หลักสูตรฝึกอบรม บทบาทพนักงานสัมพันธ์ในฐานะที่ปรึกษา - หลักสูตร 2 วัน
(Employee Relation as Coach & Counsellor)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Coaching / หลักสูตรฝึกอบรม บทบาทพนักงานสัมพันธ์ในฐานะที่ปรึกษา (Employee Relation as Coach & Counsellor)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Coaching

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
บุคลากรในองค์กรขนาดใหญ่ ที่มาร่วมกันทำงาน ย่อมต้องเกิดปัญหาอุปสรรคในการทำงาน ส่งผลกระทบต่อจิตใจของบุคลากร รวมทั้งปัญหาการดำเนินชีวิต เรื่องส่วนตัวและการปฏิบัติสัมพันธ์กับผู้อื่นในที่ทำงาน บทบาทของ “พนักงานสัมพันธ์ (Employee Relation)” จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะเป็นที่พึ่งให้บุคลากร ได้บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ แล้วมีคนรับฟัง รวมทั้งให้แนวคิดที่ดีในการปรับเปลี่ยนตัวเอง เกิดขวัญและกำลังใจเพิ่มขึ้น
การเรียนรู้และเข้าใจบุคลากรด้วยศาสตร์ต่างๆ ทำให้เกิดความเข้าใจในคำพูดและพฤติกรรมที่แสดงออกมาของพนักงานมากขึ้น สามารถให้ความช่วยเหลือด้านจิตใจในเบื้องต้น และปรับเปลี่ยนมุมมองเชิงบวกให้กลับสู่สภาวะสมดุลได้
พนักงานสัมพันธ์ (ER) สามารถเลือกใช้บทบาทต่างๆ ที่สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ของบุคลากรที่มาขอคำปรึกษาได้ ก็จะทำให้แนวทางแก้ไขดำเนินต่อไปได้ ช่วยทำให้บุคลากรกลับมาทำหน้าที่ปฏิบัติงานของตัวเองต่อไปได้ เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดี
การพัฒนาทักษะและเทคนิคต่างๆ เชิงปฏิบัติการทำให้แนวทางการให้คำปรึกษาและการประเมินสถานการณ์ของบุคลากรนั้นๆได้อย่างแม่นยำ สามารถที่จะปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง โดยการรับฟัง การแก้ไขปัญหาได้ หรือการส่งต่อให้กับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่อไป จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด ในการช่วยเหลือบุคลากรได้ทันท่วงที
ทักษะที่สำคัญในการพัฒนาตัวเองของ ER เช่น…..
      อบรม สัมมนา การสร้างความไว้วางใจ (Rapport)
      อบรม สัมมนา การใช้คำถาม (Questioning)
      อบรม สัมมนา การรับฟัง (Listening)
      อบรม สัมมนา การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนตระหนักรู้ถึงคุณลักษณะของบุคคลที่มีความแตกต่างกัน เกิดความเข้าใจในบุคลากรที่มาขอคำปรึกษาได้มากขึ้น สามารถให้ความช่วยเหลือที่สอดคล้องเหมาะสม
เพื่อทำให้ผู้เรียนเรียนรู้บทบาทต่างๆ ที่สามารถเลือกใช้ได้อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่เกิดความสับสนในการแก้ปัญหาต่างๆของบุคลากร
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางปฏิบัติในฐานะที่ปรึกษาที่เป็น Style ของตัวเอง เกิดความเชื่อมั่นในการทำงานในบทบาทของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะต่างๆด้วยตัวเอง เกิดการเรียนรู้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ใช้เทคนิคต่างๆในเชิงปฏิบัติร่วมกับเพื่อนใน Class มีแนวทางที่สามารถนำไปใช้กับงานของตัวเองได้อย่างมั่นใจ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I : การสร้างกรอบความคิดการเป็นที่ปรึกษาที่ดี
    หลักการเรียนรู้และเข้าใจบุคลากรด้วยศาสตร์ต่างๆ
      อบรม สัมมนา สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับบทบาท Employee Relation
      อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
      อบรม สัมมนา หลักการทำงานของสมอง (Brain Working)
      อบรม สัมมนา การเข้าใจจิตใจสำนึกที่มีผลต่อพฤติกรรม
      อบรม สัมมนา กรอบความคิดเชิงลบของบุคคลกับเมฆ 4 ก้อน
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : สรุปประเด็นการเรียนรู้และเข้าใจผู้อื่น
    ความเหมือนและความแตกต่างของบทบาทต่างๆ
      อบรม สัมมนา บทบาทพนักงานสัมพันธ์ (ER) กับการช่วยเหลือ
      อบรม สัมมนา บทบาทพี่เลี้ยง (Mentor) กับการดูแล
      อบรม สัมมนา บทบาทผู้ดูแลจิตใจ (Counsellor) กับสุขภาพจิต
      อบรม สัมมนา บทบาทผู้ดึงศักยภาพ (Coach) เพิ่มพลัง
      อบรม สัมมนา บทบาทที่ปรึกษา (Consultant) ให้คำแนะนำ
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : การแสดงบทบาทให้สอดคล้องกับสถานการณ์
    การพัฒนาทักษะที่สำคัญของการให้ความช่วยเหลือ
      อบรม สัมมนา การสร้างการเข้ากันได้และไว้วางใจ (Rapport)
      อบรม สัมมนา การรับฟังเชิงลึกอย่างเข้าใจ (Deep Listening)
      อบรม สัมมนา การใช้คำถามเพิ่มพลัง (Powerful Question)
      อบรม สัมมนา การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)
      อบรม สัมมนา การสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ที่ดี (Communication & Connection)
      อบรม สัมมนา Role Playing : การฝึกฝนทักษะต่างๆด้วยตัวเอง
    เทคนิคการสร้างแรงจูงใจปรับเปลี่ยนตัวเอง
      อบรม สัมมนา หลักจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)
      อบรม สัมมนา การเปลี่ยน Fixed Mindset ให้เป็น Growth Mindset
      อบรม สัมมนา การสร้างให้มีมุมมองทัศนคติเชิงบวก (Positive Attitude)
      อบรม สัมมนา สร้างความกลัว (Courage) เอาชนะความกลัว (Fear)
      อบรม สัมมนา Role Playing : การพัฒนาเทคนิคต่างๆด้วยตัวเอง


Day II : การพัฒนาการเป็นที่ปรึกษาเชิงปฏิบัติการจริง
    เทคนิคการใช้คำถามชาญฉลาด (Intelligence Question)
      อบรม สัมมนา จุดประสงค์ของการใช้คำถามทั่วๆไป
      อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจคำถามประเภทต่างๆ
      อบรม สัมมนา การสร้างเสริมเทคนิคการใช้คำถามด้วยตัวเอง
      อบรม สัมมนา การประยุกต์ใช้ คำถาม กับเหตุการณ์ต่างๆ
      อบรม สัมมนา Role Playing: การพัฒนาเทคนิคการใช้คำถามกับกรณีศึกษา
    เทคนิคการฟังขั้นเทพเข้าถึงจิตใจ (Active Listening)
      อบรม สัมมนา สิ่งที่เป็นอิทธิพลกำหนดการฟังของมนุษย์
      อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจเทคนิคการฟังในรูปแบบต่างๆ
      อบรม สัมมนา เทคนิคการฟังขั้นเทพด้วย VOICE Model
      อบรม สัมมนา การฟังที่คุณค่า (Value) ของบุคคลกับประโยคเชิงลบ
      อบรม สัมมนา Role Playing: การพัฒนาการฟังกับเรื่องเล่า (Storytelling)
    เทคนิคการให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงสร้างสรรค์ (Creative Feedback)
      อบรม สัมมนา ระดับความเข้มของการให้ข้อมูลป้อนกลับ
      อบรม สัมมนา การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ดี (Do)
      อบรม สัมมนา การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ไม่ควรทำ (Don’t)
      อบรม สัมมนา การให้ข้อมูลป้อนกลับในรูปแบบ Sandwich Feedback
      อบรม สัมมนา Role Playing : การพัฒนาการให้ข้อมูลป้อนกลับที่ดี
    เทคนิค NLP ปรับเปลี่ยน กรอบความคิด
      อบรม สัมมนา NLP Communication Model
      อบรม สัมมนา เทคนิคการพูดคุยและเจรจารอบด้าน (Chunking)
      อบรม สัมมนา เทคนิคการปลดล็อกข้อจำกัดให้คู่เจรจา (Change Focus)
      อบรม สัมมนา เทคนิคการสร้างข้อตกลงร่วม (Agreement Frame)
      อบรม สัมมนา Role Playing : การพัฒนาเทคนิค NLP ตามสถานการณ์
    การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง


กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
 การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
 กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
 วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ
ผู้บริหาร


ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร