หลักสูตรฝึกอบรม บริการที่ดีเยี่ยม ประสบความสำเร็จด้วย 6 คิว - หลักสูตร 1 วัน

(Excellent Service For Success By 6Q)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Service / บริการที่ดีเยี่ยม ประสบความสำเร็จด้วย 6 คิว

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
องค์กรในปัจจุบันนี้ให้ความสำคัญกับงานบริการเป็นอันดับต้นๆ และเร่งปลูกฝังความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากด้าน IQ เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันได้มากขึ้น 
การรู้จักตัวเอง เป็นสิ่งสำคัญที่สุด หากเราสามารถพัฒนาตัวเองได้รอบด้าน ทั้งทาง IQ คือสติปัญญาและยังสามารถอยู่ในสังคมได้อีก กับกาพัฒนาเพิ่ม EQ CQ MQ PQ และ AQ ได้อย่างเหมาะสม เป็นการผสมผสานให้เป็นทีมบริการที่ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน 
การบริการเป็นงานที่ท้าทายความสามารถมาก ดังนั้นจึงมีองค์ประกอบหลายด้านไม่ได้อาศัยเพียง IQ หรือ EQเท่านั้น ทั้ง 6Q นี้เน้นให้คนทำงานได้ฝึกวางเป้าหมายที่ท้าทายออกมาเป็นแผนการทำงานแบบสำเร็จทุกวันได้เป็นอย่างดี 
การบริการที่ดีนั้นเราสามารถกำหนดได้อย่างไม่ยึดติดกับตำแหน่ง อำนาจ ความกลัว ความท้อแท้ มองเป็นการสะสมประสบการณ์ชีวิตที่หลากหลาย “เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคนอื่น สิ่งอื่นได้ แต่เราเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับสิ่งนั้นได้แน่นอน” 
ศักยภาพทุกคนสามารถพัฒนาให้ถูกต้องและเหมาะสมได้ด้วยตัวท่านเอง หากท่านเลือกพัฒนาได้ตรงกับสไตล์ของท่านงานบริการที่ออกมานั้น “เกินความคาดหวังของลูกค้า” แน่นอน 
ลูกค้าเชื่อมั่น ในสินค้าและบริการ ก็ต่อเมื่อคุณและทีมงานมีความเชื่อมั่นสิ่งนั่นก่อนเสมอ


วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความหมายของ 6Q ในการนำไปประยุกต์ใช้ในงานอย่างเหมาะสม 
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกพัฒนา 6Q ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเชื่อมั่นในพัฒนางานบริการของตนเองด้วยภาพลักษณ์ใหม่ 
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีเทคนิคการบริการที่ดีเยี่ยม ประสบความสำเร็จในการทำงานดีขึ้น
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
รู้จักเข้าใจอารมณ์การทำงานของตนเอง “ด้านงานขายและบริการ”
         เรารู้สึกอย่างไรกับงานขาย งานบริการที่เรารับผิดชอบ?
         เรารักงานขายและงานบริการมากเพียงใด?
         เราเห็นประโยชน์อะไรบ้างกับงานของเรา?
         หลุมพรางทางความคิดของเราเกี่ยวกับงานเป็นอย่างไร?

         Workshop : หลุมพรางทางความคิด ….ที่เราเลือกได้
 รู้จักเข้าใจกับ 6Q ในการ เปลี่ยนความคิด …พลิกชีวิตคุณ
         IQ (Intelligence Quotient ) ความฉลาดทางด้านสติปัญญา
         EQ (Emotional Quotient) ความฉลาดทางด้านอารมณ์
         CQ (Creativity Quotient) ความฉลาดทางด้านการคิดริเริ่มสร้างสรรค์
         MQ (Moral Quotient) ความฉลาดทางด้านคุณธรรม จริยธรรม
         PQ (Physical Quotient) ความฉลาดทางด้านร่างกาย พลานามัยที่สมบูรณ์
         AQ (Adversity Quotient) ความฉลาดทางด้านการเผชิญและแก้ไขปัญหา

เรียนรู้การนำ 6Q มาประยุกต์ใช้กับการทำงาน (ขายและบริการ) อย่างเหมาะสม
         เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
         ยอมรับอดีต ลงมือทำปัจจุบัน ฝันถึงอนาคต
         ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง

        อบรม สัมมนา Workshop : เป็นคนใหม่ในคนเดิมกับสุดยอดนักบริการ ….เริ่มต้นที่นี่
สร้างคัมภีร์งานบริการ ที่ดีเยี่ยม…ด้วยตนเอง
         นิยามงานบริการของทีมงาน
         ภาพลักษณ์งานบริการในฝันของทีมงาน
         คุณค่า…ที่คุณคู่ควรในการบริการที่ดีเยี่ยม
         คุณสมบัติสำคัญของนักบริการมืออาชีพ

        อบรม สัมมนา Workshop :สร้างงานการบริการขององค์กรที่เป็นเลิศ 
กระบวนการฝึกฝนความฉลาดทั้ง 6 ด้านเพื่อเพิ่มความสำเร็จ
         การกำหนดเป้าหมายในการทำงาน
         การเข้าใจยอมรับการถูกปฏิเสธ
         วิธีการเอาชนะมิตรและจูงใจคนอย่างชาญฉลาด
         เทคนิคการเอาชนะข้อโต้แย้งอย่างสร้างสรรค์
         สร้างวัฒนธรรมการบริการที่ดีเยี่ยม ด้วยความฉลาดทั้ง 6 ด้าน

        อบรม สัมมนา Workshop : สุข ดี เก่ง …เร่งวัฒนธรรมการบริการขององค์กร

แนวทางการฝึกอบรม
 การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) เพื่อทำให้สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว
การฝึกอบรม มีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย 
         Adult Learning การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์
         Icebreak การละลายพฤติกรรมด้วยการรู้จัก ชื่นชมตัวเอง
         Sharing การบรรยายเพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
         Work Shop การสร้างความเข้าใจด้วยตัวเอง
         Coaching การให้มุมมอง ใช้คำถาม เพื่อดึงศักยภาพของท่าน
         Role Playing การจำลองสถานการณ์ให้เห็น/ฝึกจริง
         Goal การมีเป้าหมายร่วมกันในการเรียนรู้/พัฒนาทีมงาน
กำหนดแนวทางเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรม นำความรู้ที่ได้รับไปฝึกฝนด้วยตัวเอง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติซ้ำๆ จนกลายเป็นธรรมชาติ

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขายและบริการ
หัวหน้างาน 
เจ้าหน้าที่มีความสนใจทุกท่าน

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
 ภาพรวมของหลักสูตร
        อบรม สัมมนา ทำให้รักสนุกกับงาน และทำงานด้วยใจรัก เพื่อตัวเอง
        อบรม สัมมนา ทำให้ตระหนักถึงกระบวนการทำงานอย่างเชื่อมั่นด้วยตัวเอง
        อบรม สัมมนา สร้างระบบการทำงานด้วยแนวความคิดของตัวเอง
        อบรม สัมมนา เน้นการทำงานพื้นฐานให้ครบถ้วนด้วยตัวเอง
ประเด็นที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในคลาส
        อบรม สัมมนา กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
        อบรม สัมมนา กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (อย่างไม่กังวล)
        อบรม สัมมนา กระตุกด้วยกรณีศึกษาใกล้ตัวมาช่วยกัน Workshop
        อบรม สัมมนา กระตุ้นให้เกิดการท้าทายกับกระบวนการนำไปฝึกฝน เช่น การกล้าเขียนแผน กล้านำเสนอกล้าปรึกษาหัวหน้า และกล้าลงมือทำ สำคัญสุดกล้ายอมรับผลของการกระทำ

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การบริการ6Qงานบริการ

แสดงความคิดเห็น