หลักสูตรฝึกอบรม ปรัชญาการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพแบบญี่ปุ่น - หลักสูตร 1 วัน
(Efficient Working with Japanese Philosophy)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม ปรัชญาการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพแบบญี่ปุ่น (Efficient Working with Japanese Philosophy)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการแก้ปัญหาด้วยการรู้ความจริง (Gemba) เป็นแนวความคิดในการทำงานที่ให้ความสำคัญกับการลงมือทำจริง การสื่อสารด้วยข้อมูลและข้อเท็จจริงค้นหาสาเหตุที่แท้จริง และดำเนินการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอยู่ตลอดเวลา
การวิเคราะห์และการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิผลด้วยหลักการแบบญี่ปุ่นในการทำงานดังนี้
       - การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย 3 Gen
       - การค้นหาสาเหตุด้วย 5 Why Analysis
       - การทำงานร่วมกันด้วย Ho-Pen-So
       - การปรับปรุงไขอย่างต่อเนื่อง PDCA
หัวหน้างานที่ดีจะดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงงานร่วมกับทีมงานที่หน้างานด้วยการสื่อสารพูดคุยบนข้อมูลและที่ข้อเท็จจริง ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของหัวหน้างานและทีมงาน สามารถปรับปรุงงานให้ดีขึ้น ทีละเล็ก ทีละน้อย อย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวความคิดในการแก้ปัญหาและปรับปรุงงานอย่างมีประสิทธิผล ด้วยเครื่องมือและเทคนิคต่างๆ
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหาที่รากเหง้าอย่างแท้จริง ช่วยให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคการสื่อสารและการแก้ปัญหาร่วมกันระหว่างหัวหน้างานและทีมงาน เกิดการทำงานเป็นทีมเวิร์คที่ดี
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนกับกรณีศึกษาด้วยตัวเอง จนเกิดความมั่นใจและนำไปถ่ายทอดให้กับหน่วยงานของตัวเองในการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
เพื่อทำให้ผู้เรียนลดความสูญเสียที่หน้างานและพัฒนาการทำงานให้เกิดคุณภาพอย่างแท้จริง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การบริหารงานด้วยการรู้จริงและการเดิน (Gemba)
     หลักการแก้ปัญหาด้วยการวิเคราะห์
     การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย 3 จริง (Genba, Genbutsu, Genchisu)
     การค้นหาสาเหตุด้วย 5 Why Analysis
     การประเมินสาเหตุของปัญหาด้วยผังก้างปลา
    กิจกรรม : การประเมินและวิเคราะห์ปัญหา
การทำงานร่วมกันด้วยหลักการ Ho-Pen-So
     การรายงานที่เน้นความถูกต้อง (Ho)
     การประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง (Ren)
     การปรึกษาและแก้ปัญหาร่วมกัน (So)
     ทักษะที่สำคัญของ Ho-Ren-So
    Role Playing : การทำงานด้วยหลักการ Ho-Ren-So
การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)
     การสร้างการตระหนักรู้คุณภาพ (Quality Awareness)
     การพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วย PDCA
     หลักการปรับปรุงการทำงานแบบไคเซ็น (Kaizen)
     กระบวนการทำงานเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
    กิจกรรม : กำหนดแนวทางการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
กรณีศึกษา : การปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ (กิจกรรม)
     การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
     กำหนดแนวทางดำเนินการอย่างมีปริทธิภาพ
     การนำเนอแผนปฏิบัติงาน
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร