หลักสูตรฝึกอบรม ปรับกระบวนงานให้เรียบง่ายและได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น - หลักสูตร 1 วัน
(Simplifying Work Process for Greater Results)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม ปรับกระบวนงานให้เรียบง่ายและได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น (Simplifying Work Process for Greater Results)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

ทำไมหลักสูตรนี้จึงสำคัญต่อองค์กรยุคนี้?
 ในโลกของการบริหารยุคใหม่นี้ องค์กรต่าง ๆ จำเป็นต้องบริหารให้เกิดความคล่องตัว การตัดสินใจที่รวดเร็ว ดำเนินการที่ฉับไว ตอบสนองต่อพลวัตของตลาดได้ทันท่วงที กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพ ประหยัดต้นทุน และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ธุรกิจจึงจะอยู่รอดได้ในภาวะของการแข่งขันที่รุนแรง ทั้งตลาดภายในประเทศและจากคู่แข่งขันต่างประเทศ ซึ่งปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้องค์กรขาดความสามารถในการแข่งขัน และไม่สามารถสร้างให้เกิดลักษณะที่ดีเหล่านี้ได้คือ กระบวนการทำงานที่ด้อยประสิทธิภาพ มีความซ้ำซ้อน ยืดเยื้อ เพราะมีขั้นตอนที่ไม่จำเป็นแฝงอยู่จำนวนมาก มีจุดตัดสินใจหลายจุดในกระบวนการดำเนินการ ทำให้ตัดสินใจล่าช้า ก่อให้เกิดต้นทุนแฝงในกระบวนการทำงาน ส่ง ผลให้มีค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น กลายเป็นความสูญเสียทรัพยากรขององค์กรอย่างไม่คุ้มค่า
 การปรับปรุงกระบวนงาน (Work Process Improvement) เป็นแนวทางที่จะช่วยองค์กรให้กำหนดขั้นตอนและลำดับการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด (optimization) ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและความสูญเสียที่ไม่จำเป็น ลดระยะเวลาในขั้นตอนต่าง ๆ ทำให้กระบวนการทำงานกระชับ รวดเร็วขึ้น เพิ่มผลการปฏิบัติงานและคุณภาพของงาน และสุดท้ายคือ ช่วยให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมายและผลลัพธ์ที่ต้องการ ทั้งนี้ การปรับปรุงกระบวนการทำงานนี้สามารถใช้กับงานส่วนใดของธุรกิจก็ได้ เช่น งานด้านการตลาด งานด้านการผลิต งานจัดซื้อ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ งานด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฯลฯ
 หลักสูตรนี้ถูกออกแบบโดยมีจุดเน้นที่การช่วยให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการปรับปรุงกระบวนการทำงานใหม่ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถบริหารองค์กรให้เกิดผลลัพธ์ที่สูงขึ้น (greater results) และประสบความสำเร็จ

ผู้เรียนจะได้รับอะไรจากหลักสูตรนี้?
 เกิดความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เรียบง่ายแต่ได้ผลลัพธ์ โดยเชื่อมโยงกับประสบการณ์การในงานที่ตนเองรับผิดชอบ
 สามารถอธิบายกระบวนการทำงานในความรับผิดชอบของตนเองอย่างเป็นลำดับขั้นตอนได้ชัดเจน
 สามารถเชื่อมโยงกระบวนการทำงานกับผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ต้องการได้
 สามารถวิเคราะห์หาจุดที่ควรปรับปรุงในกระบวนการทำงาน และเสนอแนวทางปรับปรุงขั้นตอนที่ไม่จำเป็น เพื่อทำให้กระบวนการทำงานง่ายขึ้น ประหยัดขึ้น มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้
 เรียนรู้จากตัวอย่าง กรณีศึกษา การปรับปรุงกระบวนการทำงานของหน่วยงานอื่น ๆ

หลักสูตรนี้เรียนอะไรบ้าง?
Module 1: ปรับกระบวนงานไปทำไม?
      อบรม สัมมนา ทำไมองค์กรสมัยใหม่ต้องสนใจเรื่องการปรับปรุงกระบวนงาน?
      อบรม สัมมนา เมื่อใดที่จำเป็นต้องปรับกระบวนงาน? ปรับปรุงไปเพื่ออะไร?
      อบรม สัมมนา ใครบ้างที่เกี่ยวข้อง?
      อบรม สัมมนา ตัวอย่างที่สำเร็จ vs ตัวอย่างที่ล้มเหลวของการปรับกระบวนงาน
Module 2: ปรับกระบวนการให้เรียบง่าย จะทำได้อย่างไร?
      อบรม สัมมนา เข้าใจวงจรการปรับปรุงกระบวนงาน
      อบรม สัมมนา การเลือกกระบวนงานที่จะปรับปรุง
      อบรม สัมมนา การอธิบายกระบวนงานในปัจจุบันอย่างเป็นระบบ
      อบรม สัมมนา การวิเคราะห์ขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนงานปัจจุบัน ร่วมกับผลลัพธ์ทางธุรกิจ นโยบาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติ และทรัพยากรที่ใช้ในปัจจุบัน
      อบรม สัมมนา การวิเคราะห์ต้นทุน เวลา คุณภาพ และความพึงพอใจ
      อบรม สัมมนา แนวทางการระบุขั้นตอนที่จะปรับปรุง
      อบรม สัมมนา แนวทางการปรับให้กระบวนงานเรียบง่าย แต่ยังได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ
      อบรม สัมมนา การสร้าง buy-in จาก stakeholders ต่าง ๆ ในกระบวนการใหม่
      อบรม สัมมนา การนำกระบวนงานที่ปรับปรุงแล้วไปใช้ให้เข้ากับองค์กร

