หลักสูตรฝึกอบรม บุคลิกภาพผู้บริหารมืออาชีพ - หลักสูตร 1 วัน

(Personality for Professional Executive)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / บุคลิกภาพผู้บริหารมืออาชีพ

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
บุคลิกภาพเป็นสิ่งแรกที่เรามองเห็นเมื่อปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ผู้บริหารที่มีบุคลิกภาพภายนอกที่ดี ได้แก่ การแต่งกาย หน้าตา กิริยามารยาท และบุคลิกภาพภายในที่ดี เช่น การสร้างสัมพันธ์กับผู้อื่น การสื่อสารที่ดี การจัดการอารมณ์เชิงลบ และความเป็นผู้นำ เป็นต้น จะได้รับการยอมรับและให้เกียรติจากผู้ใต้บังคับบัญชา และเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในการเจรจาและการทำงาน
การเรียนรู้และเข้าใจทัศนคติเชิงลบที่มีต่อการพัฒนาบุคลิกภาพ ทำให้เข้าใจตนเองและสามารถก้าวข้ามทัศนคติเชิงลบดังกล่าวได้ ทำให้พร้อมที่จะพัฒนาเทคนิคต่างๆ เพื่อให้มีบุคลิกภาพที่ดี ซึ่งจะนำไปสู่ความเป็นมืออาชีพ
เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ ได้แก่ การสร้างสัมพันธ์ด้วยการเข้าใจผู้อื่น การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการอารมณ์เชิงลบ (EQ) การพัฒนาความเป็นผู้นำ การแต่งกาย การแต่งหน้า และมารยาททางสังคมที่เหมาะสม และนำไปประยุกต์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของผู้เข้าร่วมอบรมจะช่วยสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่ปฏิสัมพันธ์ด้วย


วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการของบุคลิกภาพผู้บริหารมืออาชีพและตระหนักถึงความสำคัญ
เพื่อให้ผู้เรียนมีเทคนิคในการพัฒนาบุคลิกภาพ เช่น การสร้างสัมพันธ์กับผู้อื่น การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการอารมณ์เชิงลบ (EQ) การพัฒนาความเป็นผู้นำ การแต่งกาย การแต่งหน้า และมารยาททางสังคมที่เหมาะสม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
หลักการสำคัญของบุคลิกภาพผู้บริหารมืออาชีพ
      อบรม สัมมนา สำรวจแนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพ
      อบรม สัมมนา ความหมายของบุคลิกภาพ
      อบรม สัมมนา องค์ประกอบของบุคลิกภาพ
      อบรม สัมมนา ความเกี่ยวข้องของบุคลิกภาพกับผู้บริหารมืออาชีพ
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : สร้างแนวคิดบุคลิกภาพผู้บริหารมืออาชีพ
การพัฒนาบุคลิกภาพผู้บริหารมืออาชีพ
      อบรม สัมมนา ทัศนคติเชิงลบของการพัฒนาบุคลิกภาพ
      อบรม สัมมนา เทคนิคการเอาชนะทัศนคติเชิงลบ
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : การเอาชนะทัศนคติเชิงลบของการพัฒนาบุคลิกภาพของท่าน
เทคนิคในการพัฒนาบุคลิกภาพภายใน
      อบรม สัมมนา การสร้างสัมพันธ์ด้วยการเข้าใจผู้อื่น
      อบรม สัมมนา การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
      อบรม สัมมนา การจัดการอารมณ์เชิงลบ (EQ)
      อบรม สัมมนา การพัฒนาความเป็นผู้นำ
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : การนำเทคนิคในการพัฒนาบุคลิกภาพภายในมาประยุกต์ใช้ในแบบของท่าน
เทคนิคในการพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก
      อบรม สัมมนา หลักการแต่งกายให้เหมาะสมกับรูปร่างและโอกาสต่างๆ
      อบรม สัมมนา หลักการแต่งหน้าให้เหมาะกับรูปหน้า
      อบรม สัมมนา การพัฒนามารยาททางสังคม
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : การนำเทคนิคในการพัฒนาบุคลิกภาพมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่ท่านพบบ่อย

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ

ภญ.ธันยพร จารุไพศาล
โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  ดาวน์โหลดโปรไฟล์วิทยากร

    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : บุคลิกภาพผู้บริหารการจัดการอารมณ์เชิงลบ

แสดงความคิดเห็น