หลักสูตรฝึกอบรม ปลูกจิตสำนึกรักองค์กร - หลักสูตร 1 วัน

(Organization Loyalty)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Other / ปลูกจิตสำนึกรักองค์กร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
   ปัจจัยสำคัญข้อหนึ่งที่จะนำพาให้องค์กรประสบความสำเร็จได้นั้นก็คือทีมงานหรือบุคลากร ซึ่งนอกเหนือจากการคัดสรรบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในตำแหน่งต่างๆแล้ว แต่หากบุคลากรเหล่านี้ไม่มีความเชื่อมั่น และความผูกพัน ต่อองค์กร บุคลากรย่อมไม่สามารถทุ่มเทและดึงศักยภาพออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะทำให้องค์กรสูญเสียโอกาสในการแข่งขันและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาองค์กร ให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วและมั่นคง 
   การสร้างความเชื่อมั่น ความมั่นใจ และความผูกพัน ระหว่างบุคลากรและองค์กร จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการดึงศักยภาพของบุคลากรและก่อให้เกิดความศรัทธาในองค์กร และพร้อมที่จะพัฒนาตนเองและพัฒนาองค์กรไปพร้อมๆกัน

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้บุคลากรเกิดจิตสำนึกรักองค์กร
เพื่อให้บุคลากร มองเห็นและเข้าใจในบทบาทขององค์กร ปรับเปลี่ยนทัศนคติด้านลบที่เคยมีต่อองค์กร
เพื่อให้บุคลากรได้เข้าใจว่าตนเองคือส่วนหนึ่ง และเป็นส่วนสำคัญในองค์กร ซึ่งต้องร่วมกันผลักดันองค์กรสู่เป้าหมาย
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
  Ice Breaking ละลายพฤติกรรม ปรับตัว เปิดใจ พร้อมเรียนรู้
จากวันนั้นถึงวันนี้ (เพื่อให้เกิดการย้อนคิดถึงอุดมการณ์เมื่อครั้งเริ่มต้นเข้ามาในองค์กร)
องค์กรในฝัน (ผู้เข้าอบรมอยากให้องค์กรเป็นอย่างไร) 
ภารกิจสู่ความสำเร็จ (ร่วมกันหาแนวทางนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย)
บทสรุป
ร้อยเรียงดวงใจมอบให้องค์กร (ให้สัญญากับตัวเองและองค์กร)


วิธีการฝึกอบรม
บรรยาย กิจกรรม ระดมสมอง Workshop Roleplay

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : จิตสำนึกรักองค์กรloyaltyองค์กรในฝัน

แสดงความคิดเห็น