หลักสูตรฝึกอบรม บริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ - หลักสูตร 1 วัน
(Change Management)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม บริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ (Change Management)

อ. ไพรัช วนัสบดีไพศาล

(วิทยากรที่ปรึกษา ด้านการบริหารองค์กร การขาย การตลาด การลงทุน โลจิสติกส์)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

“ธุรกิจที่จะเป็นเลิศได้ ต้องเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง”

หลักการและเหตุผล
เป็นเรื่องไม่ง่ายเลยที่เราจะยืนอยู่บนโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ ล้อมรอบตัวเราอยู่ตลอดเวลาได้อย่างมั่นคงยาวนาน และสามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้อย่างแข็งแกร่ง โดยเฉพาะโลกของการทำธุรกิจที่มีการแข่งขันและต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจาก คน องค์กร ธุรกิจ ลูกค้า คู่แข่ง ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงแทบทั้งสิ้น 
การบริหารธุรกิจให้อยู่รอดและสามารถสร้างความเป็นเลิศได้ จึงต้องเรียนรู้และเข้าใจในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ รวมไปถึงปัจจัยโดยรอบอย่างลึกซึ้ง เข้าใจถึงพฤติกรรมและความต้องการของคนที่สามารถเปลี่ยนได้ทุกเมื่อ เรียนรู้โครงสร้างองค์กรเพื่อสอดประสานนโยบายที่จะเกิดขึ้น มองเห็นธุรกิจและช่องทางการเติบโตอย่างมั่นคง สามารถมอบสิ่งที่พึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า จับมือสร้างมิตรเพื่อสร้างศักยภาพต่อการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่ต้องเผชิญกับคู่แข่งและตลอดโลก 
ผู้เข้ารับการอบรมทุกระดับจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนทั้งในเรื่องของความคิด จิตใจ มุมมอง ความเข้าใจ และยกระดับการเรียนรู้ต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจให้เป็นผลสำเร็จ

“ความเป็นเลิศทางธุรกิจเกิดจากภายใน จึงต้องเรียนรู้จากภายในให้สำเร็จก่อน””

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงการทำธุรกิจอย่างแท้จริง
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ตระหนักถึงมิติรอบด้านต่อการเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ไปปรับประยุกต์ให้สอดคล้องต่อการทำธุรกิจ
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงที่อยู่รอบตัวเรา 
เหตุใดธุรกิจต่างๆในโลกจึงมีเกิดขึ้นและดับลง 
เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ 
เรียนรู้หัวใจของธุรกิจเพื่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 
สูตรสำเร็จในการทำธุรกิจไม่มีบนโลกใบนี้ 
การเปลี่ยนแปลงและองค์ความรู้นอกกรอบที่ต้องแบ่งปัน 
เรียนรู้วิธีคิดต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ 
ทำไมองค์กรจึงอยากเปลี่ยนแปลงเพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ 
เรียนรู้โครงสร้างองค์กรเพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง 
ต้องการการเปลี่ยนแปลงแต่ยังคงปักกรอบนโยบายเดิม 
ต้องการการเปลี่ยนแต่ยังคงปักกรอบแนวความคิดเดิม 
ความเป็นเลิศทางธุรกิจต้องเปลี่ยนแปลงที่ไคร 
สร้างความยั่งยืนของการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเลิศทางธุรกิจ 
มิติของการเปลี่ยนแปลง คน องค์กร ธุรกิจ ลูกค้า คู่แข่ง 
เปลี่ยนแปลงความคิดให้สามารถมองไปสู่กลยุทธ์ทางธุรกิจที่ไร้ขีดจำกัด 
กรณีศึกษาจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร 
Workshop แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ 
          มุมมองความคิดต่อการทำธุกรกิจในยุคปัจจุบัน 
          สิ่งที่เป็นอุปสรรคที่ต้องการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง 
          วิทยากรให้ผลลัพธ์ที่ได้ของเวิร์กช็อบนี้ 

สรุปเนื้อหาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์จากผู้เข้ารับการอบรม 
ข้อคิดฝากให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนำกลับไปฝึกปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น


วิธีการ (ทฤษฎี 30% ปฏิบัติ 70%)
การบรรยาย – สาธิต – ประสบการณ์ 
เน้นให้มีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์ เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมออกมา 
ระดมสมอง – กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ – เกมส์สอดแทรก – การแสดงบทบาทสมมติ


สไตล์การสอนของวิทยากร
Psychology for motivated thinking (การใช้จิตวิทยาเพื่อกระตุ้นความคิด)
Training interactive for leverage the real performance (การฝึกอบรมเชิงโต้ตอบสำหรับการใช้ประโยชน์จากการปฏิบัติจริง) 
Psychology (จิตวิทยา) และ Interactive (เชิงโต้ตอบ) คือการนำจิตวิทยามาใช้ร่วมในการฝึกอบรม และกระตุ้นความคิดของผู้เรียนอยู่ตลอดในเชิงโต้ตอบแบบอินเตอร์แอคทีฟ

กลุ่มเป้าหมายของการอบรม
ผู้จัดการ 
หัวหน้างาน 
พนักงาน

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม