หลักสูตรฝึกอบรม ปรับปรุงกระบวนการธุรกิจเพื่อผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ - หลักสูตร 1 วัน
(Business Process Improvement (BPI) for Greater Results)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม ปรับปรุงกระบวนการธุรกิจเพื่อผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (Business Process Improvement (BPI) for Greater Results)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

ทำไมหลักสูตรนี้จึงสำคัญ?
ในโลกของการบริหารยุคใหม่นี้ องค์กรต่าง ๆ จำเป็นต้องบริหารให้เกิดความคล่องตัว การตัดสินใจที่รวดเร็ว ดำเนินการที่ฉับไว ตอบสนองต่อพลวัตของตลาดได้ทันท่วงที กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพ ประหยัดต้นทุน และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ธุรกิจจึงจะอยู่รอดได้ในภาวะของการแข่งขันที่รุนแรง ทั้งตลาดภายในประเทศและจากคู่แข่งขันต่างประเทศ ซึ่งปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้องค์กรขาดความสามารถในการแข่งขัน และไม่สามารถสร้างให้เกิดลักษณะที่ดีเหล่านี้ได้คือ กระบวนการทำงานที่ด้อยประสิทธิภาพ มีความซ้ำซ้อน ยืดเยื้อ เพราะมีขั้นตอนที่ไม่จำเป็นแฝงอยู่จำนวนมาก มีจุดตัดสินใจหลายจุดในกระบวนการดำเนินการ ทำให้ตัดสินใจล่าช้า ก่อให้เกิดต้นทุนแฝงในกระบวนการทำงาน ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น กลายเป็นความสูญเสียทรัพยากรขององค์กรอย่างไม่คุ้มค่า 
การปรับปรุงกระบวนการธุรกิจ (Business Process Improvement – BPI) เป็นแนวทางการดำเนินการที่จะช่วยให้องค์กรสามารถจัดการ หรือออกแบบกระบวนการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด (optimization) ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและความสูญเสียที่ไม่จำเป็น ลดระยะเวลาในขั้นตอนต่าง ๆ ทำให้กระบวนการทำงานกระชับ รวดเร็วขึ้น เพิ่มผลการปฏิบัติงานและคุณภาพของงาน และสุดท้ายคือ ช่วยให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมายและผลลัพธ์ที่ต้องการ ทั้งนี้ BPI อาจถูกไปใช้กับกระบวนการทำงานในงานส่วนใดของธุรกิจก็ได้ เช่น งานด้านการตลาด งานด้านการผลิต งานจัดซื้อ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ งานด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฯลฯ 
หลักสูตรนี้ถูกออกแบบโดยการผสมผสานองค์ความรู้ หลักการ แนวคิด และเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้ในหน่วยงานระหว่างประเทศและธุรกิจชั้นนำของโลก ในเรื่องของ BPI โดยมีจุดเน้นที่การช่วยให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการปรับปรุงหรือออกแบบกระบวนการทำงานใหม่ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถบริหารองค์กรให้เกิดผลลัพธ์ที่สูงขึ้น (greater results) และประสบความสำเร็จ

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร?
ผู้บริหารหรือผู้จัดการ ที่สนใจเรื่องการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ 
 หัวหน้าสายงาน/ฝ่ายต่าง ๆ ในองค์กรที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน 
 ผู้บริหารหรือผู้จัดการที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจ ด้วยการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือออกแบบกระบวนการทำงานใหม่ 
 นักวิเคราะห์กระบวนการธุรกิจ
 
ผู้เรียนจะได้รับอะไรจากหลักสูตรนี้?
1. เกิดความเข้าใจอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับ Business Process Improvement และเชื่อมโยงกับประสบการณ์การในงานที่ตนเองรับผิดชอบ
2. ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดวิพากษ์ และการมองกระบวนการธุรกิจอย่างเป็นองค์รวมร่วมกับกระบวนการด้านอื่น ๆ ในองค์กร 
3. เรียนรู้และทดลองใช้เทคนิค เครื่องมือ สำหรับการวิเคราะห์ ออกแบบ และปรับปรุงกระบวนการธุรกิจอย่างต่อเนื่องสู่ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ
4. เรียนรู้จากตัวอย่าง กรณีศึกษา การปรับปรุงกระบวนการทำงานของหน่วยงานอื่น ๆ
5. การสร้างแผนที่นำทาง (roadmap) เพื่อการเปลี่ยนแปลงในองค์กรอันเนื่องจากกระบวนการที่ได้ปรับเปลี่ยนใหม่

หลักสูตรนี้เรียนอะไรบ้าง?
Module 1: ทำความเข้าใจกับ Business Process Improvement (BPI) 
      อบรม สัมมนา อะไรคือ BPI?
      อบรม สัมมนา ทำไมองค์กรสมัยใหม่ต้องสนใจ BPI? 
      อบรม สัมมนา เมื่อใดที่จำเป็นต้องทำ BPI? ทำไปเพื่ออะไร? 
      อบรม สัมมนา ใครบ้างที่เกี่ยวข้องกับ BPI? บทบาทของ (1) Business Leader (2) Process Owner (3) Operational Manager และ (4) Process Operator
      อบรม สัมมนา ประโยชน์ของ BPI? 
      อบรม สัมมนา BPI Framework และหลักการสำคัญของ BPI
      อบรม สัมมนา ตัวอย่างที่สำเร็จ vs ตัวอย่างที่ล้มเหลวของการทำ BPI 
      อบรม สัมมนา ประเด็นท้าทายของ BPI? 

