หลักสูตรฝึกอบรม ปลดล็อคศักยภาพและการพัฒนาภาวะผู้นำภายในตัวเอง - หลักสูตร 1 วัน

(High Performance Leading yourself)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Other / ปลดล็อคศักยภาพและการพัฒนาภาวะผู้นำภายในตัวเอง

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
“เป็นผู้นำ ก็แค่สั่งอย่างเดียว”
“จะก้าวเป็นผู้นำ แต่งานที่ทำยังไม่เคยส่งได้ตามเวลา”
“ไม่รู้จะเตรียมตัวยังไง ก่อนจะเป็นหัวหน้าคน” 


   พนักงานที่มีประสิทธิภาพในการทำงานจะได้รับการเสนอเพื่อเป็นหัวหน้างานภายในองค์กร แต่พนักงานส่วนใหญ่กับไม่รู้ถึงการเป็นหัวหน้าที่มีประสิทธิภาพ มีทักษะการทำงานแต่ไม่มีทักษะในการบริหารงานบริหารคน 
   พนักงานที่ดีจะทำหน้าที่ของตนเองได้อย่างดี แต่เมื่อได้รับโอกาสในการก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น มักเกิดทัศนคติเชิงลบกับตำแหน่งที่สูงขึ้น เช่น ต้องดูแลลูกน้อง ต้องบริหารงาน ต้องทำงานมากขึ้น ทำให้เกิดความกลัว(Fear) ไม่กล้ารับตำแหน่ง หรือ ไม่พร้อมที่จะก้าวหน้าในอาชีพ ยอมอยู่ตำแหน่งเดิมแต่ปลอดภัยกับตัวเอง
   เมื่อพนักงานได้รับความรู้ ทักษะ ทัศนติ ในการเป็นผู้นำ และสามารถประยุกต์ความรู้เข้ากับเครื่องมือต่าง ๆในการบริหารงาน เช่น การตั้งเป้าหมายตัวเองกับงานที่ทำ การบริหารเวลา การทำแผนงาน ย่อมทำให้พนักงานมีความพร้อมในการก้าวรับตำแหน่งที่สูงขึ้น เพื่อพร้อมที่จะรองรับการเติบโตภายในองค์กรวัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการและแนวความคิดของการเป็นผู้นำในองค์กร
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดทัศนคติที่ดีในการทำงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองและองค์กร
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการทำงานเชิงรุกประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ทันที โดยเชื่อมโยงแนวคิดและทฤษฎีเข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบันที่กำลังทำงาน
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ช่วงที่ 1 สำรวจความเป็นผู้นำภายในตัวเอง
สำรวจแนวคิดของตนเองต่อการเป็นผู้นำในองค์กร
มองเห็นหลุมพลางและเรียนรู้การเป็นผู้นำที่ดีในองค์กร 
สร้างทัศนคติที่ดีของผู้นำที่องค์กรต้องการและประยุกต์เข้ากับการทำงานของตนเอง 
กิจกรรม 
       The Ball เห็นความสำคัญของการตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย 
ช่วงที่ 2 ปลุก Passion ปั้น Performance ( Strategic Goal Setting) 
เรียนรู้ความสำคัญในการตั้งเป้าหมายชีวิตที่สอดคล้องกับการทำงาน 
เรียนรู้วิธีการตั้งเป้าหมายด้วย SMART Goal Setting 
Goal Life of Work หลักการตั้งเป้าหมายชีวิตและการทำงาน ที่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร 
กิจกรรม
       Good for All สร้างคุณค่าให้ตัวเองผ่านการตั้งเป้าหมายที่ดีต่อตนเอง ทีม องค์กร 
ช่วงที่ 3 Design Your Way (Strategic Master Plan) 
มองเห็นเส้นทางสู่เป้าหมายพร้อมสร้างแรงจูงใจในการไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ ด้วยศักยภาพภายในตนเอง (GROW Model) 
หลักการวางแผนและการบริหารผลงานให้ได้ตามเป้าหมายที่สอดคล้องกับการทำงาน Balance Score Card 5W1H 
เรียนรู้เครื่องมือในการวางแผนและการบริหารผลงานให้ได้ตามเป้าหมาย PDCA 
กิจกรรม 
       Road to Goal ค้นหาแนวทางสู่เป้าหมาย ด้วยการฝึกปฏิบัติการวางแผน 
ช่วงที่ 4 Time management & Proactive 
จัดลำดับความสำคัญทั้งในบริบทของชีวิตส่วนตัวและการทำงานให้ได้ผลงานตามเป้าหมาย 
หลักการทำงานเชิงรุกเพื่อผลิตผลงานได้สำเร็จตามเป้าหมาย 
การกำจัดอุปสรรคขัดขวางความสำเร็จในการทำงาน 
กิจกรรม 
       Empowerment สร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อไปสู่เป้าหมาย
ช่วงถามตอบปัญหา 
การบ้านและแนวทางการติดตามผล

กรอบแนวคิดในการฝึกอบรม


รูปแบบวิธีการฝึกอบรม

Teaching for Knowledge 30% 
สร้างการเรียนรู้เนื้อหาและหลักการตามหัวข้อการฝึกอบบรม ด้วยแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามสิ่งที่รู้สึกว่าเหมาะสมกับรูปแบบของตัวเอง 
Training for Skill 70% 
ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกฝนทักษะตามหัวข้อการฝึกอบรม ผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ ตามหลักการที่ได้เรียนรู้ ฝึกการแก้ปัญหาด้วยกรณีศึกษา (Case Study) และทดลองคิดวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ (Systematic Planning)


แนวทางการฝึกอบรม
   Training and Group Coaching ใช้กระบวนการผสมผสานทั้งการ Teaching, Training และ Coaching ในระหว่างการอบรม เพื่อให้ผู้เรียนได้รับทั้งความรู้ ความเข้าใจ ฝึกฝนทักษะ และทัศนคติที่ดี 
       Teaching for Knowledge เพื่อให้ข้อมูลหรือทำความเข้าใจเนื้อหาตามหัวข้อบรรยาย
       Training for Skill เพื่อฝึกทักษะผ่านการทดลองคิด วางแผนและปฏิบัติ ผ่านแบบทดสอบ กิจกรรม และกรณีศึกษา
       Coaching for Explore เพื่อสำรวจสิ่งที่เป็นหลุมพราง ความเชื่ออันจำกัด ซึ่งเป็นตัวฉุดรั้งความสำเร็จ และหันมาค้นหาศักยภาพ จุดแข็ง หรือคุณค่าที่ดีที่สามารถนำมาใช้สร้างแนวทางสู่ความสำเร็จของตนเอง 
       Coaching for Change ใช้กระบวนการ Coaching เพื่อสร้างเป้าหมาย ทางเลือกใหม่ๆ และแรงจูงใจที่จะนำไปสู่การลงมือปฏิบัติให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
   Action & Adventure Life Base Learning คือ เน้นการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult learning) โดยการนำกิจกรรมเข้ามาขับเคลื่อนกระบวนการ ภายใต้แนวคิด “การผจญภัยในจิตใต้สำนึกของตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิด เปิดรับทัศนคติเชิงบวก และแนวทางปฏิบัติต่าง ๆที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรด้วยความสนุกและผ่อนคลาย ผ่านกระบวนการการทำกิจกรรม แบ่งกลุ่มอภิปราย ระดมสมอง และวิเคราะห์กรณีศึกษา


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานงาน 
หัวหน้างาน 
ผู้จัดการ

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ภาวะผู้นำGROW ModelPDCA

แสดงความคิดเห็น