หลักสูตรฝึกอบรม บทบาทหน้าที่ของทีมอนุรักษ์พลังงานและการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน - หลักสูตร 1 วัน
(The responsibility for member of Energy Saving team)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม บทบาทหน้าที่ของทีมอนุรักษ์พลังงานและการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน (The responsibility for member of Energy Saving team)

ดร.ไมตรี บุญขันธ์

(วิทยากรที่ปรึกษาอุตสาหกรรม)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
องค์กรใดก็ตามที่พนักงานทุกคนมีจิตสำนึกในการประหยัดfพลังงาน องค์กรนั้นจะเกิดการลดต้นทุนและมีใช้พลังงานได้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “บทบาทหน้าที่ของทีมอนุรักษ์พลังงานและการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน” จะเป็นการฝึกอบรมที่ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงคุณค่าของพลังงานและผลกระทบจากการใช้พลังงาน ขั้นตอนวิธีการในการใช้อย่างประหยัด เต็มประสิทธิภาพ เป็นระบบและง่ายในการนำไปใช้ปฏิบัติจริงทั้งในชีวิตประจำวันและในองค์กร ซึ่งจะมีกรณีตัวอย่างกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรที่ประสบความสำเร็จ รวมทั้งได้ฝึกคิดการระดมสมองในการร่วมกันหาวิธีประหยัดพลังงานของผู้เข้าอบรม เพื่อสร้างจิตสำนึกการประหยัดพลังงานให้เกิดขึ้นแก่องค์กรได้
หลักสูตรนี้จึงเป็นคำตอบที่ดีของ การรับรู้ในบทบาทหน้าที่ของทีมอนุรักษ์พลังงานและการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน และสามารถนำไปใช้ได้จริง เพื่อให้พนักงานทุกคนเกิดความตระหนักถึงผลกระทบด้านต่าง ๆ จาการใช้พลังงานที่สิ้นเปลือง ทั้งต่อตอนเอง ต่อองค์กร ประเทศชาติ และต่อสภาวะแวดล้อมของโลกเราได้อีกด้วย

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงาน อย่างเป็นระบบ
เพื่อเสริมสร้างแนวคิดและบทบาทหน้าที่ของทีมอนุรักษ์พลังงานในองค์กร
เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและองค์กรด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจต่อผลกระทบของการใช้พลังงานในปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง
เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม การยอมรับในความเห็นที่แตกต่าง เกิดความสามัคคี
เพื่อสร้างแรงจูงใจในการประหยัดพลังงานให้กับผู้เข้ารับการอบรม

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
1. พลังงานมีความสำคัญอย่างไร
    อบรม สัมมนา แหล่งที่มาของพลังงาน
    อบรม สัมมนา พลังงานสำคัญอย่างไร
    อบรม สัมมนา การใช้พลังงานของโลกและประเทศไทยในปัจจุบัน
    อบรม สัมมนา ผลกระทบด้านสภาวะอากาศของโลกและสิ่งแวดล้อม
2. ที่มาของกฎหมายการอนุรักษ์พลังงานและบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน
    อบรม สัมมนา ความเป็นมาของการอนุรักษ์พลังงานในประเทศไทย
    อบรม สัมมนา การแต่งตั้งคณะทำงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน
    อบรม สัมมนา บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานในองค์กร
    อบรม สัมมนา อำนาจหน้าที่ของคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน
    อบรม สัมมนา การประเมินสถานการณ์ด้านการจัดการพลังงานเบื้องต้น
    อบรม สัมมนา การเขียนนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
    อบรม สัมมนา การกำหนดเป้าหมายและแผนการอนุรักษ์พลังงาน
    อบรม สัมมนา แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน
    อบรม สัมมนา การจัดองค์กรเพื่อรองรับกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน
    อบรม สัมมนา การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องระบบการจัดการพลังงาน
3. วิธีการประหยัดพลังงานในระบบต่าง ๆและผลกระทบจากการใช้พลังงานมากเกินความจำเป็น
    อบรม สัมมนา หลักการ 3R เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีในองค์กร
    อบรม สัมมนา การคิดคำนวณค่าพลังงานไฟฟ้าอย่างง่าย
    อบรม สัมมนา แนวทางและวิธีการประหยัดพลังงาน
    อบรม สัมมนา ทัศนะคติเดิมๆที่ไม่ช่วยกันประหยัดพลังงาน
    อบรม สัมมนา การประหยัดระบบแสงสว่าง
    อบรม สัมมนา การประหยัดระบบการปรับอากาศ
    อบรม สัมมนา การประหยัดระบบการอัดอากาศ
    อบรม สัมมนา การประหยัดระบบมอเตอร์
    อบรม สัมมนา การประหยัดพลังงานในสำนักงาน
4. ตัวอย่างความสำเร็จในการประหยัดพลังงาน
5. แนวโน้มสถานการณ์ของการอนุรักษ์พลังงานในอนาคตเพื่อความยั่งยืน
    อบรม สัมมนา Workshop1: ระดมสมองเพื่อให้ได้ค่าพลังงานที่ต้องการ
    อบรม สัมมนา Workshop2: ช่วยคิด ช่วยจำ ช่วยลดใช้พลังงาน

รูปแบบการฝึกอบรม
1. การบรรยาย 50 %
2. เกมส์ / กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 40%
3. กรณีศึกษา และดูภาพยนตร์ 10%


ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการอนุรักษ์พลังงานอย่างถูกต้อง
2. ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น
4. ผู้เข้าอบรมมีจิตสำนึกเรื่องการใช้พลังงานและใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ผู้เข้าอบรมมีสำนึกการรักองค์กรมากขึ้น

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม