หลักสูตรฝึกอบรม ปลดล็อคการเงินเพื่อความสำเร็จของชีวิต - หลักสูตร 1 วัน
(Unlock Financial to be success in your life)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม ปลดล็อคการเงินเพื่อความสำเร็จของชีวิต (Unlock Financial to be success in your life)

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
   การบริหารการเงินส่วนบุคคล มีบทบาทสำคัญในการวัดความสำเร็จทางการเงินของบุคคลซึ่งสามารถกำหนดทิศทางในอนาคตของชีวิตได้  และสามารถสะท้อนถึงพฤติกรรมทางการเงินของบุคคลนั้นๆ ว่าประสบความสำเร็จหรือไม่ ซึ่งแต่ละบุคคลมีแนวทางการบริหารเงินที่แตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของบุคคลนั้น 
   ตัวแปรสำคัญที่จะทำให้บุคคลเปลี่ยนพฤติกรรมการบริหารเงิน หันมาให้ความสำคัญกับการออม การบริหารหนี้ เลือกลงทุนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงเพื่อผลตอบแทนที่เหมาะสมไม่เสียโอกาสบริหารเงินออม และมีการวางแผนชีวิตเพื่อการเกษียณคือ การมีความรู้ทางด้านการเงิน (Financial Literacy) อย่างเข้าใจแท้จริง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เข้าใจถึงสาระสำคัญและแนวทางที่ถูกต้องในการบริหารเงินในแง่มุมสำคัญ อาทิ การออม การบริหารหนี้ และการลงทุน 
2. เพื่อให้ผู้เข้าเงินออม ได้เรียนรู้ความสำคัญของตัวแปรหลักที่สัมพันธ์กัน (เงินต้น เวลา และอัตราดอกเบี้ย) ว่ามีพลังเร่งต่อการออม การลงทุน และภาระหนี้ การเข้าใจความสำคัญและความสัมพันธ์ของตัวแปรดังกล่าว จะทำให้ผู้เข้าเงินออม บริหารเงินได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
3. เพื่อให้ผู้เข้าเงินออม เข้าใจถึงผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่หลังเกษียณ จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการบริหารเงินเพื่อให้มีเงินพอใช้ในบั้นปลายชีวิต 
4. เพื่อให้ผู้เข้าเงินออม เข้าใจสาระสำคัญของการวางแผนทางการเงิน เกิดแนวคิดและแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การบริหารเงินเพื่อนำไปสู่อิสรภาพทางการเงินที่มั่งคั่ง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 ส่วนที่ 1 ทำไมต้องวางแผนทางการเงิน
       การเปลี่ยนแปลงสำคัญที่ทำให้มีการวางแผนการเงิน
       สภาพความเป็นจริงของสังคมไทยปัจจุบัน 
       สิ่งที่อาจเกิดขึ้นกับเราหลังเกษียณ
       รายได้ผู้สูงอายุหลังเกษียณ
       การวางแผนการเงินคือการวางแผนชีวิต 
 ส่วนที่ 2 การออม
       เคล็ดลับการออมให้ได้ผล
       6 ขั้นตอนเพื่อเตรียมพร้อมมีเงินใช้อย่างสบายๆ
       ออมเท่าไหร่ถึงพอดี
       มหัศจรรย์ดอกเบี้ยทบต้น
       การใช้สมาร์ทโฟนในการหาเป้าหมายทางการเงิน 
 ส่วนที่ 3 หนี้และการบริหารหนี้
       ใครๆก็เป็นหนี้ได้
       เป็นหนี้ท่วมหัว เอาตัวให้รอด 
       ขั้นตอนบริหารหนี้ 
       รู้ทันบัตรเครดิต มีแต่ได้กับได้ 
       รู้ทันดอกเบี้ยเงินกู้ 
 ส่วนที่ 4 การลงทุนและความเสี่ยง
       ทำไมต้องลงทุน
       จัดรูปแบบการลงทุนตามวัย
       ความแตกต่างระหว่างการออมกับการลงทุน
       ความเสี่ยงจากการลงทุน 
 ส่วนที่ 5 เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อรอเกษียณ
       ทำไมต้องวางแผนเพื่อการเกษียณ
       มีเงินเท่าไหร่ถึงพอใช้ในวัยเกษียณ
       แนวคิดในการวางแผนเกษียณ 
       Work Shop : ประเมินความเพียงพอเพื่อการเกษียณ 
 กิจกรรมส่วนขององค์กร, จบการอบรมสัมมนา

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้

ผู้ที่ต้องการสร้างความมั่งคั่งให้ตัวเอง
ผู้ที่ต้องการมีอิสรภาพทางการเงิน
ผู้สนใจทั่วไปที่สนใจเรื่องการวางแผนการเงินส่วนบุคคล  

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม