หลักสูตรฝึกอบรม นักบริหารทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ - หลักสูตร 1 วัน
(HRM/ HRD Professional)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม นักบริหารทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ (HRM/ HRD Professional)

ดร.พลกฤต โสลาพากุล

(วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
ในวิถีของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีการปรับเปลี่ยนแบบก้าวกระโดด ซึ่งก่อให้เกิดความไม่แน่นอน ความผันผวน ตลอดจนความคลุมเครือ ที่ต้องมีการบริหารงานกับคนที่มีความซับซ้อนมากขึ้น หรือที่เรียกว่า VUCA World จากปัจจัยของการแข่งขันกันทางธุรกิจ การจัดการเชิงกลยุทธ์ต่างๆเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน คนทำงานด้าน HRD/HRM เองจะต้องมีการปรับตัวที่เกิดจากการ Disrupt ไม่ว่าจะมาจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่ทำให้งาน HRM/HRD เองต้องยกระดับกระบวนการคิดแบบยกเครื่องใหม่กันเลยก็ว่าได้ เพราะถ้าหากยังไม่สามารถบริหารคนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพราะอีกไม่กี่ปีข้างหน้าคนทำงานจะหายากขึ้น เพราะเด็กที่จบใหม่เข้าสู่ตลาดแรงงานนั้นน้อยลง และยุคผู้สูงวัยจะเริ่มมากขึ้น อัตราการเกิดก็น้อยลง เราจำเป็นต้องเป็นนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ต้องทำงานเชิงรุก (Proactive) มากกว่าเชิงรับ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจบริบทในการพัฒนาคน การลงทุนในมนุษย์ (Human Capital)
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจขอบเขตหน้าที่ของการเป็นผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ และการใช้ทรัพยากรในองค์กรอย่างคุ้มค่า
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้กับเทรนด์ของการบริหารที่เปลี่ยนแปลงไป ให้ทันต่อการคิดบริหารคนเชิงกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขัน


รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
Chapter 1: ภาพรวมของนักบริหาร HR ยุคดิจิตอล
      อบรม สัมมนา 1. บทบาทหน้าที่ของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล
      อบรม สัมมนา 2. การใช้ทักษะการโค้ชเพื่อการบริหารคน (HR as a Coach)
      อบรม สัมมนา 3. การสร้างความเข้าด้วย Generation ช่องว่างของวัย (Diversity and Inclusion)
Chapter 2: การสรรหาและการธำรงรักษาพนักงานใหม่
      อบรม สัมมนา 1. การจัดทำ KPIs บนพื้นฐาน Competency (JD Based KPIs and Competency)
      อบรม สัมมนา 2. การใช้เครื่องมือในการคัดเลือกคนเข้าทำงาน (Recruitment and Selection)
      อบรม สัมมนา 3. รูปแบบการสัมภาษณ์คนตามสมรรถนะ (Competency Based Interview)
      อบรม สัมมนา 4. การดูแลพนักงานใหม่และปฐมนิเทศ (Onboarding Program)
      อบรม สัมมนา 5. การเสริมความรู้ด้านความปลอดภัยและ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562
Chapter 3: การการฝึกอบรมและพัฒนา การจูงใจและสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน
      อบรม สัมมนา 1. การวางแผนการฝึกอบรม Up-skill และ Re-skill
      อบรม สัมมนา 2. การคำนวณหาความคุ้มค่าการฝึกอบรม ROI (Return On Investment)
      อบรม สัมมนา 3. เทคนิคที่ทำให้พนักงานมีส่วนร่วม และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน (Employee Engagement)
      อบรม สัมมนา 4. การพัฒนาสายอาชีพงาน (Career Path)
      อบรม สัมมนา 5. การพัฒนาส่วนบุคคล ( Individual Development Plan-IDP)
      อบรม สัมมนา 6. การบริหารคนเก่งและคนดี (Talent Management and Succession Planning)
Chapter 4: การบริหารผลงาน
      อบรม สัมมนา 1. เทคนิคการบริหารงานด้วย OKRs KPIs, Balance score card
      อบรม สัมมนา 2. การให้ Feedback ด้วยการะบวนการ CFR (Communication , Feedback , Recognition)

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม