หลักสูตรฝึกอบรม ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่แล้วนายจ้างต้องเตรียมตัวอย่างไร - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่แล้วนายจ้างต้องเตรียมตัวอย่างไร

อ. พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

(วิทยากร อาจารย์ และที่ปรึกษาด้านบริหารทรัพยากรบุคคล)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
เมื่อมีการปรับค่าจ้างขั้นต่ำขึ้นเมื่อไหร่ ย่อมส่งผลให้สถานประกอบการมีต้นทุนค่าจ้างเพิ่มขึ้นมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สิ่งที่นายจ้างต้องเตรียมตัวคือวางแผนควบคุมค่าใช้จ่าย โดยตรวจสอบจำนวนพนักงานที่ได้รับผลกระทบ ประเมินค่าใช้จ่าย หาแนวทางปรับค่าจ้างที่ถูกต้องและเหมาะสม ต้นทุนไม่บานปลายไม่เกิดปัญหาแรงงานตามมา อาทิ การจ่ายค่าจ้างผิดกฎมาย หลังจากการปรับแล้วเงินเดือนคนใหม่แซงคนเก่า เป็นต้น

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการจ่ายค่าจ้างให้ถูกต้องตามกฎหมาย
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการและเครื่องมือไปประยุกต์ใช้ในการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายพนักงาน เพื่อการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
1. ความเข้าใจเกี่ยวกับค่าจ้าง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ค่าตอบแทนอย่างไหนถือเป็นค่าจ้าง อย่างไหนไม่ถือเป็นค่าจ้าง
3. เทคนิคการจ่ายค่าจ้างอย่างไรจึงไม่ขัดกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
4. ค่าใช้จ่ายพนักงาน (Personal Expend) คืออะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง
5. กระบวนการและการจัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายพนักงาน
6. การปรับค่าจ้างขั้นต่ำมีผลต่อค่าใช้จ่ายพนักงานส่วนไหนบ้าง
7. การปรับค่าแรงขั้นต่ำ 16 อาชีพ ผลกระทบ และแนวการบริหารจัดการ
8. ข้อพิจารณาจะต้องปรับค่าจ้างขั้นต่ำตามกฎหมาย และการคำนวณค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
9. ข้อพิจารณาจะต้องปรับอัตราค่าจ้างตามวุฒิการศึกษา และการคำนวณค่าใช้จ่าย
10. หากจะต้องปรับอัตราค่าจ้างเพิ่มขึ้น พนักงานเก่าควรจะปรับเท่าไหร่ มีวิธีการปรับหรือสูตรในการปรับแบบไหน และถ้าเมื่อปรับแล้วจะมีค่าใช้จ่ายพนักงานเก่าเพิ่มขึ้นเท่าไหร่
11. การออกแบบโครงสร้างค่าจ้างเพื่อบริหารจัดการค่าจ้างของกลุ่มพนักงานต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย
12. ข้อพิจารณาเมื่อปรับค่าจ้างขั้นต่ำแล้ว ควรจะต้องปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนหรือไม่อย่างไร
13. การปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนและการปรับเงินเดือนเข้าสู่โครงสร้างเงินเดือนใหม่
14. กรณีองค์กรมีกำหนดการปรับเงินเดือนประจำปีในช่วงเวลาเดียวกันหรือใกล้เคียงกับกำหนดการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ ควรดำเนินการอย่างไร เพื่อไม่ให้มีค่าใช้จ่ายทับซ้อน
15. ถาม-ตอบ ปัญหาค่าตอบแทน

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
นายจ้าง ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม