หลักสูตรฝึกอบรม ปลุกยักษ์ในตัวเอง เพื่อสร้างเสน่ห์ต่อการประสานงานในองค์กร (สัตว์4ทิศ) - หลักสูตร 1 วัน
(Communication techniques to build fascination ways of coordination in organization)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม ปลุกยักษ์ในตัวเอง เพื่อสร้างเสน่ห์ต่อการประสานงานในองค์กร (สัตว์4ทิศ) (Communication techniques to build fascination ways of coordination in organization)

อ. ราชันย์ จำปีแก้ว

(ผู้เชี่ยวชาญจิตวิทยาด้านบุคลิกและการให้บริการ)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
 การที่เราจะประสานงานกับทุกคนในองค์กรอย่างมีความสุข และมีประสิทธิภาพได้นั้น สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ นั่นคือการที่เราได้รู้จักคู่สนทนา(หรือเพื่อนร่วมงาน) ได้อย่างลึกซึ้ง เมื่อเรารู้จักนิสัยของคู่สนทนาแล้วจะยิ่งทำให้การประสานงานเกิดประสิทธิภาพได้ และทำให้มีมิตรภาพที่ดีกับองค์

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างให้ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมให้มีศิลปะในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. เพื่อให้รู้ถึงพฤติกรรมที่แตกต่างของบุคคลแต่ละประเภท
3. สามารถเข้าใจผู้อื่น และสื่อสารกับบุคคลแต่ละประเภทเข้าใจง่ายและเกิดผลสัมฤทธิ์ในงานที่ทำ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หัวข้อการอบรม
     - ภาวะการเป็นผู้นำด้วยแบบทดสอบ สัตว์4ทิศ
     - วิเคราะห์ประเภทนิสัยจากแบบทดสอบ+กลุ่มสัมพันธ์
     - ทักษะการฟังอย่างตั้งใจ
     - กิจกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพในการฟัง

วิธีการสอนในหลักสูตร
 ทฤษฎี 20 %
กิจกรรม 40 %
ฝึกปฏิบัติ + ระดมความคิด 40 %

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
1. ทำแบบทดสอบทางจิตวิทยาเรื่องสัตว์4 ทิศ เพื่อแบ่งพฤติกรรมคนแต่ละประเภท
2. เมื่อรู้แล้วว่าเราและเพื่อนมีบุคลิกและพฤติกรรมแบบใด เราก็จะสามารถเรียนรู้และเข้าใจคนจากพฤติกรรมนั้น ๆ โดยผ่านกิจกรรม

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม