หลักสูตรฝึกอบรม บริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อธุรกิจอยู่รอดและเติบโต - หลักสูตร 1 วัน
(Change Management for Sustainable Business)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม บริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อธุรกิจอยู่รอดและเติบโต (Change Management for Sustainable Business)

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 สิ่งที่ธุรกิจเลี่ยงไม่ได้เลยคือ "การปรับตัวเพื่อการเปลี่ยนแปลง" เพราะโลกในยุคใหม่มีคุณลักษณะที่ ผันผวน คลุมเครือ ไม่แน่นอน ซึ่งเราเรียกว่า VUCA World
       - Volatility (ผันผวน)
       - Uncertainty (ไม่แน่นอน)
       - Complexity (ซับซ้อน)
       - Ambiguity (คลุมเครือ)
การประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ และบริหารการเปลี่ยนแปลงให้เกิดความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) โดยการใช้ Business Model Canvas ในการค้นหาโมเดลธุรกิจใหม่ๆที่สอดคล้องเหมาะสม ก็จะทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินการต่อไปได้บนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างมีความชัดเจน

การกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กรให้ชัดเจน ในการสร้างการเปลี่ยนแปลง โดยการวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันด้วย 5 Forces ในการวางแผนดำเนินการเปลี่ยนแปลงอย่างมีกลยุทธ์ จะทำให้ธุรกิจสามารถเติบโตต่อไปได้บนสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลง


วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ด้วยแนวความคิดที่สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ขององค์กร นำพาธุรกิจให้อยู่รอดและเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน
เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างธุรกิจใหม่ด้วยเครื่องมือ BMC แล้วกำหนดกลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้แนวทางการบริหารธุรกิจให้เกิดความต่อเนื่อง สามารถประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีระบบ
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ระดมสมองในการคิดธุรกิจร่วมกัน เกิดเป็นแนวทางที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง เป็นแนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการบริหารธุรกิจในยุคการเปลี่ยนแปลง
        หลักการของยุค VUCA World
        การเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation)
        ประเด็นสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
        การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
        Workshop : การประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management)
        ความหมายของการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)
        นิยามความหมายของการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
        ตารางการประเมินความเสี่ยงที่มีผลต่อธุรกิจ
        กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงให้ธุรกิจต่อเนื่อง
        Workshop : การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเชิงธุรกิจ
การเปลี่ยนแปลงธุรกิจสู่ความเป็นเลิศ (Business Growth)
        การสร้างโมเดลใหม่ด้วย Business Model Canvas (BMC)
        การสร้างกรอบความคิด Startup ให้บุคลากร
        การสร้างธุรกิจดิจิทัลในองค์กร (Business Platform)
        กิจกรรม : การออกแบบธุรกิจด้วยเครื่องมือ
        กิจกรรม : การนำเสนอธุรกิจใหม่
การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ (Strategic Change Management)
        วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
        การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันด้วย 5 Forces
        หลักการบริหารธุรกิจเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
        การวางแผนการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์
        Workshop : กำหนดแนวทางการบริหารในสถานการณ์เปลี่ยนแปลง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ภญ.ธันยพร จารุไพศาล

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