Workshop 1: อะไรเป็นความท้าทายของการปรับกระบวนงาน? อะไรเป็นทักษะที่จำเป็น?
Workshop 2: การฝึกปฏิบัติในการอธิบายกระบวนงานปัจจุบัน? (ผู้เรียนอธิบายกระบวนงานจริงของงานที่ทำอยู่ มีเอกสารตัวอย่างให้)
Workshop 3: ขั้นตอนไหนที่ต้องปรับ? จะปรับอย่างไรให้ง่ายขึ้น? (ผู้เรียนวิเคราะห์หาขั้นตอนในกระบวนงานที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพื่อทำให้กระบวนงานมีประสิทธิภาพ ประหยัด แต่ยังได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ)
Workshop 4: จะเอากระบวนงานใหม่ไปใช้ในองค์กรของท่านอย่างไรให้ได้ผล?

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร?
 ผู้บริหารหรือผู้จัดการ ที่สนใจเรื่องการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
 ทีมงานในสายงาน/ฝ่ายต่าง ๆ ในองค์กรที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน
 ผู้บริหารที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจด้วยการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือออกแบบกระบวนการทำงานใหม่

แนวทางในการดำเนินการฝึกอบรม
การฝึกอบรมนี้จะใช้ 3 วิธีการหลักได้แก่ การเรียนรู้แบบกลุ่ม การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ และการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ
อบรม สัมมนา 
1. การเรียนรู้แบบกลุ่ม (Group Learning) จะแบ่งผู้เข้าอบรมเป็นกลุ่ม เพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองความเห็นระหว่างกัน และช่วยฝึกการทำงานเป็นทีม การรับฟังความเห็นของเพื่อนร่วมงาน
2. การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (adult learning) จะเน้นกระบวนการให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปใช้อย่างประสบความสำเร็จ เป็นการสื่อสาร 2 ทาง (interactive mode) ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้ารับการอบรม เช่น
      อบรม สัมมนา การแนะนำตัวเอง จุดประสงค์ และความคาดหวังจากการอบรม
      อบรม สัมมนา การสรุปทบทวนแนวคิดสำคัญและคำสำคัญต่าง ๆ (Key thoughts and key words)
      อบรม สัมมนา การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม
3. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (action learning) เน้นการทำกิจกรรมภาคปฏิบัติ โดยมีประเด็นสำคัญที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติและการนำไปใช้
      อบรม สัมมนา กระตุ้นให้ฝึกคิดและนำเสนอ
      อบรม สัมมนา นำสิ่งที่เรียนไปทดลองใช้
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษาและกิจกรรมกลุ่มเพื่อหา solutions
      อบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่มระดมสมอง
4. การประเมินผลการอบรมจะใช้หลายรูปแบบวิธี เช่น ผ่านการนำเสนอผลงานกิจกรรมกลุ่ม ผ่านการนำไปถ่ายทอดต่อ ผ่านแบบประเมินก่อนและหลังการอบรม ผ่านงานเพื่อนำไปฝึกฝนเพิ่มเติมในหัวข้อหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงานของผู้เรียน
5. รูปแบบของการฝึกอบรมมีหลากหลายที่สอดคล้องกับเนื้อหาและกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม อาทิ การบรรยาย การอภิปราย การระดมสมอง (brainstorming) กลุ่มปฏิบัติการ (workshop) กรณีศึกษา (case study) การนำเสนอผลงาน (presentation) เกมทางการบริหาร (Management games)แสดงบทบาทสมมติ (Role playing) หรือแบบประเมินตนเอง (self-assessment test) เช่น personality test, leadership styles, thinking styles เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดความสนุกสนาน และสามารถเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง
6. วิทยากรทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการสอนแนะแบบกลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนรู้สามารถพัฒนาประยุกต์เทคนิคและเครื่องมือได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการของตนเอง และนำไปสู่การใช้ปฏิบัติงานจนเกิดความชำนาญ
7. เพื่อให้การถ่ายทอดองค์ความรู้สามารถนำไปสู่ประโยชน์ต่อองค์กรและสอดคล้องกับบริบททางธุรกิจของแต่ละองค์กร กิจกรรมต่าง ๆ จะถูกออกแบบให้เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินงานทางธุรกิจของแต่ละองค์กร (Customized) โดยดำเนินการจัดอบรมภายในองค์กร (In-house Training) ในวันและเวลาที่องค์กรสะดวกและบุคลากรมีความพร้อมในการเข้าอบรม

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม