หลักสูตรฝึกอบรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย - หลักสูตร 1 วัน
(Behavior Based Safety)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย (Behavior Based Safety)

อ. วินัย ดวงใจ

(กรรมการบริหารสมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จังหวัดสมุทรปราการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย Behavior-based safety (BBS) เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางว่าสามารถลดการเกิดอุบัติเหตุ การได้รับบาดเจ็บได้จริง และช่วยส่งผลต่อการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
ในองค์กร เมื่อพนักงานทุกคนเข้าใจหลักการและนำ BBS ไปปฏิบัติอย่างจริงจังBBS อาศัยหลักการทางจิตวิทยา และวิทยาศาสตร์ในการส่งเสริมพฤติกรรมที่นำไปสู่ความปลอดภัย แต่น่าเสียดายที่หลายองค์กรไม่ได้นำมาใช้อย่างต่อเนื่อง และไมได้เพิ่มพูนประสิทธิภาพให้มัน หรือไม่ได้ทำให้มันยั่งยืน หรือได้ยินมาว่า BBS ไม่เหมาะกับพฤติกรรมของคนในประเทศของเรา ซึ่งถ้าเรามีความเชื่อเช่นนี้ แล้วเราก็ไม่มีทางที่จะทำให้มันประสบความสำเร็จได้เลย ดังนั้นการทำให้ BBS ประสบความสำเร็จ ผู้ที่รับผิดชอบจำเป็นต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้เสียก่อนและต้องมีความเชื่อ ว่า ทำได้ และพยายามทำอย่างต่อเนื่องไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยความ ไม่ย่อท้อ ย่อมนำมาสู่ความสำเร็จในลดอุบัติเหตุในองค์กร
ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อให้เกิดความเข้าใจเรื่อง BBS อย่างถ่องแท้ รวมถึงเหตุและผลกระบวนการนำไปใช้และการแก้ปัญหา พร้อมการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจว่า BBS ไม่ใช่เพียงแค่การทำการสังเกต (observation) เท่านั้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ทราบถึงหลักการของ BBS ความสำคัญ และการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ทราบเทคนิคในการสื่อสาร การจูงใจ ให้เกิดพฤติกรรมความปลอดภัย
3. เพื่อให้ทราบเทคนิคการสังเกตอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการเกิดพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยซ้ำ
4. เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ที/เกิดจากทัศนคติความปลอดภัย และจิตสำนึกที่ดีของสมาชิกในองค์กร อันเป็นหัวใจหลักของการวางรากฐานของพฤติกรรมความปลอดภัย

หัวข้อการบรรยาย
หลักในการทำงานให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์ ( ZERO ACCIDENT )
ความหมายและคำจำจัดความด้านอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย Incident , Near miss , Accident
ความสูญเสียและผลกระทบจากอุบัติเหตุ ( Accident ) สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ และผลกระทบที่เกิดขึ้น
Work shop ค้นหาพฤติกรรมเสี่ยง ภายในโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมแนวทางการป้องกัน
วัฒนธรรมความปลอดภัย เราสร้างได้
BBS คือ อะไร, ทำไมต้อง BBS, พฤติกรรมทีไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นได้อย่างไร
การสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย (C.O.A.C.H process )
เทคนิคการสื่อสาร และจูงใจ (Communication and motivation)
แนวคิดเดิมความปลอดภัยให้ความสำคัญกว่าส่วนอื่นๆ ....
ABC Model เพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรม ตามแนวทาง BBS
เทคนิคการสังเกต (BBSO Process) และควบคุมพฤติกรรมไม่ปลอดภัย และการแก้ปัญหา
หลักการ ปรัชญา กระบวนการ ขั้นตอน BBS
กฎ พื้นฐาน 4 ข้อ สำหรับการให้ Feedback กล่าวชมเชย ให้คำแนะนำ
Workshop พูดให้คิด ดีกว่าบอกให้เขาทำ " What if "
Workshop กิจกรรมย่อยนำพฤติกรรมเสี่ยงอันตรายในบริษัทของท่านมาทำกัน แบ่งกลุ่มตามแผนกหรือลักษณะงาน
     อบรม สัมมนา ค้นหาพฤติกรรมเสี่ยงอันตรายของแผนก
     อบรม สัมมนา คัดเลือกพฤติกรรมเสี่ยงอันตราย
     อบรม สัมมนา กำหนดเป้าหมายพฤติกรรมเสี่ยง และพฤติกรรมปลอดภัย
     อบรม สัมมนา วัดผลการสังเกตพฤติกรรมปลอดภัย ถ้ายังพบพฤติกรรมเสี่ยง หาข้อบกพร่อง สิ่งที่ยังไม่ได้แนะนำ ต้องรีบ ให้
     อบรม สัมมนา คำแนะนำ ปรึกษา ซึ่งวัดผลครั้งต่อไปจะต้องมีพฤติกรรมปลอดภัยเพิ่มขึ้น ทุกสัปดาห์หรือเดือน
     อบรม สัมมนา วัดผลสรุปผลการดำเนินงานในแต่ละสัปดาห์หรือเดือน ทำเป็นรายงาน จนครบระยะเวลาที่ตั้งเป้าหมาย
     อบรม สัมมนา สรุปโครงการ BBS
     อบรม สัมมนา เน้น Work shop ทำโครงการ BBS ได้ เข้าใจง่าย ทำได้จริง โดยวัดผลการดำเนินงาน BBS กี่เปอร์เซ็นต์ ได้ทุกสัปดาห์ และสัปดาห์ไหนไม่ได้ตามเป้าหมาย เราสามารถทราบว่าพนักงานคนไหนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง เพื่อที่จะได้พูดคุย แนะนำอธิบายถึงการกระทำที่ไม่ปลอดภัย ให้ปรับเปลี่ยนเป็นพฤติกรรมปลอดภัย อุบัติเหตุ ต้องเป็น ศูนย์

รูปแบบการการอบรม
บรรยาย 40 % Workshop 60 %

กลุ่มผู้เข้าอบรม
ผู้บริหาร ผจก. หน.แผนก หน.งาน วิศวกร / จนท. และพนักงานทุกหน่วยงาน

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม