หลักสูตรฝึกอบรม บทบาทพนักงานสัมพันธ์ในฐานะที่ปรึกษา - หลักสูตร 2 วัน
(Employee Relation as Coach & Counsellor)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Coaching / หลักสูตรฝึกอบรม บทบาทพนักงานสัมพันธ์ในฐานะที่ปรึกษา (Employee Relation as Coach & Counsellor)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Coaching

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
บุคลากรในองค์กรขนาดใหญ่ ที่มาร่วมกันทำงาน ย่อมต้องเกิดปัญหาอุปสรรคในการทำงาน ส่งผลกระทบต่อจิตใจของบุคลากร รวมทั้งปัญหาการดำเนินชีวิต เรื่องส่วนตัวและการปฏิบัติสัมพันธ์กับผู้อื่นในที่ทำงาน บทบาทของ “พนักงานสัมพันธ์ (Employee Relation)” จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะเป็นที่พึ่งให้บุคลากร ได้บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ แล้วมีคนรับฟัง รวมทั้งให้แนวคิดที่ดีในการปรับเปลี่ยนตัวเอง เกิดขวัญและกำลังใจเพิ่มขึ้น
การเรียนรู้และเข้าใจบุคลากรด้วยศาสตร์ต่างๆ ทำให้เกิดความเข้าใจในคำพูดและพฤติกรรมที่แสดงออกมาของพนักงานมากขึ้น สามารถให้ความช่วยเหลือด้านจิตใจในเบื้องต้น และปรับเปลี่ยนมุมมองเชิงบวกให้กลับสู่สภาวะสมดุลได้
พนักงานสัมพันธ์ (ER) สามารถเลือกใช้บทบาทต่างๆ ที่สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ของบุคลากรที่มาขอคำปรึกษาได้ ก็จะทำให้แนวทางแก้ไขดำเนินต่อไปได้ ช่วยทำให้บุคลากรกลับมาทำหน้าที่ปฏิบัติงานของตัวเองต่อไปได้ เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดี
การพัฒนาทักษะและเทคนิคต่างๆ เชิงปฏิบัติการทำให้แนวทางการให้คำปรึกษาและการประเมินสถานการณ์ของบุคลากรนั้นๆได้อย่างแม่นยำ สามารถที่จะปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง โดยการรับฟัง การแก้ไขปัญหาได้ หรือการส่งต่อให้กับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่อไป จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด ในการช่วยเหลือบุคลากรได้ทันท่วงที
ทักษะที่สำคัญในการพัฒนาตัวเองของ ER เช่น…..
      อบรม สัมมนา การสร้างความไว้วางใจ (Rapport)
      อบรม สัมมนา การใช้คำถาม (Questioning)
      อบรม สัมมนา การรับฟัง (Listening)
      อบรม สัมมนา การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนตระหนักรู้ถึงคุณลักษณะของบุคคลที่มีความแตกต่างกัน เกิดความเข้าใจในบุคลากรที่มาขอคำปรึกษาได้มากขึ้น สามารถให้ความช่วยเหลือที่สอดคล้องเหมาะสม
เพื่อทำให้ผู้เรียนเรียนรู้บทบาทต่างๆ ที่สามารถเลือกใช้ได้อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่เกิดความสับสนในการแก้ปัญหาต่างๆของบุคลากร
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางปฏิบัติในฐานะที่ปรึกษาที่เป็น Style ของตัวเอง เกิดความเชื่อมั่นในการทำงานในบทบาทของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะต่างๆด้วยตัวเอง เกิดการเรียนรู้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ใช้เทคนิคต่างๆในเชิงปฏิบัติร่วมกับเพื่อนใน Class มีแนวทางที่สามารถนำไปใช้กับงานของตัวเองได้อย่างมั่นใจ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I : การสร้างกรอบความคิดการเป็นที่ปรึกษาที่ดี
    หลักการเรียนรู้และเข้าใจบุคลากรด้วยศาสตร์ต่างๆ
      อบรม สัมมนา สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับบทบาท Employee Relation
      อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
      อบรม สัมมนา หลักการทำงานของสมอง (Brain Working)
      อบรม สัมมนา การเข้าใจจิตใจสำนึกที่มีผลต่อพฤติกรรม
      อบรม สัมมนา กรอบความคิดเชิงลบของบุคคลกับเมฆ 4 ก้อน
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : สรุปประเด็นการเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่น
    ความเหมือนและความแตกต่างของบทบาทต่างๆ
      อบรม สัมมนา บทบาทพนักงานสัมพันธ์ (ER) กับการช่วยเหลือ
      อบรม สัมมนา บทบาทพี่เลี้ยง (Mentor) กับการดูแล
      อบรม สัมมนา บทบาทผู้ดูแลจิตใจ (Counsellor) กับสุขภาพจิต
      อบรม สัมมนา บทบาทผู้ดึงศักยภาพ (Coach) เพิ่มพลัง
      อบรม สัมมนา บทบาทที่ปรึกษา (Consultant) ให้คำแนะนำ
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : การแสดงบทบาทให้สอดคล้องกับสถานการณ์
    การพัฒนาทักษะที่สำคัญของการให้ความช่วยเหลือ
      อบรม สัมมนา การสร้างการเข้ากันได้และไว้วางใจ (Rapport)
      อบรม สัมมนา การรับฟังเชิงลึกอย่างเข้าใจ (Deep Listening)
      อบรม สัมมนา การใช้คำถามเพิ่มพลัง (Powerful Question)
      อบรม สัมมนา การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)
      อบรม สัมมนา การสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ที่ดี (Communication & Connection)
      อบรม สัมมนา Role Playing : การฝึกฝนทักษะต่างๆด้วยตัวเอง
    เทคนิคการสร้างแรงจูงใจปรับเปลี่ยนตัวเอง
      อบรม สัมมนา หลักจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)
      อบรม สัมมนา การเปลี่ยน Fixed Mindset ให้เป็น Growth Mindset
      อบรม สัมมนา การสร้างให้มีมุมมองทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude)
      อบรม สัมมนา สร้างความกลัว (Courage) เอาชนะความกลัว (Fear)
      อบรม สัมมนา Role Playing : การพัฒนาเทคนิคต่างๆด้วยตัวเอง


Day II : การพัฒนาการเป็นที่ปรึกษาเชิงปฏิบัติการจริง
    เทคนิคการใช้คำถามชาญฉลาด (Intelligence Question)
      อบรม สัมมนา จุดประสงค์ของการใช้คำถามทั่วๆไป
      อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจคำถามประเภทต่างๆ
      อบรม สัมมนา การสร้างเสริมเทคนิคการใช้คำถามด้วยตัวเอง
      อบรม สัมมนา การประยุกต์ใช้ คำถาม กับเหตุการณ์ต่างๆ
      อบรม สัมมนา Role Playing: การพัฒนาเทคนิคการใช้คำถามกับกรณีศึกษา
    เทคนิคการฟังขั้นเทพเข้าถึงจิตใจ (Active Listening)
      อบรม สัมมนา สิ่งที่เป็นอิทธิพลกำหนดการฟังของมนุษย์
      อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจเทคนิคการฟังในรูปแบบต่างๆ
      อบรม สัมมนา เทคนิคการฟังขั้นเทพด้วย VOICE Model
      อบรม สัมมนา การฟังที่คุณค่า (Value) ของบุคคลกับประโยคเชิงลบ
      อบรม สัมมนา Role Playing: การพัฒนาการฟังกับเรื่องเล่า (Storytelling)
    เทคนิคการให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงสร้างสรรค์ (Creative Feedback)
      อบรม สัมมนา ระดับความเข้มของการให้ข้อมูลป้อนกลับ
      อบรม สัมมนา การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ดี (Do)
      อบรม สัมมนา การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ไม่ควรทำ (Don’t)
      อบรม สัมมนา การให้ข้อมูลป้อนกลับในรูปแบบ Sandwich Feedback
      อบรม สัมมนา Role Playing : การพัฒนาการให้ข้อมูลป้อนกลับที่ดี
    เทคนิค NLP ปรับเปลี่ยน กรอบความคิด
      อบรม สัมมนา NLP Communication Model
      อบรม สัมมนา เทคนิคการพูดคุยและเจรจารอบด้าน (Chunking)
      อบรม สัมมนา เทคนิคการปลดล็อกข้อจำกัดให้คู่เจรจา (Change Focus)
      อบรม สัมมนา เทคนิคการสร้างข้อตกลงร่วม (Agreement Frame)
      อบรม สัมมนา Role Playing : การพัฒนาเทคนิค NLP ตามสถานการณ์
    การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
 การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
 กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
 วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ
ผู้บริหาร


6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ภญ.ธันยพร จารุไพศาล

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