หลักสูตรฝึกอบรม บริหารทีมงานให้ผลงานมีประสิทธิภาพ - หลักสูตร 1 วัน

(Managing Team for Better Results)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / บริหารทีมงานให้ผลงานมีประสิทธิภาพ

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   จากภาวะด้านประชากรโลก ทำให้มีแรงงานหลายวัยหลาย Generation ในตลาดแรงงาน ซึ่งแต่ละวัยต่างมีวิถีในการดำเนินชีวิต (Life Style) ที่แตกต่างกัน ประกอบกับเศรษฐกิจที่ตกต่ำทั่วโลกทำให้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้น ทุกองค์กรต้องใช้ศักยภาพของปัจจัยในการบริหาร และการผลิตที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยการใช้กลยุทธ์ในการปรับตัวขององค์กร และการบริหารการเปลี่ยนแปลงให้สามารถอยู่รอดได้ และเตรียมตัวเพื่อการก้าวย่างอย่างมั่นคงเมื่อภาวะเศรษฐกิจกลับมาเดินหน้าอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้นผู้บริหารตั้งแต่ผู้จัดการขึ้นไปจึงมีความจำเป็นที่สามารถสร้างแรงจูงใจหรือ กระตุ้นพนักงานเพื่อพาทีมให้ทำงานได้ตามกลยุทธ์และแผนที่กำหนด ต้องมีความเป็นผู้นำและมีความเป็นมืออาชีพ เพื่อให้สามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อความสำเร็จขององค์กรเช่นเดียวกัน

วัตถุประสงค์
 ผู้เข้าฝึกอบรมมีความสามารถในการสร้าง และพัฒนาทัศนคติเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือสนับสนุนกันในทีม เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงคุณค่าของงาน
สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของสมาชิกในทีมอันจะทำให้ทีมเกิดความเข็งแกร่ง และมุ่งผลของงานเป็นหลัก
สามารถทำงานและบริหารทีมงาน การสร้างพลังในการขับเคลื่อนในทีม โดยใช้เทคนิค และการกระจายงาน การมอบงาน การแก้ปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ โดยประสานความแตกต่างของสมาชิกให้เกิดความสำเร็จร่วมกันของสมาชิก 
สามารถพัฒนาการสื่อสารของสมาชิกเพื่อให้เกิดการอยู่ร่วมกัน การทำงานร่วมกัน เห็นอกเห็นใจและเข้าใจซึ่งกันและกัน เพื่อผลของงานที่ดีกว่าร่วมกัน 
สามารถนำแผนงานต่าง ๆ เช่น การตั้งเป้าหมาย การสร้างแรงกระตุ้น ภาวะผู้นำ การวางกลยุทธ์องค์กร ไปปฏิบัติได้จริง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 สร้างการตระหนักรู้ (Create Awareness) 
      อบรม สัมมนา เราจะเป็นผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จได้อย่างไร
Team Management 
      อบรม สัมมนา การตั้งเป้าหมาย
         - เพราะอะไรตั้งมีการตั้งเป้าหมาย
          - ตั้งเป้าหมายอย่างฉลาดด้วย SMART 
         - อะไรคืออุปสรรคในตั้งเป้าหมายและการลงมือปฏิบัติตามเป้าหมาย 
      อบรม สัมมนา การสร้างแรงจูงใจและแรงกระตุ้น
          - Maslow’s Theory 
          - Herzberg’s motivators-hygiene theory 
          - สร้างแรงกระตุ้นด้วยทีมงาน 
      อบรม สัมมนา Delegation 
          - เพราะอะไรต้องมีการมอบหมายงาน 
          - มอบหมายงานอย่างไรให้ได้คนได้งาน
          - การวางแผนการมอบหมายงานและการเป็นพี่เลี้ยง 
Motivation
      อบรม สัมมนา Motivation Theory 
      อบรม สัมมนา การขับเคลื่อนแรงจูงใจและแรงกระตุ้นสมาชิกในทีมอย่างไรให้ได้คนได้งาน 
      อบรม สัมมนา Workshop : จะขับเคลื่อนทีมอย่างไรให้ได้ผลมากขึ้น
Generation management
      อบรม สัมมนา สร้างแรงกระตุ้นการสื่อสารระหว่างคนระหว่างวัย 
      อบรม สัมมนา การบริหารคนต่างวัยให้ได้ผลงาน
Acceptance changing
      อบรม สัมมนา เพราะอะไรต้องมีการเปลี่ยนแปลง 
      อบรม สัมมนา ผลจากการเปลี่ยนแปลงให้ประโยชน์อย่างไรกับคนและองค์กร 
      อบรม สัมมนา การจัดการการเปลี่ยนแปลงให้ได้ผลที่ดีกว่า 
Role Model
      อบรม สัมมนา บทบาทของผู้บริหารกับการเปลี่ยนแปลง 
      อบรม สัมมนา Workshop : อะไรคือบทบาทของผู้บริหาร

แนวทางการฝึกอบรม
 บรรยาย อภิปราย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระดมสมอง Workshop กรณีศึกษา กิจกรรมการเรียนรู้

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้จัดการ และผู้ที่สนใจทั่วไป

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การบริการทีมเวิร์คทีมงาน

แสดงความคิดเห็น