หลักสูตรฝึกอบรม นักขายมืออาชีพ หน่วยงานภาครัฐ - หลักสูตร 1 วัน

(Professional Sales for Government)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Sales and Marketing / นักขายมืออาชีพ หน่วยงานภาครัฐ

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
พนักงานขายที่ประสบความสำเร็จนั้น มีหลักสำคัญในการทำงานขายคือ ขายคุณค่าของตนเอง คุณค่าขององค์กร คุณค่าของสินค้า ส่งมอบให้กับลูกค้าอย่างจริงจังและจริงใจ
พนักงานขายที่มีความฝัน มักให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ เช่น เตรียมตัวเอง เตรียมข้อมูลสำคัญที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ด้วยการศึกษาพฤษติกรรมและสอบถามด้วยการใช้คำถามและเล่าเรื่องที่อยากให้ลูกค้าได้ประโยชน์อย่างตั้งใจ
พนักงานขายที่มีการเตรียมตัว ทำการบ้านเป็นอย่างดีนั้น ลูกค้าสามารถรับทราบได้จากการพูดคุย และผลงานที่ได้เตรียมงานร่วมกัน เช่น โจทย์ กระบวนการ และคำตอบที่สัมพันธ์กันอย่างลงตัว
พนักงานขายที่ “รักงานขาย” จากใจจริงนั้น สามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคได้ด้วย การลงมือทำตามแผนงานที่วางไว้อย่างมุ่งมั่น สร้างสรรค์แนวทางใหม่ในการพัฒนาสิ่งที่ดีกว่าทุกวัน
พนักงานขายส่วนใหญ่มักตกหลุมความสบาย และหลงไหลกับเนยแข็งเดิมๆ เราสามารถสำรวจและกระตุ้นตัวเองให้เห็นความจริง ยอมรับ แต่ไม่ยอมแพ้ในทุกวันอย่างเป็นธรรมชาติด้วยตัวเอง
ลูกค้ากลุ่มงานราชการ มีกระบวนการที่ซับซ้อน มีความท้าทาย ผลลัพธ์คุ้มค่า “เราทำได้” เช่นกัน

วัตถุประสงค์
1. เพี่อให้พนักงานขาย “รักตัวเอง” เชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองและนำออกมาใช้อย่างสร้างสรรค์
2. เพื่อให้พนักงานขายค้นหาความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญกับกระบวนการขายที่ออกแบบใหม่
3. เพื่อให้พนักงานขายมีความสุขในการพัฒนากระบวนการขายด้วยตนเองให้สามารถตอบโจทย์ลูกค้า
4. เพื่อให้พนักงานขายมุ่งมั่น ฝันไกล ได้แนวทางใหม่กับทุกวัน
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ถามตัวเอง….เกี่ยวกับอาชีพงานขายของตนเองในทุกวัน กับการเป็นนักขายหน่วยงานราชการ
         ความหมายหรือนิยามงานขายของตนเราเป็นอย่างไร ?
         เรารักและศรัทธาในงานขายมากเพียงใด ?
         เรามีคุณค่าที่ลูกค้าชอบและต้องการคืออะไรบ้าง ?
         เรากำลังเสนองานขาย : เราคิดอย่างไร ?

กลยุทธ์สำคัญกับข้อมูลการขาย…ที่เป็นปัจจัยหลักในการพิชิตยอดขายกับหน่วยงานราชการ
         ศึกษาการแข่งขันทางธุรกิจในกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
         วิเคราะห์ขนาดของตลาดที่คาดหวัง
         รู้จักตัวเองด้วย 7 P’s ขององค์กรเรา
         รู้จักลูกค้า หน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายอย่างครบถ้วน เช่นโครงสร้างองค์กร ผู้ซื้อ ผู้ใช้ และผู้ตัดสินใจที่แท้จริง ฯลฯ
         เป้าหมายในการนำเสนอสินค้าของเราและลูกค้าคาดหวัง

 หัวใจสำคัญกับกระบวนการขายหน่วยงานราชการ…ที่ชัดเจนและแผนสำรอง
         วางแผนการขายด้วยการยึดเป้าหมายเป็นสำคัญ ( เวลา, ลูกค้า,สินค้า,ผู้ติดต่อระดับต่างๆ)
         จำลองกับทีมงานก่อนลงสนามจริง
         ลงมือทำตามแผนด้วยความพร้อม …เชื่อว่าเราทำได้!
         ประเมินสถานการณ์ทุกครั้งพร้อมบันทึกการเปลี่ยนแปลง
         ปรับแผนสำรองให้เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ

เทคนิคการบริหารงานขายกลุ่มหน่วยงานราชการ…อย่างเห็นผลมีประสิทธิภาพ
         เตรียมตัวก่อนการขายด้วย 5 รู้ ขององค์กรอย่างแท้จริง
         ทำคู่มือ จากการระดมสมองร่วมกัน เช่น ปัจจัยสำคัญของการตัดสินใจ, คำถามพบบ่อย 10 เรื่อง ฯลฯ
         ค้นหาความต้องการของลูกค้าด้วยด้วยสคริป
         ฝึกฝนด้วย “Role Playing”
         บริหารงานขายด้วย “Sales Pipeline”
         เพิ่มยอดขายด้วยการวิเคราะห์ลูกค้าอย่างใกล้ชิด พิชิตใจลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

คุณสมบัติสำคัญของนักขายงานโครงการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
เคล็ดลับสำคัญของนักขายที่ประสบความสำเร็จ


แนวทางการฝึกอบรม
 การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) เพื่อทำให้สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว
การฝึกอบรม มีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย 
         Adult Learning การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์
         Icebreak การละลายพฤติกรรมด้วยการรู้จัก ชื่นชมตัวเอง
         Sharing การบรรยายเพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
         Work Shop การสร้างความเข้าใจด้วยตัวเอง
         Coaching การให้มุมมอง ใช้คำถาม เพื่อดึงศักยภาพของท่าน
         Role Playing การจำลองสถานการณ์ให้เห็น/ฝึกจริง
         Goal การมีเป้าหมายร่วมกันในการเรียนรู้/พัฒนาทีมงาน
กำหนดแนวทางเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม นำความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนด้วยตัวเอง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติซ้ำๆ จนกลายเป็นธรรมชาติ

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขาย
ผู้จัดการทีมงานขาย
เจ้าหน้าที่เทเล/ธุรการฝ่ายขาย 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
 ภาพรวมของหลักสูตร
        อบรม สัมมนา ทำให้รักสนุกกับงาน และทำงานด้วยใจรัก เพื่อตัวเอง
        อบรม สัมมนา ทำให้ตระหนักถึงกระบวนการทำงานอย่างเชื่อมั่นด้วยตัวเอง
        อบรม สัมมนา สร้างระบบการทำงานด้วยแนวความคิดของตัวเอง
        อบรม สัมมนา เน้นการทำงานพื้นฐานให้ครบถ้วนด้วยตัวเอง
ประเด็นที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในคลาส
        อบรม สัมมนา กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
        อบรม สัมมนา กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (อย่างไม่กังวล)
        อบรม สัมมนา กระตุกด้วยกรณีศึกษาใกล้ตัวมาช่วยกัน Workshop
        อบรม สัมมนา กระตุ้นให้เกิดการท้าทายกับกระบวนการนำไปฝึกฝน เช่น การกล้าเขียนแผน กล้านำเสนอกล้าปรึกษาหัวหน้า และกล้าลงมือทำ สำคัญสุดกล้ายอมรับผลของการกระทำ

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : นักขายมืออาชีพนักขายภาครัฐงานขาย

แสดงความคิดเห็น