      อบรม สัมมนา Workshop 1:ประสบการณ์ในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน – อะไรเป็นความท้าทาย? อะไรเป็นทักษะที่จำเป็น?
 Module 2: การวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการธุรกิจ 
       BPI roadmap 
       จะเลือกปรับปรุงแบบค่อยเป็นค่อยไป หรือเปลี่ยนแปลงทีเดียวทั้งระบบ? 
       ใครเกี่ยวข้อง? ใครควรจะเข้ามาร่วม?
       การประยุกต์ใช้ PDCA กับ BPI 
       การกำหนดวัตถุประสงค์ของ BPI 
       การกำหนดและเลือกกระบวนการที่จะปรับปรุง
       การวิเคราะห์การไหลของงาน (workflows) ร่วมกับนโยบาย ระเบียบ ข้อปฏิบัติ เทคโนโลยี 
       การวิเคราะห์ต้นทุน เวลา คุณภาพ และความพึงพอใจ
       เครื่องมือและแนวคิดในการออกแบบกระบวนการใหม่ 
       การสร้าง buy-in จาก stakeholders ต่าง ๆ ให้กับกระบวนการใหม่
       การบริหารการเปลี่ยนแปลงกับ BPI 
       การบูรณาการ BPI เข้ากับองค์กร วัฒนธรรมองค์กร และความต่อเนื่องยั่งยืน
      อบรม สัมมนา Workshop 2: การฝึกปฏิบัติในการวิเคราะห์ ปรับปรุง และออกแบบกระบวนการธุรกิจใหม่
      อบรม สัมมนา Workshop 3: ท่านจะเอา BPI ไปใช้ในองค์กรของท่านอย่างไรให้ได้ผล?


แนวทางในการดำเนินการฝึกอบรม
การฝึกอบรมนี้จะใช้ 3 วิธีการหลักได้แก่ การเรียนรู้แบบกลุ่ม การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ และการเรียนรู้โดยการปฏิบัติ
อบรม สัมมนา 
1. การเรียนรู้แบบกลุ่ม (Group Learning) จะแบ่งผู้เข้าอบรมเป็นกลุ่ม เพื่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองความเห็นระหว่างกัน และช่วยฝึกการทำงานเป็นทีม การรับฟังความเห็นของเพื่อนร่วมงาน
2. การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (adult learning) จะเน้นกระบวนการให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แสดงความคิดเห็น เพื่อให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และ สามารถนำไปใช้อย่างประสบความสำเร็จ เป็นการสื่อสาร 2 ทาง (interactive mode) ระหว่างวิทยากรกับผู้เข้ารับการอบรม เช่น
      อบรม สัมมนา การสรุปทบทวนแนวคิดสำคัญและคำสำคัญต่าง ๆ (Key thoughts and key words)
      อบรม สัมมนา การตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดของผู้เข้าอบรม (questioning) 
      อบรม สัมมนา การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง
3. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ (action learning) เน้นการทำกิจกรรมภาคปฏิบัติ โดยมีประเด็นสำคัญที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติและการนำไปใช้
      อบรม สัมมนา กระตุ้นให้ฝึกคิดและนำเสนอ
      อบรม สัมมนา นำสิ่งที่เรียนไปทดลองใช้
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษาและกิจกรรมกลุ่มเพื่อหา solutions
      อบรม สัมมนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่มระดมสมอง
4. การประเมินผลการอบรมจะใช้หลายรูปแบบวิธี เช่น ผ่านการนำเสนอผลงานกิจกรรมกลุ่ม ผ่านการนำไปถ่ายทอดต่อ ผ่านแบบประเมินก่อนและหลังการอบรม ผ่านงานเพื่อนำไปฝึกฝนเพิ่มเติมในหัวข้อหรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงานของผู้เรียน
5. รูปแบบของการฝึกอบรมมีหลากหลายที่สอดคล้องกับเนื้อหาและกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม อาทิ การบรรยาย การอภิปราย การระดมสมอง (brainstorming) กลุ่มปฏิบัติการ (workshop) กรณีศึกษา (case study) การนำเสนอผลงาน (presentation) เกมทางการบริหาร (Management games)แสดงบทบาทสมมติ (Role playing) หรือแบบประเมินตนเอง (self-assessment test) เช่น personality test, leadership styles, thinking styles เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดความสนุกสนาน และสามารถเข้าใจด้วยตัวเองอย่างแท้จริง

6. วิทยากรทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการสอนแนะแบบกลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนรู้สามารถพัฒนาประยุกต์เทคนิคและเครื่องมือได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการของตนเอง และนำไปสู่การใช้ปฏิบัติงานจนเกิดความชำนาญ 
7. เพื่อให้การถ่ายทอดองค์ความรู้สามารถนำไปสู่ประโยชน์ต่อองค์กร และสอดคล้องกับบริบททางธุรกิจของแต่ละองค์กร กิจกรรมต่าง ๆ จะถูกออกแบบให้เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินงานทางธุรกิจของแต่ละองค์กร (Customized) โดยดำเนินการจัดอบรมภายในองค์กร (In-house Training) ในวันและเวลาที่องค์กรสะดวกและบุคลากรมีความพร้อมในการเข้าอบรม

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม