หลักสูตรฝึกอบรม บริบทขององค์กร ในการสร้างมาตรฐานการจัดการความเสี่ยง - หลักสูตร 1 วัน
(Context of the organization of Risk Management)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม บริบทขององค์กร ในการสร้างมาตรฐานการจัดการความเสี่ยง (Context of the organization of Risk Management)

ดร.พลกฤต โสลาพากุล

(วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
          การจัดการความเสี่ยงเป็นที่หลายองค์กรที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เพราะบางครั้งหลายองค์กรได้นำมาตรฐาน ISO 9001:015, ISO14001:2015, ISO 45001:2018 องค์กรต้องเผชิญกับคำว่า บริษัท (Context) ซึ่งหมายถึงสภาพความเป็นตัวตนขององค์กรนั้นๆ สถานะขององค์กรต้องมีการแข่งขันอาจนำมาซึ่งความเสี่ยงดังนั้นองค์กรจำเป็นต้องเข้าใจในเรื่องบริบท (Context) เป็นสำคัญเพื่อประมินความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO 3100 : Risk Management ของทุกมาตรฐาน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความหมายของบริบท (Context) และดำเนินการวิเคราะห์ (SWOT)
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมจัดทำคามเสี่ยงทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และลดความเสี่ยงโดยมีการจัดการลดความเสี่ยงเข้ามาช่วยให้องค์กรเดินตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ความหมายของความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO 31000
บริบทขององค์กรในเชิงกว้าง
ภารกิจ (Mission) และวิสัยทัศน์ (Vision) ขององค์กรเป็นปัจจัยของการกำหนดบริบท (Context)
ประเภทของความเสี่ยง
การสร้างระบบบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management)
การเปลี่ยนแปลงของระบบ ISO 9001:015, ISO14001:2015, ISO 45001:2018
การวิเคราะห์บริบทองค์กรด้วย SWOT Analysis
ปัจจัยภายใน (Internal issues)
ปัจจัยภายนอก (External issues)
การจัดทำบริบท (Context) ตามความเสี่ยงที่พบ
ขั้นตอนการออกแบบระบบการจัดการ
สรุปการเรียนรู้ ถาม-ตอบ


กลุ่มเป้าหมาย
การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ

รูปแบบการการอบรม
หัวหน้างาน
ผู้บริหาร
ฝ่ายการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม