หลักสูตรฝึกอบรม บันได 7 ขั้นสร้างความสุขให้ลูกค้าสู่ความสำเร็จ - หลักสูตร 1 วัน
(7 Steps of Customer Satisfaction Creates Business Success)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม บันได 7 ขั้นสร้างความสุขให้ลูกค้าสู่ความสำเร็จ (7 Steps of Customer Satisfaction Creates Business Success)

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   หลักสูตรนี้ถูกออกแบบโดยพื้นฐานที่ว่าความสำเร็จของทุกธุรกิจเกิดขึ้นจากลูกค้าที่พึงพอใจในการบริการ และกลับมาใช้บริการซ้ำจนกลายเป็นลูกค้าประจำ ในงานบริการโดยเฉพาะส่วนของงานขายนั้นต้องอาศัยความรู้ด้านจิตวิทยาบริการ (service psychology) เพื่อสร้างความประทับใจแก่ลูกค้าในทุกขั้นตอนของการเข้ารับบริการเพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย คติที่ว่าลูกค้าคือคนสำคัญนั้นยังใช้ได้อยู่ทุกยุคทุกสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่ทางเลือกของผู้บริโภคมีมากขึ้นเรื่อยๆ การใส่ใจในการให้บริการโดยเน้นไปที่ลูกค้านั้นเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความสำเร็จขององค์กรของคุณ 


วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้อบรมสร้างทัศนคติด้านบวกเกี่ยวกับงานบริการ
2. ผู้อบรมเล็งเห็นความสำคัญในรายละเอียดของการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจ
3. ผู้เข้าอบรมจะเข้าใจกระบวนการและพฤติกรรมของลูกค้า
4. ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์และประเมินความต้องการของลูกค้าได้
5. ผู้อบรมสามารถปรับการให้บริการให้เหมาะสมกับลูกค้าเป็นรายบุคคล
6. ผู้เข้าอบรมสามารถนำเนื้อหาและเทคนิคที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในส่วนที่รับผิดชอบ เพื่อพัฒนางานด้านบริการให้ดียิ่งขึ้นไป รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 ทุกอย่างเริ่มต้นจากลูกค้า 
       ความหมายและความสำคัญ
       ประเภทลูกค้า
ความพึงพอใจของลูกค้า
       ลักษณะและองค์ประกอบ
       ความไม่พึงพอใจของลูกค้า
ความคาดหวังของลูกค้า 
       ทฤษฎีความคาดหวังของลูกค้า 
       หลักการและองค์ประกอบ 
การเสริมสร้างบุคลิกภาพในงานบริการ
       พัฒนาบุคลิกภาพภายนอก 
       สร้างทัศนคติด้านบวก 
สร้างเสน่ห์การบริการด้วยมนุษยสัมพันธ์ 
       เทคนิคการพูดสนทนา 
       เทคนิคการฟัง 
บริการด้วยใจด้วยบันได 7 ขั้น คุณก็ทำได้ 
       แนวทางการปฎิบัติเพื่อสร้างความสุขแก่ลูกค้า
       สร้างความสำเร็จด้วยใจบริการ

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม