หลักสูตรฝึกอบรม บริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อธุรกิจอยู่รอดและเติบโต - หลักสูตร 1 วัน
(Change Management for Sustainable Business)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม บริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อธุรกิจอยู่รอดและเติบโต (Change Management for Sustainable Business)

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 สิ่งที่ธุรกิจเลี่ยงไม่ได้เลยคือ "การปรับตัวเพื่อการเปลี่ยนแปลง" เพราะโลกในยุคใหม่มีคุณลักษณะที่ ผันผวน คลุมเครือ ไม่แน่นอน ซึ่งเราเรียกว่า VUCA World
       - Volatility (ผันผวน)
       - Uncertainty (ไม่แน่นอน)
       - Complexity (ซับซ้อน)
       - Ambiguity (คลุมเครือ)
การประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ และบริหารการเปลี่ยนแปลงให้เกิดความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) โดยการใช้ Business Model Canvas ในการค้นหาโมเดลธุรกิจใหม่ๆที่สอดคล้องเหมาะสม ก็จะทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินการต่อไปได้บนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างมีความชัดเจน

การกำหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กรให้ชัดเจน ในการสร้างการเปลี่ยนแปลง โดยการวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันด้วย 5 Forces ในการวางแผนดำเนินการเปลี่ยนแปลงอย่างมีกลยุทธ์ จะทำให้ธุรกิจสามารถเติบโตต่อไปได้บนสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลง


วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ด้วยแนวความคิดที่สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ขององค์กร นำพาธุรกิจให้อยู่รอดและเติบโตต่อไปอย่างยั่งยืน
เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างธุรกิจใหม่ด้วยเครื่องมือ BMC แล้วกำหนดกลยุทธ์การแข่งขันของธุรกิจในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลง
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้แนวทางการบริหารธุรกิจให้เกิดความต่อเนื่อง สามารถประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีระบบ
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ระดมสมองในการคิดธุรกิจร่วมกัน เกิดเป็นแนวทางที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง เป็นแนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการบริหารธุรกิจในยุคการเปลี่ยนแปลง
        หลักการของยุค VUCA World
        การเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation)
        ประเด็นสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
        การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
        Workshop : การประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management)
        ความหมายของการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)
        นิยามความหมายของการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
        ตารางการประเมินความเสี่ยงที่มีผลต่อธุรกิจ
        กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงให้ธุรกิจต่อเนื่อง
        Workshop : การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเชิงธุรกิจ
การเปลี่ยนแปลงธุรกิจสู่ความเป็นเลิศ (Business Growth)
        การสร้างโมเดลใหม่ด้วย Business Model Canvas (BMC)
        การสร้างกรอบความคิด Startup ให้บุคลากร
        การสร้างธุรกิจดิจิทัลในองค์กร (Business Platform)
        กิจกรรม : การออกแบบธุรกิจด้วยเครื่องมือ
        กิจกรรม : การนำเสนอธุรกิจใหม่
การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ (Strategic Change Management)
        วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
        การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันด้วย 5 Forces
        หลักการบริหารธุรกิจเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
        การวางแผนการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์
        Workshop : กำหนดแนวทางการบริหารในสถานการณ์เปลี่ยนแปลง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร