หลักสูตรฝึกอบรม ปีใหม่ คิดใหม่ ใจสุข - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Softskill / ปีใหม่ คิดใหม่ ใจสุข

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การตั้งเป้าหมายที่ดี มีคุณภาพ สร้างแรงบันดาลใจ เป็น “จุดเริ่มต้นที่ดีของปีใหม่” และต้องการปรับเปลี่ยนตัวเองไปสู่เรื่องราวใหม่ๆ ที่ดีขึ้น ทั้งต่อตัวเอง ผู้อื่นและองค์กร เป็นเรื่องสำคัญที่องค์กรต้องการให้บุคลากรเกิดความรู้สึกที่ดีและ มีความสุขในการทำงานร่วมกับองค์กรต่อไป
การเปลี่ยนกรอบความคิด (Mindset) ของตัวเอง “ให้คิดใหม่” สามารถใช้หลักการต่างๆ เพื่อสร้างแนวความคิดที่ดีในเรื่องต่างๆ ด้วยตัวเองเช่น 
       จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)
       การเข้าใจการทำงานของสมอง (Brain Working)
       การโปรแกรมภาษาสื่อสารกับสมอง (NLP)
       การโค้ชตัวเองสร้างความสมดุล (Self-Coaching)
การสร้างจิตใจให้มีความสุขกับการทำงาน เป็นการปฏิบัติงานด้วยสติรับรู้ความเป็นจริงและเข้าใจผู้อื่น จะทำให้ “ใจสุข” เกิดขึ้นตลอดเวลาในการทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์ค จะส่งผลให้บรรลุเป้าหมายที่องค์กรต้องการ และทำงานด้วยความสุข วัตถุประสงค์ของโปรแกรม

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เข้ารับฟัง สามารถเรียนรู้และเข้าใจแนวทางการพัฒนาตัวเองด้วยการเปลี่ยนกรอบความคิด (Mindset) ให้ใจเป็นสุขได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างเทคนิคการพัฒนาตัวเองใน Style ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการสร้างทัศนคติเชิงบวก มีสติในการทำงานทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยความเข้าใจ ทำให้ใจเป็นสุขได้
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถกำหนดแนวทางปฏิบัติของตัวเองใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับ “ปีใหม่...คิดใหม่...ใจสุข” ได้ทันที

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ให้ใจเป็นสุข
       การตั้งเป้าหมาย!...ด้วยจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)
       สร้างกรอบความคิดใหม่!...ด้วยการทำงานของสมอง (Brain Working)
       เทคนิคการสภาวะที่ดี!...ด้วย NLP ตัวเอง
       การทำงานเป็นทีม!...ด้วย 4 รัก
       Workshop: กำหนดแนวทาง “ปีใหม่...คิดใหม่...ใจสุข
การสร้างทัศนคติเชิงบวกกับการทำงานเป็นทีมเวิร์ค
       การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดี (Communication & Connection)
       การบริหารจัดการอารมณ์เชิงลบ (EI) ด้วยสติ (Mindfulness)
       การสร้างจิตสำนึกรักองค์กรด้วยตัวเอง (Engagement)
       การโค้ชตัวเองสู่ความสำเร็จและสมดุล (Self-Coaching)
       Workshop: กำหนดแนวทางปฏิบัติตัวเองใหม่
การบ้าน : เพื่อนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
       สิ่งที่ได้เรียนรู้
       สิ่งที่จะนำไปปฏิบัติจริงเป็นเรื่องแรก
       เรื่องที่จะนำไปพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การสร้างการตระหนักรู้ด้วยตัวผู้เรียนเอง (Self-Awareness)
กระบวนการสอนคิด ชวนคุย (Coaching Process)
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning)
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างการเปลี่ยนแปลง (Show & Share)
การบ้าน : เพื่อการนำไปปฏิบัติจริง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ทีมเวิร์คทัศนคติเชิงบวกการสื่อสาร

แสดงความคิดเห็น