หลักสูตรฝึกอบรม ปลุกยักษ์พิชิตการขาย - หลักสูตร 1 วัน
(Conquest Sales)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม ปลุกยักษ์พิชิตการขาย (Conquest Sales)

อ. ไพรัช วนัสบดีไพศาล

(วิทยากรที่ปรึกษา ด้านการบริหารองค์กร การขาย การตลาด การลงทุน โลจิสติกส์)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3350 / 086-303-6747 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

“ปลุกยักษ์แห่งการขายในตัวคุณให้ตื่นขึ้นมาซะ”

หลักการและเหตุผล
การที่จะขายให้ได้ผลสำเร็จนั้น หลายหลายเรื่องราวก็อาจที่จะทำให้คุณต้องหยุดหรือชะลออยู่กับที่ เพราะสิ่งที่ทำให้คุณไปต่อไม่ได้นั่นก็คือ คุณขาดพลังในการขายไปแล้วนั่นเอง การขายจำเป็นที่จะต้องมีพลังที่มากพอสมควร เพราะนี่คือพลังที่มาจากแรงผลักดันภายในที่พนักงานขายทุกคนต้องมี เพียงแต่พนักงานขายต้องรู้วิธีที่จะปลุกพลังในตัวของตนเองให้ลุกขึ้นมาทำสิ่งที่แม้ตนเองก็ไม่คาดคิดว่าจะทำได้ 
แรงผลักดันจากภายในที่มากพอจะผลักดันคุณให้ลุกขึ้นก้าวไปสู่เป้าหมายแห่งการขายที่ต้องการได้นั้น คุณต้องมีเรี่ยวแรงดุจดั่งยักษ์แฝงอยู่ภายในคอยผลักดัน เมื่อนั้นแล้ว จะมีอะไรที่ตนเองจะทำไม่ได้อีกเล่า 
หลักสูตรปลุกยักษ์พิชิตการขายจะช่วยให้พนักงานขายได้เรียนรู้เทคนิคเคล็ดลับต่างๆ ในการปลุกยักษ์ในตัวของตนเอง ให้ตื่นขึ้นมาเพื่อพิชิตทุกการขาย

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รู้จักพลังแฝงแห่งการขายที่มีอยู่ภายใน 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เทคนิควิธีการปลุกพลังการขาย 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์พิชิจการขายให้ประสบผลสำเร็จ
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ปัญหาที่เกิดขึ้นนักขาย 
เรียนรู้และยอมรับกับวงจรของการขาย 
เรียนรู้ศักยภาพนักขายของตนเอง ทั้งภายในและภายนอก 
ปลุกยักษ์แห่งการขายในตัวคุณให้ตื่นขึ้นมาซะ 
เชื่อสิ!!! คุณขายได้ 
เทคนิคการปรับเปลี่ยนความคิดต่อการขาย 
บุคลิกภาพเสริมศักยภาพการขายของคุณ 
กลยุทธ์การบริหารลูกค้าด้วย CRM 
รู้เขา-รู้เรา วางแผนการขายแบบครบวงจร 
กรณีศึกษาจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร 
Workshop แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ 
          ให้โจทย์การสร้างพลังที่มาจากภายในสู่ถึงภายนอก
          ปรับกระบวนทัศการสร้างพลังให้การขายประสบผลสำเร็จ
          ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร ร่วมกันวิเคราะห์ความสำเร็จของแต่ละกลุ่มที่นำเสนอ 
          วิทยากรชี้จุดที่ควรปรับปรุง 
          วิทยากรให้ผลลัพธ์ที่ได้ของเวิร์กช็อบนี้ 

สรุปเนื้อหาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์จากผู้เข้ารับการอบรม 
ข้อคิดฝากให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนำกลับไปฝึกปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น


วิธีการ (ทฤษฎี 30% ปฏิบัติ 70%)
การบรรยาย – สาธิต – ประสบการณ์ 
เน้นให้มีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์ เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมออกมา 
ระดมสมอง – กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ – เกมส์สอดแทรก – การแสดงบทบาทสมมติ


สไตล์การสอนของวิทยากร
Psychology for motivated thinking (การใช้จิตวิทยาเพื่อกระตุ้นความคิด)
Training interactive for leverage the real performance (การฝึกอบรมเชิงโต้ตอบสำหรับการใช้ประโยชน์จากการปฏิบัติจริง) 
Psychology (จิตวิทยา) และ Interactive (เชิงโต้ตอบ) คือการนำจิตวิทยามาใช้ร่วมในการฝึกอบรม และกระตุ้นความคิดของผู้เรียนอยู่ตลอดในเชิงโต้ตอบแบบอินเตอร์แอคทีฟ

กลุ่มเป้าหมายของการอบรม
หัวหน้างาน
พนักงาน

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม