หลักสูตรฝึกอบรม บริบทขององค์กร ในการสร้างมาตรฐานการจัดการความเสี่ยง - หลักสูตร 1 วัน

(Context of the organization of Risk Management)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / บริบทขององค์กร ในการสร้างมาตรฐานการจัดการความเสี่ยง

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
          การจัดการความเสี่ยงเป็นที่หลายองค์กรที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เพราะบางครั้งหลายองค์กรได้นำมาตรฐาน ISO 9001:015, ISO14001:2015, ISO 45001:2018 องค์กรต้องเผชิญกับคำว่า บริษัท (Context) ซึ่งหมายถึงสภาพความเป็นตัวตนขององค์กรนั้นๆ สถานะขององค์กรต้องมีการแข่งขันอาจนำมาซึ่งความเสี่ยงดังนั้นองค์กรจำเป็นต้องเข้าใจในเรื่องบริบท (Context) เป็นสำคัญเพื่อประมินความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO 3100 : Risk Management ของทุกมาตรฐาน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความหมายของบริบท (Context) และดำเนินการวิเคราะห์ (SWOT)
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมจัดทำคามเสี่ยงทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และลดความเสี่ยงโดยมีการจัดการลดความเสี่ยงเข้ามาช่วยให้องค์กรเดินตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ความหมายของความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO 31000
บริบทขององค์กรในเชิงกว้าง
ภารกิจ (Mission) และวิสัยทัศน์ (Vision) ขององค์กรเป็นปัจจัยของการกำหนดบริบท (Context)
ประเภทของความเสี่ยง
การสร้างระบบบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management)
การเปลี่ยนแปลงของระบบ ISO 9001:015, ISO14001:2015, ISO 45001:2018
การวิเคราะห์บริบทองค์กรด้วย SWOT Analysis
ปัจจัยภายใน (Internal issues)
ปัจจัยภายนอก (External issues)
การจัดทำบริบท (Context) ตามความเสี่ยงที่พบ
ขั้นตอนการออกแบบระบบการจัดการ
สรุปการเรียนรู้ ถาม-ตอบ


กลุ่มเป้าหมาย
การบรรยายแบบมีส่วนร่วมสื่อสาร 2 ทาง,Workshop ถาม-ตอบ

รูปแบบการการอบรม
หัวหน้างาน
ผู้บริหาร
ฝ่ายการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

อาจารย์ พลกฤต โสลาพากุล
วิทยากร โค้ช และที่ปรึกษาธุรกิจ
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : บริหารความเสี่ยงRisk ManagementISO

แสดงความคิดเห็น