หลักสูตรฝึกอบรม นักธุรกิจเครือข่ายที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน - หลักสูตร 1 วัน
(Network Business for Sustainable Success)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม นักธุรกิจเครือข่ายที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน (Network Business for Sustainable Success)

อ. เพชราภรณ์ จียาศักดิ์

(โค้ช และวิทยากร ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคล)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
เส้นทางความสำเร็จของนักธุรกิจเครือข่ายแบ่งปัน 4 ช่วงที่สำคัญ โดยที่ในแต่ละช่วงเวลาต้องมีการพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อให้การเติบโตและการขยายเครือข่ายกลายเป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน
การพัฒนาตัวเอง ทีมงาน และองค์กร ในฐานะผู้นำ 4 เก่ง มีดังนี้....
          เก่งตน…การเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จในเป้าหมาย
          เก่งคน...การพัฒนาทีมงานให้ประสบความสำเร็จร่วมกัน
          เก่งคิด...การบริหารงานให้องค์กรประสบความสำเร็จ
          เก่งงาน...การถ่ายทอดความสามารถสู่ผู้นำรุ่นต่อไปอย่างมีมาตรฐาน
การดำเนินธุรกิจอิสระ ที่ทุกคนในทีมงานมีความเป็นอิสระ สามารถเติบโตอย่างมั่นคงได้ต้องมีความเป็นผู้นำสูงที่พร้อมทั้ง ความรู้ ความสามารถ ทักษะต่างๆ กรอบความคิดที่ดี และการทำงานอย่างเป็นระบบ

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมองเห็นเส้นทางการเติบโตของตัวเองสู่เป้าหมายความสำเร็จที่ยั่งยืนได้อย่างชัดเจน สามารถนำไปออกแบบได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการพัฒนาตัวเองในแต่ละช่วงเวลาของการเติบโต และประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ใน Style ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถออกแบบองค์กรธุรกิจเครือข่ายที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองให้สอดคล้องกับศักยภาพและคุณค่าของตัวเองได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้ในเรื่องที่ต้องพัฒนาและให้ความสำเร็จให้บรรลุเป้าหมาย ประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การพัฒนาตัวเองบรรลุเป้าหมาย
          สำรวจแนวความคิดการเป็นนักธุรกิจเครือข่าย
          การสร้างกรอบความคิดการเติบโต (Growth Mindset)
          การมีเป้าหมายและแผนงานที่ชัดเจน (Planning for Target)
          การพัฒนาทักษะการขายแบบประชาสัมพันธ์
          การทำงานเชิงรุกพิชิตเป้าหมาย (Proactive Working)
          Workshop : กำหนดแนวทางการพัฒนาการทำงานของตัวเอง
การพัฒนาการเป็นผู้สนับสนุน (Sponsor) คุณภาพ
          คุณสมบัติของผู้สนับสนุนที่ดี
          ผู้นำในฐานะโค้ชและพี่เลี้ยง
          ทักษะการพัฒนาทีมงานให้เติบโต
          เทคนิคการสร้างทีมเวริค์ ทีมในฝัน
          Role Playing : การพัฒนาการเป็นผู้สนับสนุน Style ตัวเอง
การบริหารองค์กรธุรกิจเครือข่ายอย่างเป็นระบบ
          กำหนดวิสัยทัศน์ที่เป็นแรงบันดาลใจ
          การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
          เทคนิคการสร้างมาตรฐานการทำงานอย่างมีคุณภาพ
          หลักการบริหารองค์กรเชิงกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ
          Workshop : ออกแบบองค์กรธุรกิจเครือข่ายของตัวเอง
การบริหารองค์กรเครือข่ายให้เติบโตอย่างยั่งยืน
          การวางแผนสร้างผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan)
          ผู้นำ 4 เก่ง (เก่งตน, เก่งคน, เก่งคิด, เก่งงาน)
          ทักษะการเป็นนักพัฒนาผู้นำ (ผู้นำสร้างผู้นำ)
          เทคนิคการทำให้องค์กรเครือข่ายเติบโตแบบทวีคูณด้วยตัวเอง
          กิจกรรม : กำหนดแผนธุรกิจเครือข่ายระยะยาว
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม Training and Workshop Coaching โดยเป็น
Training 40%
Workshop Coaching 60%

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม