หลักสูตรฝึกอบรม ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคน 7 ประการ - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคน 7 ประการ

อ. ไพรัช วนัสบดีไพศาล

(วิทยากรที่ปรึกษา ด้านการบริหารองค์กร การขาย การตลาด การลงทุน โลจิสติกส์)

 โปรไฟล์ของวิทยากร

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

“ะบริหารคนได้ จะพัฒนาคนได้ก็ต้องรู้ ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคนให้กระจ่าง”

หลักการและเหตุผล
ในการพัฒนาคน จำเป็นที่จะต้องเข้าใจถึงอุปนิสัยในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาคนในด้านต่างๆ และนำมาใช้ร่วมกับการทำงานทั้งด้านบริหารงานและบริหารคนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จากกรอบความคิดของผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคน 7 ประการ ทำให้มองเห็นถึงจุดสำคัญในการพัฒนาคนให้เป็นพลังที่อัดแน่นไปด้วยประสิทธิภาพขององค์กร 
ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคน 7 ประการ ช่วยพัฒนาทักษะการชนะใจตัวเอง และชนะใจผู้อื่น เรียนรู้ถึงกระบวนการต่างๆในการพัฒนาคนอย่างเป็นขั้นตอน อีกทั้งยังเป็นก้าวแรกในการพัฒนาศักยภาพการทำงานในด้านอื่นๆต่อยอดขึ้นไปได้อีก ความสำเร็จของคนที่มีคุณภาพจะช่วยสร้างความสำเร็จให้กับองค์กรอย่างยั่งยืนด้วยกรอบแนวคิด 
หลักสูตรนี้ได้ให้กรอบแนวคิดที่จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะในการควบคุมอารมณ์ ปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมและเข้ากับสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นธรรมชาติ สามารถมองคนได้กระจ่าง เข้าใจความคิดและความรู้สึกของบุคคลรอบข้าง ช่วยปรับทักษะการบริหาร สร้างแรงจูงใจในการทำงานทั้งของตัวเองและบุคคลรอบข้าง เสริมศักยภาพให้องค์กรแข็งแกร่งด้วยแนวคิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคน

“จะพัฒนาคนให้มีประสิทธิภาพได้ ต้องเข้าใจแนวคิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคน 7 ประการ”

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีการพัฒนาความสามารถในการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรม ทั้งของตนเองและบุคคลรอบข้าง 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาทักษะการบริหารในแง่มุมต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาการสื่อสารและศิลปะการจูงใจให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาทักษะการบริหารคนในมุมที่แตกต่างและหลากหลายของคน
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 เรียนรู้หลักการพัฒนาคนให้เกิดเป็นผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาคนอย่างเป็นระบบ 
ปรับกระบวนทัศน์ ทำให้เกิดการพัฒนา ปรับวิธีคิดให้ถูกต้องและมีแบบแผน 
ฝึกปฏิบัติให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด 
กรณีศึกษาจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร 
Workshop แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ 
          ให้โจทย์ที่แตกต่างในการพัฒนาคนให้เกิดเป็นผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคน
          วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาคนของตัวเอง ว่ามีส่วนใดบ้างที่เป็นจุดแข็ง
          ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร ร่วมกันวิเคราะห์ความสำเร็จของแต่ละกลุ่มที่นำเสนอ 
          กลุ่มที่มีแนวทางการพัฒนาคนได้ดีที่สุด จะได้รับของรางวัลจากทางวิทยากร
          วิทยากรชี้จุดที่ควรปรับปรุง
          วิทยากรให้ผลลัพธ์ที่ได้ของเวิร์กช็อบนี้ 

สรุปเนื้อหาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์จากผู้เข้ารับการอบรม 
ข้อคิดฝากให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนำกลับไปฝึกปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น


วิธีการ (ทฤษฎี 30% ปฏิบัติ 70%)
การบรรยาย – สาธิต – ประสบการณ์ 
เน้นให้มีส่วนร่วมคิดวิเคราะห์ เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมออกมา 
ระดมสมอง – กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ – เกมส์สอดแทรก – การแสดงบทบาทสมมติ


สไตล์การสอนของวิทยากร
Psychology for motivated thinking (การใช้จิตวิทยาเพื่อกระตุ้นความคิด)
Training interactive for leverage the real performance (การฝึกอบรมเชิงโต้ตอบสำหรับการใช้ประโยชน์จากการปฏิบัติจริง) 
Psychology (จิตวิทยา) และ Interactive (เชิงโต้ตอบ) คือการนำจิตวิทยามาใช้ร่วมในการฝึกอบรม และกระตุ้นความคิดของผู้เรียนอยู่ตลอดในเชิงโต้ตอบแบบอินเตอร์แอคทีฟ

กลุ่มเป้าหมายของการอบรม
ผู้จัดการ 
หัวหน้างาน 
พนักงาน

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม