หลักสูตรฝึกอบรม บริหารงานด้วย PDCA - หลักสูตร 1 วัน

(PDCA for Management)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / บริหารงานด้วย PDCA

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   การ บริหารงานให้ประสบความสำเร็จ เป็นสิ่งท้าทายสำหรับทุกองค์กร จากสภาพการณ์ในปัจจุบันพบว่ามีปัจจัยหลายประการที่มีความแปรผันอยู่ตลอดเวลา ซึ่งมีผลกระทบต่อการดำเนินงาน แต่ความสำเร็จก็ยังเป็นเป้าหมายที่องค์กรยังต้องการอยู่เพื่อผลกำไรและการอยู่รอด 
   วงจร PDCA ได้รับการคิดค้นโดย Walter Shewhart และได้รับการเผยแพร่โดยปรมาจารย์ทางด้านการบริหารคุณภาพ Dr.Edward Deming ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางและบางครั้งยังเป็นที่รู้จักกันในชื่อ วงจร เดมมิ่ง(Deming Cycle) ซึ่งเป็นเทคนิคในการบริหารงานให้ประสบความสำเร็จและเน้นการปรับปรุงอย่างต่อ เนื่อง ซึ่งทุกองค์กรนิยมนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน แต่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะประสบความสำเร็จได้ ซึ่งผู้ที่ใช้จำเป็นจะต้องมีความรู้และความเข้าใจแนวคิดและวิธีการที่ถูก ต้องจึงจะทำให้เกิดการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพได้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เข้าใจหลักการและเทคนิคการใช้ PDCA 
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และเข้าใจหลักการบริหารงานโดยใช้ PDCA
3. เพื่อให้ผู้อบรมสามารถนำหลักการบริหารโดยใช้ PDCA ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม
4. เรียนรู้เทคนิคการแปลงข้อมูลเชิงบวกเพื่อวางแผนการนำไปปฏิบัติ 
5. ได้พัฒนาศักยภาพและสร้างทักษะการปฏิบัติงานอันจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร 
6. ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางในภาคปฏิบัติระหว่างองค์กร

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. ความหมายของ PDCA
       ปรัชญาและความเป็นมาของ PDCA
2. เทคนิคการและขั้นตอนในการทำกิจกรรม PDCA
       อุปสรรค ปัญหา ผลลัพธ์และปรากฏการณ์ที่ไม่พึงประสงค์มักเกิดขึ้นในการแก้ปัญหาในงาน (Problem , Constraint, Negative impact in Problem Solving)
       เทคนิคการระบุปัญหาและกำหนดแนวทางการแก้ไขด้วย SMARTER
       เทคนิคและเครื่องมือการวิเคราะห์ปัญหา
       เทคนิคการหาข้อมูลเชิงบวกและการแปลงข้อมูลเชิงบวกเป็นการปฏิบัติ
3. หลุมพรางทางความคิดกับการใช้กระบวนการ PDCA
4. เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
5. PDCA Workshop
6. กรณีศึกษา

แนวทางการฝึกอบรม
 
แนวทางการสอนแบบ Training and Group Coaching , บรรยายและ workshop

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้จัดการ
 หัวหน้า
 พนักงาน
 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการวางแผนบริหาร
บุคคลทั่วไปที่สนใจ

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : Deming CycleการบริหารPDCA

แสดงความคิดเห็น