หลักสูตรฝึกอบรม ปีใหม่ คิดใหม่ ใจสุข - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Softskill / ปีใหม่ คิดใหม่ ใจสุข

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การตั้งเป้าหมายที่ดี มีคุณภาพ สร้างแรงบันดาลใจ เป็น “จุดเริ่มต้นที่ดีของปีใหม่” และต้องการปรับเปลี่ยนตัวเองไปสู่เรื่องราวใหม่ๆ ที่ดีขึ้น ทั้งต่อตัวเอง ผู้อื่นและองค์กร เป็นเรื่องสำคัญที่องค์กรต้องการให้บุคลากรเกิดความรู้สึกที่ดีและ มีความสุขในการทำงานร่วมกับองค์กรต่อไป
การเปลี่ยนกรอบความคิด (Mindset) ของตัวเอง “ให้คิดใหม่” สามารถใช้หลักการต่างๆ เพื่อสร้างแนวความคิดที่ดีในเรื่องต่างๆ ด้วยตัวเองเช่น 
       จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)
       การเข้าใจการทำงานของสมอง (Brain Working)
       การโปรแกรมภาษาสื่อสารกับสมอง (NLP)
       การโค้ชตัวเองสร้างความสมดุล (Self-Coaching)
การสร้างจิตใจให้มีความสุขกับการทำงาน เป็นการปฏิบัติงานด้วยสติรับรู้ความเป็นจริงและเข้าใจผู้อื่น จะทำให้ “ใจสุข” เกิดขึ้นตลอดเวลาในการทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์ค จะส่งผลให้บรรลุเป้าหมายที่องค์กรต้องการ และทำงานด้วยความสุข วัตถุประสงค์ของโปรแกรม

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เข้ารับฟัง สามารถเรียนรู้และเข้าใจแนวทางการพัฒนาตัวเองด้วยการเปลี่ยนกรอบความคิด (Mindset) ให้ใจเป็นสุขได้ด้วยตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างเทคนิคการพัฒนาตัวเองใน Style ของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการสร้างทัศนคติเชิงบวก มีสติในการทำงานทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยความเข้าใจ ทำให้ใจเป็นสุขได้
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถกำหนดแนวทางปฏิบัติของตัวเองใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับ “ปีใหม่...คิดใหม่...ใจสุข” ได้ทันที

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การสร้างกรอบความคิด (Mindset) ให้ใจเป็นสุข
       การตั้งเป้าหมาย!...ด้วยจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)
       สร้างกรอบความคิดใหม่!...ด้วยการทำงานของสมอง (Brain Working)
       เทคนิคการสภาวะที่ดี!...ด้วย NLP ตัวเอง
       การทำงานเป็นทีม!...ด้วย 4 รัก
       Workshop: กำหนดแนวทาง “ปีใหม่...คิดใหม่...ใจสุข
การสร้างทัศนคติเชิงบวกกับการทำงานเป็นทีมเวิร์ค
       การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดี (Communication & Connection)
       การบริหารจัดการอารมณ์เชิงลบ (EI) ด้วยสติ (Mindfulness)
       การสร้างจิตสำนึกรักองค์กรด้วยตัวเอง (Engagement)
       การโค้ชตัวเองสู่ความสำเร็จและสมดุล (Self-Coaching)
       Workshop: กำหนดแนวทางปฏิบัติตัวเองใหม่
การบ้าน : เพื่อนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง
       สิ่งที่ได้เรียนรู้
       สิ่งที่จะนำไปปฏิบัติจริงเป็นเรื่องแรก
       เรื่องที่จะนำไปพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การสร้างการตระหนักรู้ด้วยตัวผู้เรียนเอง (Self-Awareness)
กระบวนการสอนคิด ชวนคุย (Coaching Process)
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning)
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างการเปลี่ยนแปลง (Show & Share)
การบ้าน : เพื่อการนำไปปฏิบัติจริง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรน่าสนใจ
VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ทีมเวิร์คทัศนคติเชิงบวกการสื่อสาร

แสดงความคิดเห็น