หลักสูตรฝึกอบรม ปรับปรุงกระบวนงานและนำเสนอโครงการด้วย PDCA and 1 Page Summary and Report - หลักสูตร 2 วัน
(Working Process Improvement with PDCA & 1 Page Summary & Report)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม ปรับปรุงกระบวนงานและนำเสนอโครงการด้วย PDCA and 1 Page Summary and Report (Working Process Improvement with PDCA & 1 Page Summary & Report)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน

  พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership)   

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน

  พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership)   

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน (Clinique)

  พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership)   

หลักสูตร ผู้นำพลังเชิงบวกสร้างทีมงานคุณภาพ

  พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership)   

หลักสูตร เทคนิคการวางแผนงานสู่เป้าหมาย

  การบริหารงาน (Management and Productivity)   

หลักการและเหตุผล
โลกของการแข่งขันในยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยกระบวนการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ทำให้กระบวนการทำงานของทุกระดับในองค์กรมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังต้องแข่งขันกับเวลา ทำให้รูปแบบหรือกระบวนการทำงานเดิมขององค์กรอาจไม่เพียงพอที่จะเติบโตหรือแม้กระทั่ง รักษาขีดความสสามารถทางการแข่งขันที่มีอยู่เดิมไว้ได้ 
การทำงานโดยทั่วไปมักจะมีความสูญเปล่าแอบซ่อนอยู่ในกระบวนการ โดยมีทั้งแบบมองเห็นด้วยตาเปล่าและไม่สามารถมองเห็นได้ ดังนั้นหากองค์กรใดสามารถลดความสูญเปล่าในขั้นตอนหรือกระบวนการทำงานที่มีอยู่ได้มากเท่าไร ยิ่งจะส่งผลถึงต้นทุน กำไร ความพึงพอใจของลูกค้าและ ทีมงานรวมถึงช่วยเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันให้มากขึ้นได้ด้วยเช่นกัน 
ไคเซ็น (KAIZEN) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ดีขึ้นหรือการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นแนวทางปฏิบัติที่ไม่ได้ทำจบในครั้งเดียว แต่หมายถึงการทำอย่างต่อเนื่อง โดยมีหลักการคือ
       กำหนดเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจน 
       ค้นหาความสูญเปล่าในขั้นตอนหรือกระบวนการทำงาน
       วิเคราะห์สาเหตุและดำเนินการปรับปรุงแก้ไขจนกระทั่งบรรลุเป้าหมาย
       กำหนดเป้าหมายที่สูงขึ้นแล้วดำเนินการตามขั้นตอนปรับปรุงใหม่อีกครั้ง
       ปฏิบัติตามวงจรนี้อย่างต่อเนื่อง 
ปัญหาบางประการที่เกิดขึ้นในการทำงานทำให้เกิดความสูญเสียซึ่งส่งผลกระทบกับผลผลิต ต้นทุน รวมทั้งอาจกระทบกับการดำเนินงานในส่วนอื่นๆ ซึ่งความสูญเสียบางประการเป็นสิ่งที่เราอาจป้องกันได้ ถ้าเข้าใจกระบวนการและวิเคราะห์ได้ถึงที่แหล่งที่มารวมทั้งกระบวนการที่ทำให้เกิดความสูญเสียนั้นๆ หลักการ ความสูญเสีย 7 ประการ(7 Waste) จะช่วยให้เราเข้าใจและมองได้เห็นถึงความเสี่ยงต่างๆ ในกระบวนการทำงานที่มีโอกาสทำให้เกิดความสูญเสียตามมา และการวิเคราะห์ค้นหาสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากร (6M : Man Machine Materials Money Method Management ) จะช่วยให้เราป้องกันหรือหาแนวทางแก้ไขได้อย่างตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น 
KAIZEN มีเทคนิคและเครื่องมือมากมายที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานได้ เช่น 5ส , P-D-C-A , Why-Why , ผังก้างปลา เป็นต้น ..... ดังนั้นผู้ที่นำหลักไคเซ็นไปประยุกต์ใช้ควรมีทั้งความรู้ ทักษะที่เกี่ยวข้องและกรอบความคิดที่ดีของการเป็นผู้พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน 
แนวคิดเกี่ยวกับวงจร PDCA ซึ่งถูกคิดค้นโดย Dr. Edwards W. Deming เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญสำหรับการวางแผนแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นที่นิยมใช้เป็นอย่างมากในประเทศญี่ปุ่น ยิ่งเฉพาะบริษัท TOYOTA ที่ถือเป็นองค์กรขนาดใหญ่ระดับโลกยังมีการนำ หลักการ PDCA นี้มาใช้ในกระบวนการผลิตรถยนต์ และพัฒนาจนกลายเป็น TOYOTA WAY อย่างที่รู้จักกันในปัจจุบัน ดังนั้นจึงพิสูจน์แล้วว่า หลักการ PDCA สามารถนำมาใช้เพื่อกรปรับปรุงและพัฒนาระบบการทำงานขององค์กรให้ดีขึ้นได้แม้กระทั่งองค์กร นั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับการผลิตในอุตสาหกรรม เพราะ หลักการ PDCA Plan-Do-Check-Act สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับทุกงานแม้กระทั่งการดำเนินชีวิตประจำวัน 
การบริหารกระบวนการทำงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ เกิดจากจิตใต้สำนึกหรือหลักคิด(Mindset)ของผู้ปฏิบัติการ จึงควรมุ่งเน้นให้ผู้ปฏิบัติการมองเห็นประโยชน์ที่เขาจะได้รับจากการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ได้แก่ การได้ใช้จุดเด่นหรือจุดแข็งในการทำงานมากขึ้น การส่งต่อคุณค่าในงานต่อผู้อื่น เป็นต้น จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาตัวเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งจะส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อหน่วยงาน หรือองค์กรด้วยเช่นกันเมื่อพนักงานมีผลปฏิบัติงานหรือ Productivities เพิ่มมากขึ้น 
การนำเสนอโครงการปรับปรุงกระบวนงานด้วย 1 Page Summary & Report ถือเป็นเครื่องมือที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในบริษัทชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากเป็นการรายงานที่ง่าย กระชับ เข้าใจง่ายสำหรับผู้อ่าน ใช้ต้นทุนน้อย แต่เปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพ ใน Reportนี้จะแสดงถึงรายละเอียดอย่างครบถ้วน แต่กระชับและเข้าใจง่าย แสดงถึงสถานะปัจจุบันของปัญหาหรือเหตุการณ์ สาเหตุที่เกิด แนวทางแก้ไขและการติดตามผ่านกระดาษ1 หน้าอันทรงประสิทธิภาพเพียงแผ่นเดียว ซึ่งบางครั้งกระดาษแผ่นนี้อาจแสดงถึงความครบถ้วนมากกว่าการทำรายงาน Report เป็นเล่มด้วยกระดาษหลายแผ่นอย่างที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้นการฝึกพัฒนาและนำมาประยุกต์ใช้กับการทำงาน จะช่วยย่นทั้งระยะเวลา และงบประมาณ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารได้อย่างเข้าใจและเข้าถึงง่ายสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายและหลักการของไคเซ็น (Kaizen) และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ 
เพื่อให้ผู้เรียนได้ทำความเข้าใจและ มองเห็นภาพของความสูญเปล่าและการทำงานที่เพิ่มคุณค่าได้ชัดเจนขึ้น 
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงการทำงานที่ทำให้เกิดความสูญเปล่า 7 ประเภท พร้อมทั้งค้นหาสาเหตุที่ที่เกิดจากการบริหารจัดการทรัพยากร 6M ที่มีอยู่ 
เพื่อให้ผู้เรียนได้นำเทคนิคและเครื่องมือต่างๆ มาปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มผลลัพธ์ที่ดีขึ้นได้ 
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดหลักการบริหารแบบ PDCA
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำเครื่องมือหรือเทคนิคไปประยุกต์ ใช้เพื่อพัฒนาผลการทำงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงหลักการการกำหนดเป้าหมาย การวางแผน การกำหนดตัวชี้วัดและการติดตามประเมินผล ผ่านการจัดทำและนำเสนอโครงการ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I : พัฒนาทักษะการคิดเพื่อการปรับปรุงกระบวนการทำงานตามหลัก PDCA
PART 1 : เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการปรับปรุง/พัฒนาประสิทธิภาพงาน
       สำรวจแนวคิดเรื่องความสูญเปล่าและการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
       ทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัฏจักรและรูปแบบของความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นจากการทำงาน 
       สร้างการตระหนักรู้ในกระบวนการทำงานของตนเอง 
       คุณสมบัติของคนที่ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
       หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกั้นการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของตัวเอง
       เทคนิคในการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
       Workshop : การเอาชนะหลุมพรางทางเพื่อปรับเปลี่ยนหลักคิดใหม่ของตัวเอง 
 PART 2 : พัฒนาทักษะการคิดที่สำคัญสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน 
       สำรวจแนวความคิดด้านทักษะการคิดของตัวเอง 
       หลักการสำคัญของการเป็นนักคิด 
       เข้าใจการทำงานของสมองที่ส่งผลต่อการคิด 
       ครบเครื่องเรื่องทักษะการคิด 5 แบบเพื่อกำจัดความสูญเปล่าและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 
           - การคิดเชิงแก้ปัญหา (Problem Thinking)
           - การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytic Thinking)
           - การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creativity Thinking)
           - การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
           - การคิดเชิงบูรณการ (Integrated Thinking)
       Workshop : กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิด 
PART 3 : พัฒนาทักษะของการทำงานเพื่อลดความสูญเปล่าด้วยเทคนิคต่างๆ 
       เทคนิคการมองเห็นปัญหาและความสูญเปล่าที่ทำให้เกิดปัญหา 
       การวิเคราะห์สาเหตุด้วยผังก้างปลา 
       การใช้คำถาม 5 Whys 
       การประยุกต์ใช้หลัก 5ส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
       เทคนิคปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วย P-D-C-A
       Workshop : เทคนิคที่ท่านจะนำมาพัฒนาตัวเอง 
PART 4 : พัฒนาทักษะการทำงานเพื่อลดความสูญเสีย(7Waste) ด้วยหลัก PDCA
       เข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับความสูญเปล่า 7ประการ ( 7 Wastes)ที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงาน 
       ทำความเข้าใจหลักคิดและหลักการของการคิดแบบ PDCA เพื่อปรับปรุงกระบวนงาน 
        PDCA = กระบวนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพิชิตเป้าหมาย 
       หลักการกำหนดเป้าหมาย (GOAL) เพื่อการปรับปรุง/พัฒนาคุณภาพงานที่มีประสิทธิภาพตามหลัก SMART 
       P : Plan …. สร้างแผนการดำเนินงานอย่างมีคุณภาพและตัวชี้วัดเพื่อการติดตามผล 
       D : Do หลักคิดในการปฏิบัติงานเพื่อให้ผลลัพธ์เป็นไปตามที่วางแผนไว้ 
       C : Check หลักการตรวจสอบและการรายงานผลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและ มีนัยสำคัญเพื่อนำไปปรับปรุง/พัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป 
       เครื่องมือที่ช่วยวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 
       A : Act หลักการกำหนดขั้นตอน/วิธีปฏิบัติเพื่อการแก้ไข/พัฒนาผลลัพธ์อย่างต่อเนื่อง
       Workshop : เชื่อมโยง หลักการ PDCA เข้ากับรูปแบบการทำงานในปัจจุบันของท่าน

Day II : ประยุกต์ใช้หลักการลดความสูญเปล่ากับการทำงานด้วยรูปแบบการนำเสนอโครงการ 
PART 1 : เทคนิคการคิดและการจัดทำโครงการด้วย PDCA 1 Page Summary & Report 
       7 องค์ประกอบของการคิดและการรายงานแบบ PDCA 1 Page summary 
       สร้างPattern การคิดและการReport ด้วย 1 Page Summary 
       ความเชื่อมโยงของ PDCA และ 1 Page Summary Format 
       เรียนรู้และเข้าใจการใช้แบบฟอร์ม 1 Page Summary
       Workshop : สร้างแนวคิดเกี่ยวกับการคิดแบบ 1 Page Summary & Report 
PART 2 : พัฒนาทักษะการคิดค้นโครงการและการบริหารโครงการระดับต้น
       เรียนรู้และเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการจัดทำโครงการ 
       รูปแบบและองค์ประกอบของการทำโครงการ 
       บริหารโครงการอย่างไรให้บรรลุเป้าหมาย 
       เครื่องมือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารโครงการ
       Workshop : ประยุกต์ใช้เครื่องมือและ PDCA กับสถานการณ์จริงในการทำงาน
       Workshop : การคิดและการนำเสนอโครงการปรับปรุงเพื่อลดความสูญเสียในการทำงานด้วย 1 Page Summary & Report

แนวทางการฝึกอบรม
 การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และ คิดถึงสถานการณ์ การทำงานของตัวเอง 
       การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
       Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
       การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
       Role Playing : ทำให้เห็นสถานการณ์จริง โดยการแสดงแบบสมมติ 
       การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น 
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้จัดการ
หัวหน้างานทุกระดับ
Line Leader
Staff / พนักงานระดับปฏิบัติการ

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม