หลักสูตรฝึกอบรม ปลุกพลังนักขายในตัวคุณ เพื่อการขายที่เป็นเลิศ - หลักสูตร 1 วัน
(The power of Inspiration for Sale Excellence (Tele sales))

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม ปลุกพลังนักขายในตัวคุณ เพื่อการขายที่เป็นเลิศ (The power of Inspiration for Sale Excellence (Tele sales))

อ. ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

(วิทยากร (Lecture) , วิทยากรที่ปรึกษา (Process Consultant) กระบวนกร (Facilitator) , ครูฝึก (Trainer) , ผู้ฝึกสอน (Coach))

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   ในปัจจุบันนี้การเรียนรู้ด้านการขายมักเป็นไปในลักษณะพี่สอนน้องหรือไม่ได้เป็นไปตามขั้นตอน อย่างถูกต้องทำให้แนวคิดนักขาย ในปัจจุบันไม่มีความลึกซึ้งถึงพื้นฐานด้านการขาย อีกทั้งบางคนยังมีความรู้สึกที่ไม่ดีกับทักษะการขายเพียงเพราะว่าได้รับแนวคิดและหลักการปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นเอง เช่น บางคนบอกขายไม่เป็นทั้งๆ ที่ไม่เคยลอง นั้นก็แสดงว่าทัศนคติและความเข้าใจของการขายนั้นไม่ได้ถูกถ่ายทอดอย่างถูกต้อง หากพนักงานหรือบุคคลใดเข้าใจถึงวิถีการขายอย่างถ่องแท้เมื่อนั้นการสร้างยอดขายก็ไม่ใช่เรื่องยาก เพราะการสร้างยอดขายเริ่มจากทัศนคติว่านักขายรักที่จะขายหรือไม่ การขายหากมองอีกแง่มุมหนึ่งก็คือ การสร้างความสัมพันธ์จนเกิดการซื้อขายนั้นเอง นักขายในปัจจุบันนี้ไม่ใช่มีแต่เพียงประสบการณ์ถึงจะเก่ง แต่นักขายที่เก่งต้องรู้จักวางแผนและหลอมรวมทักษะต่างๆ ทุกด้านด้วยแนวคิดที่จะสร้างความน่าสนใจกระตุ้นการขาย ได้ทุกขั้นตอนอีกด้วย 
   ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่องค์กรสามารถจะนำไปปฏิบัติได้ โดยยึดถือแนวทางในการเพิ่มศักยภาพพนักงานขายให้ถูกต้อง และถ้าหากองค์กรสามารถที่จะจัดทำหลักสูตร ปลุกพลังนักขายในตัวคุณ เพื่อการขายที่เป็นเลิศ ด้วยความมุ่งมั่นพนักงานขายที่มีแต่ความคิดจะพึ่งองค์กรก็จะหมดไปทำให้พนักงานขาย ที่อยู่กับองค์กรสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างอิสระ และสามารถตอบโจทย์ทุกรูปแบบของลูกค้าได้ทุกข้อ

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้รับการอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจในเส้นทางของนักขายอย่างถูกต้อง 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในสายอาชีพการขายแบบมีขั้นตอน 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทัศนคติการขายอันดีเพื่อส่งเสริมการเปิดใจสู่การเปิดการขายที่สมบูรณ์ 
เพื่อให้ผู้รับการอบรมได้มีทักษะทางการขายขั้นพื้นฐานและสามารถพัฒนาได้ด้วยตนเอง 
เพื่อเป็นการฝึกทักษะและเทคนิคทางการขายให้เกิดความชำนาญและนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
“ขาย คือ เส้นทางสร้างโอกาสของผู้ที่ใฝ่หาความสำเร็จ ”
       ขายมีพื้นฐานอย่างไร ทำไมทุกคนทำยอดได้ไม่เท่ากัน
       กิจกรรม ทดสอบการขายจริง เรียนรู้ผ่านทักษะการขายจริง 
ขจัดความเชื่อที่ผิดๆ เพื่อเส้นทางการขายที่ถูกต้อง
       ทัศนคติและหลักการที่ถูกต้องต่องานขาย 
       เรียนรู้ตัวเอง: บุคลิกภาพ, นิสัยและทัศนคติ อะไรที่ควรขจัด ก่อนขายสินค้าควรขายตนเองก่อน 
       กิจกรรม วิเคราะห์ตนเองเพื่อสร้างพลัง
       ทัศนคติที่ลบ ควรจะกำจัดทิ้ง ด้วยเทคนิคคิดบวกเชิงสร้างสรรค์ เพื่อปลุกนักขายในตัวคุณ
       หลักการที่สร้างความสำเร็จในงานขาย 
       กิจกรรม พัฒนาทักษะงานขายด้วยเทคนิคสร้างเส้นทางการขาย 
การขายต้องรู้จักหาจุดเด่นหรือสร้างจุดเด่น 
       การสร้างความเชื่อมโยงในระหว่างการขาย
       ขจัดข้อข้องใจในระหว่างตัดสินใจ 
วางแผนการขายอย่างไรให้ได้เป้า
       ทำไมต้องวางแผนการขาย
       การวางแผนการขายและตัวชี้วัดเพื่อความสำเร็จที่เป็นได้จริง
       กิจกรรม ทดสอบการวางแผนการขายจาก Case Stady


รูปแบบการอบรม
บรรยาย 40 % ปฏิบัติ 60 % 
 ใช้การถ่ายทอดแบบ Two way communicatio

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม