หลักสูตรฝึกอบรม บริหารโครงการอย่างมืออาชีพ - หลักสูตร 1 วัน
(Professional Project Management)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม บริหารโครงการอย่างมืออาชีพ (Professional Project Management)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

ทำไมต้องเรียนหลักสูตรนี้?
 “การบริหารโครงการ” ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในห้าลำดับแรกของทักษะที่จำเป็นสำหรับธุรกิจในยุคโลกาภิวัตน์ (Global Skills) ขององค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรไม่แสวงหากำไรทั้งโลก การบริหารโครงการถือเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันงานด้านต่าง ๆ ขององค์กรให้เกิดผลในทางปฏิบัติ เพื่อแก้ไขปัญหาทั้งภายในและภายนอกองค์การ หรือเพื่อการปรับปรุงงานที่สร้างโอกาสและขยายขีดความสามารถขององค์กรให้สูงขึ้น จะนำองค์กรสู่ความสำเร็จตามกลยุทธ์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผล ดังนั้น ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและการบริหารโครงการ จึงมีคุณค่าและคุณประโยชน์อย่างยิ่ง สำหรับนักบริหารในกิจการทุกประเภท
 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจเอกชน ที่ต้องดำเนินธุรกิจในสภาพแวดล้อมที่มีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงขึ้น ลูกค้าหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความต้องการสูงขึ้น และมีทางเลือกมากขึ้น การบริหารโครงการจะเป็นเครื่องมือที่ทำให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และได้ผลลัพธ์การทำงานที่ชัดเจน สิ่งเหล่านี้บ่งบอกถึงความจำเป็นที่องค์กรในยุคโลกาภิวัตน์ต้องมีสมรรถนะด้านการบริหารโครงการที่เป็นมาตรฐาน
 หลักสูตรการบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ เป็นหลักสูตรที่มีสาระสำคัญครอบคลุมการบริหารและการจัดการตามวงจรโครงการ (Project Cycle Management) ตามมาตรฐานสากล ครอบคลุมทั้งองค์ความรู้และการประยุกต์แนวความคิดและแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสมและตรงกับการใช้งานจริงของบุคคลที่ต้องการพัฒนาสู่การเป็นผู้จัดการโครงการแบบมืออาชีพ (Professional Project Manager) เริ่มตั้งแต่การวางแผนโครงการที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์เชิงกลยุทธ์ของกิจการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และการประเมินโครงการ การจัดทำเอกสารโครงการ การตัดสินใจคัดเลือกและอนุมัติงบประมาณโครงการ การวางระบบการจัดการโครงการ การจัดองค์กรโครงการ การติดตาม การควบคุม และการประเมินผลโครงการ

ผู้เรียนจะได้รับอะไรจากหลักสูตรนี้?
 เข้าใจหลักการวางแผนและบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
 เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือในการวางแผนและบริหารโครงการให้สำเร็จตามกำหนดเวลา
 เข้าใจแนวทางและวิธีการจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ทั้งด้านบุคลากร อุปกรณ์ งบประมาณโครงการอย่างถูกต้องเหมาะสม
 เทคนิคการวางแผนโครงการด้วย PERT/CPM และการประยุกต์ใช้กำหนดตารางการทำงานและเชื่อมโยงเข้ากับการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม

หลักสูตรนี้เรียนอะไรบ้าง?
 แนวคิดการสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานกับการบริหารโครงการ
 ความหมาย ความสำคัญ และคำศัพท์หลักของการบริหารโครงการ
 ลักษณะเฉพาะของโครงการ
 ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ขององค์การและวงจรโครงการ (Project Cycle)
 การกำหนดแนวคิดโครงการที่เชื่อมโยงกับกลยุทธ์องค์กร
 การกำหนดแนวคิดและข้อกำหนดโครงการ (Terms of References or TOR)
 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และการตัดเลือกเลือกโครงการ
 การวิเคราะห์ความคุ้มทุนและคุ้มค่าของโครงการ
 การวางแผนโครงการและการจัดทำเอกสารโครงการ
 การออกแบบโครงสร้างองค์กรโครงการ
 การจัดสรรทรัพยากรสำหรับโครงการ
 บทบาทของผู้จัดการโครงการในการบริหารและการจัดการโครงการให้ประสบผลสำเร็จ
 การควบคุมและการประเมินผลโครงการ
 เครื่องมือ เช่น PERT/CPM, GANTT Chart, Work Breakdown Structure, Feasibility studies
 การวางระบบการบริหารและการจัดการโครงการ

Workshop
 กรณีศึกษา
 แบบฝึกปฏิบัติในการกำหนดแนวคิดโครงการ
 การฝึกออกแบบโครงการ
 แบบฝึกในการตัดสินใจคัดเลือกโครงการ
 การฝึกใช้เครื่องมือต่าง ๆ เช่น PERT/CPM

สัดส่วนการเรียนรู้
 ทฤษฎี 40%
 ฝึกปฏิบัติ 50%
 แลกเปลี่ยน ถามตอบ 10%

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร?
 ผู้บริหารในสายงานต่าง ๆ ขององค์กรต่าง ๆ
 ผู้จัดการโครงการในกลุ่มธุรกิจที่ต้องใช้การบริหารแบบโครงการในการทำงาน เช่น ธุรกิจบริการด้านการออกแบบ การจัดซื้อจัดจ้าง และการก่อสร้าง ธุรกิจระบบสารสนเทศและการพัฒนาระบบซอฟท์แวร์ กิจการที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจด้านพลังงาน ธุรกิจที่เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา และหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่ทำงานในลักษณะที่เป็น “Project-Based”
 ผู้จัดการและหัวหน้างาน

แนวทางในการดำเนินการฝึกอบรม
การฝึกอบรมนี้จะใช้ 3 วิธีการหลักได้แก่ การเรียนรู้แบบกลุ่ม การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ และการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ
1. การเรียนรู้แบบกลุ่ม (group learning) จะแบ่งผู้เข้าอบรมเป็นกลุ่ม เพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองความเห็นระหว่างกัน และช่วยฝึกการทำงานเป็นทีม การรับฟังความเห็นของเพื่อนร่วมงาน
2. การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (adult learning) จะเน้นกระบวนการให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปใช้อย่างประสบความสำเร็จ เป็นการสื่อสาร 2 ทาง (interactive mode) ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้ารับการอบรม และระหว่างผู้อบรมด้วยกันเอง เช่น
      อบรม สัมมนา การสรุปทบทวนแนวคิดสำคัญและคำสำคัญต่าง ๆ (Key thoughts and key words)
      อบรม สัมมนา การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม (questioning)
      อบรม สัมมนา การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง
อบรม สัมมนา
3.การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (action learning) เน้นการทำกิจกรรมภาคปฏิบัติ โดยมีประเด็นสำคัญที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติและการนำไปใช้
      อบรม สัมมนา กระตุ้นให้ฝึกคิดและนำเสนอ
      อบรม สัมมนา นำสิ่งที่เรียนไปทดลองใช้
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษาและกิจกรรมกลุ่มเพื่อหา solutions
      อบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่มระดมสมอง
4. การประเมินผลการอบรมจะใช้หลายรูปแบบวิธี เช่น ผ่านการนำเสนอผลงานกิจกรรมกลุ่ม ผ่านการนำไปถ่ายทอดต่อ ผ่านแบบประเมินก่อนและหลังการอบรม ผ่านงานเพื่อนำไปฝึกฝนเพิ่มเติมในหัวข้อหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงานของผู้เรียน
5. รูปแบบของการฝึกอบรมมีหลากหลายที่สอดคล้องกับเนื้อหาและกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม อาทิ การบรรยาย การอภิปราย การระดมสมอง (brainstorming) กลุ่มปฏิบัติการ (workshop) กรณีศึกษา (case study) การนำเสนอผลงาน (presentation) เกมทางการบริหาร (Management games)แสดงบทบาทสมมติ (Role playing) หรือแบบประเมินตนเอง (self-assessment test) เช่น personality test, leadership styles, thinking styles เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดความสนุกสนาน และสามารถเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง
6. วิทยากรทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการสอนแนะแบบกลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนรู้สามารถพัฒนาประยุกต์เทคนิคและเครื่องมือได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการของตนเอง และนำไปสู่การใช้ปฏิบัติงานจนเกิดความชำนาญ
7. เพื่อให้การถ่ายทอดองค์ความรู้สามารถนำไปสู่ประโยชน์ต่อองค์กรและสอดคล้องกับบริบททางธุรกิจของแต่ละองค์กร กิจกรรมต่าง ๆ จะถูกออกแบบให้เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินงานทางธุรกิจของแต่ละองค์กร (Customized) โดยดำเนินการจัดอบรมภายในองค์กร (In-house Training) ในวันและเวลาที่องค์กรสะดวกและบุคลากรมีความพร้อมในการเข้าอบรม

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม