนินงานขายในลักษณะนี้ จึงต้องมีความละเอียด เชี่ยวชาญและครบถ้วน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและจูงใจให้ลูกค้ามองเห็นประโยชน์ของ Solution ที่นำเสนอ

วัตถุประสงค์
  เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างแนวทางการขายในเชิงที่ปรึกษาได้ด้วยตัวเอง อย่างเข้าใจและเชื่อมั่นว่าสามารถนำไปปฎิบัติได้จริง
เพื่อทำให้ผู้เรียนกำหนดกระบวนการขายในฐานะที่ปรึกษากับลักษณะงานขายของตัวเองได้ ทำให้เกิดความเชื่อมั่นที่จะไปปฎิบัติ
เพื่อทำให้ผู้เรียนเรียนรู้และเข้าใจการพัฒนาคุณสมบัติของนักขายในฐานะที่ปรึกษา แล้วนำมาประยุกต์ใช้กับตัวเองได้อย่างเหมาะสมใน Style ของตัวเอง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับงานขายเชิงที่ปรึกษา
       งานขายมีความสำคัญอย่างไร? 
       คุณลักษณะของนักขายมืออาชีพเป็นอย่างไร? 
       การขายในฐานะที่ปรึกษามีลักษณะอย่างไร? 
       คุณสมบัติเด่นของนักขายเชิงที่ปรึกษามีอะไรบ้าง?
กระบวนการดำเนินงานขายในเชิงที่ปรึกษา
       การนำเสนอขายอย่างมืออาชีพ 
       ค้นหาความต้องการซื้อที่แท้จริงจากลูกค้า 
       วิเคราะห์ Solution ที่เหมาะสมต่อความต้องการ 
       การวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ 
       เทคนิคการเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์ 
       ดำเนินการปิดการขายแบบมืออาชีพ 
       Workshop I : สร้างกระบวนการขายของตัวเอง
คุณลักษณะเด่นของนักขายในฐานะที่ปรึกษา
       ความเชี่ยวชาญเรื่อง Solution ที่นำเสนออย่างแท้จริง 
       นำเสนอข้อมูลที่เป็นจริงด้านเทคนิคอย่างครบถ้วน 
       สร้าง Solution ร่วมกับลูกค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
       การทำให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจและเชื่อมั่นใน Solution 
       การเจรจาต่อรองให้ลูกค้าคล้อยตามแนวความคิด 
       Workshop II : กำหนดแนวทางที่จะพัฒนาตัวเอง 
       กรณีศึกษา : การขายในฐานะที่ปรึกษา
การพัฒนาเทคนิคการนำเสนอ&การเจรจาต่อรอง
       เทคนิคการนำเสนอให้ลูกค้าคล้อยตามแนวความคิด 
       การสร้างความเชื่อมั่นในการเจรจาต่อรอง 
       เทคนิคการเอาชนะข้อโต้แย้งด้วยการโน้มน้าว 
       การเปลี่ยนความคิดลูกค้าให้เขายินดีเปลี่ยนด้วยความเต็มใจ 
       Workshop III : การพัฒนาเทคนิคของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

ขอบเขตของหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง 
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
       การบรรยายเนื้อหา 
       Work shop สร้างสถานการณ์ 
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขาย
ผู้จัดการทีมงานขาย
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด

ดาวน์โหลด Slide

(หลักสูตร นักขายมืออาชีพในฐานะที่ปรึกษา)

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : สินค้าอุตสาหกรรมนักขายที่ปรึกษา 

แสดงความคิดเห็น