หลักสูตรฝึกอบรม ปรับปรุงพัฒนาคลังสินค้าให้เป็นเลิศด้วย Lean Agility And BPI - หลักสูตร 2 วัน
(Excellent Warehouse Improvement by Lean Agility And BPI)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม ปรับปรุงพัฒนาคลังสินค้าให้เป็นเลิศด้วย Lean Agility And BPI (Excellent Warehouse Improvement by Lean Agility And BPI)

อ. ราชันทร์ ชัยวัฒนานนท์

(ผู้เชี่ยวชาญด้านซัพพลายเชนและโลจิสติกส์)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   การจัดการคลังสินค้า/ศูนย์กระจายสินค้า (Warehouse & Distribution Center Management) ที่เน้นในการบริหารและวางแผนในการ เคลื่อนย้าย จัดเก็บ และส่งมอบสินค้า โดยเน้นแบบองค์รวม (Holistic View) ภายใต้ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้ ย่อมเป็นเป้าหมายของทุกองค์กร แต่ด้วยการบริหารจัดการในคลังสินค้ามีความหลากหลาย ซับซ้อนในหลายๆกระบวนการเพื่อให้เกิดการส่งมอบสินค้า หรือคุณค่า (Value) ที่เป็นที่ต้องการแก่ลูกค้า จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการ ด้วยแผนกลยุทธ์และเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศได้อย่างลงตัว นั่นคือ Lean และ Business Process Improvement (BPI)
   Lean และ Business Process Improvement (BPI)
เป็นแนวคิดการบริหารจัดการที่เน้นการผสมผสานในมิติของ Value, Waste, Flow, Process, Resource และ Visibility ที่เป็นการจัดการวางแผนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ทุกกระบวนการสามารถนำทรัพยากรเท่าที่จำเป็น มาขับเคลื่อนเพื่อส่งมอบ Value แก่ลูกค้า โดยมีความสูญเสีย สูญเปล่า ให้น้อยที่สุด อันจะทำให้ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ต่ำลง และยังคงมีประสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์
   บริหารคลังสินค้า/ศูนย์กระจายสินค้า จำเป็นต้องกำหนดแนวนโยบายทางกลยุทธ์เพื่อพัฒนาปรับปรุงพัฒนาจากคลังสินค้า/ศูนย์กระจายสินค้าที่อยู่ในระดับพื้นฐานดีอยู่แล้ว เพื่อยกระดับการบริหารจัดการให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติงานและบริการที่มีประสิทธิภาพ คุณภาพ และศักยภาพ รวมถึงคุณค่าของสินค้าและบริการ หรือ Value ที่สูงขึ้น เพื่อดำรงและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้ามากยิ่งขึ้น
   หลักสูตรนี้จึงเหมาะกับผู้บริหารคลังสินค้า ที่เตรียมการเพื่อปรับปรุงพัฒนาคลังสินค้าให้เป็นเลิศ อย่างเป็นระบบ สามารถนำไปทำได้จริง วัดผลความเป็นเลิศในหลักหลายมิติ ด้วยแนวกลยุทธ์ที่ใช้ "9P", "Lean", "BPI" (Business Process Improvement) และ "Agility – Quick Response" โดยมีการวิเคราะห์และวัดผลทั้งในมิติของประสิทธิภาพภายในคลังสินค้าที่เรียกว่า "Warehouse KPI" มิติในด้านต้นทุนและค่าใช้จ่าย ที่เรียกว่า "ABC หรือ Activity Based Costing" และเสริมด้วยมิติด้าน "Automation & Information Technology" ที่จะเสริมให้คลังสินค้าพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศได้รวดเร็วขึ้นอีกระดับ

เนื้อหาโดยสังเขป
 Warehouse, Logistics & Lean Management หลักการบริหารร่วมกันที่ต้องเข้าใจกันก่อน ในเรื่องของ การส่งมอบคุณค่าที่ไหลลื่น (Value, Flow and Deliver)
Business Process Model แบบจำลองกระบวนการทางธุรกิจ โดยเฉพาะเรื่อง Business Workflow
Lean Management หลักการบริหารที่เน้นกระบวนการไหลของ Value ที่มุ่งไปที่การจัดการทรัพยากรที่คุ้มค่า มุ่งกำจัดและจำกัดความสูญเสีย เพื่อให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการภายในคลังสินค้าที่ลื่นไหลอย่างต่อเนื่อง
Maximize Pull และ Minimize Push ผสมผสานเพื่อ Value, Cost และ Response Time เพื่อ Optimize Customer Satisfaction
Automation and Information Technology การผสมผสานเอาระบบ Automation และ Information Technology ด้าน Digital & Cyber ด้าน BI & AI เพื่อพัฒนากระบวนการภายในและภายนอกที่ต้องติดต่อเชื่อมโยง
Warehouse Key Performance Indicator (KPI) การประเมินและวัดผลการปฏิบัติงานภายในกระบวนการคลังสินค้า ซึ่งเป็นพื้นฐานในการวัดและปรับปรุงประสิทธิภาพและศักยภาพสำคัญ
 Warehouse Cost with ABC Costing การประเมินศักยภาพภายในคลังสินค้า ในมิติของทุนและค่าใช้จ่าย ที่จะเป็นหลักสำคัญในการวัดผลการปรับปรุงคลังสินค้าในแต่ละกิจกรรมหรือกระบวนการ
Total and Holistic Warehouse Development by "9P" กรอบและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาคลังสินค้าแบบองค์รวมครบวงจรด้วย "9P" ที่ประกอบไปด้วย Perspective, Place, Product, Process, Peripheral, Performance, Pattern, People และ Partner
Apply Lean to Warehouse Process หลักการและวิธีการนำ Lean ไปประยุกต์เพื่อพัฒนากระบวนการทางโลจิสติกส์ในคลังสินค้า อย่างลงตัวและได้ผลสำเร็จ ประสิทธิภาพที่สามารถวัดผลได้
Business Process Improvement – Value & Non-Value Activity กลวิธีในการปรับเปลี่ยน ผนวกรวม ยกเลิก ปรับย้าย กระบวนการในคลังสินค้า ที่ไหลลื่นไร้รอยตะเข็บ ด้วยทรัพยากรที่ต่ำที่สุด
Agility & Quick Response for Service Level of Warehouse เพิ่มประสิทธิภาพการบริการที่เน้นในด้านการให้บริการลูกค้า (Customer Service) เพื่อสู่ความเป็นเลิศด้านการให้บริการที่ตอบสนองทั้งในเรื่องปกติและเรื่องเร่งด่วน
Case Study and Best Practice of Warehouse Excellence by Lean, Agility & BPI กรณีตัวอย่าง และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในกระบวนการ Warehouse, Distribution และ Order Processing

ผู้เข้าร่วมหลักสูตร
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการทุกระดับ
ผู้บริหาร

จำนวนวันอบรม
2 วัน (รวมการทำ Workshop ½ วัน)

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม