หลักสูตรฝึกอบรม ผู้ควบคุมงาน สื่อสารมั่นใจ ได้ทั้งผลลัพธ์และความสัมพันธ์ - หลักสูตร 1 วัน
(How to get results with Communication Skill)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Management and Productivity / หลักสูตรฝึกอบรม ผู้ควบคุมงาน สื่อสารมั่นใจ ได้ทั้งผลลัพธ์และความสัมพันธ์ (How to get results with Communication Skill)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
โลกการแข่งขันยุคปัจจุบันมีอัตราการแข่งขันค่อนข้างสูง ลูกค้ามีอำนาจในการตัดสินใจและการต่อรองค่อนข้างมาก การรับรู้ข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็วจากช่องทางต่างๆ แต่หนึ่งในช่องทางที่สำคัญที่สุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ยังคงเป็นการรับรู้ข่าวสารผ่านการสนทนาแบบต่อหน้า ดังนั้นบุคลากรที่มีหน้าที่ต้องติดต่อ ประสานงานกับลูกค้าโดยตรงไม่ว่าจะเป็นฝ่ายขาย ฝ่ายบริการหรือฝ่ายติดตั้ง จึงถือเป็นตัวแทนที่มีคุณค่าขององค์กรในการสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า
การติดต่อสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะงานจะสำเร็จลุล่วงได้ต้องได้รับความร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันกัน และทำงานให้สอดคล้องกัน ดังนั้น การสื่อสารให้เกิดความเข้าใจและสร้างความรู้สึกที่ดีร่วมกัน จะทำให้งานส่วนรวมบรรลุเป้าหมายได้ โดยที่ทุกฝ่ายต่างพยายามที่จะต่อเชื่อมแนวความคิดให้เข้าใจตรงกัน
ปัจจุบันปัญหาต่างๆ ในการทำงานที่เกิดขึ้นล้วนมาจากความบกพร่องในการติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกัน โดยสาเหตุหลักมาจากแนวความคิด ดังนี้
       ต้องการผลลัพธ์ตามที่ตัวเองต้องการเป็นหลัก
       คิดว่าผู้อื่นเป็นผู้ดำเนินการผิดพลาด ทำให้มีปัญหา
       มองว่าผู้อื่นไม่ให้ความร่วมมือ
       ไม่อยากเสนอความคิดเห็นเพราะกลัวถูกตำหนิ
เป็นต้น
การพัฒนาทักษะการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานให้สามารถต่อเชื่อม (Connect) กับผู้ติดต่อได้อย่างมีประสิทธิผล เกิดวามเข้าใจซึ่งกันและกัน มองเห็นเป้าหมายเดียวกันและทำงานเป็นทีม จะทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรลดน้อยลงและเพิ่มผลผลิตตามความต้องการได้ สามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการสื่อสารที่ดี และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้เป็นอย่างดี 
เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากการไม่สื่อสาร หรือสื่อสารอย่างไม่ชัดเจนให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นทีมเวิร์ค
เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นเพิ่มขึ้น กล้าแสดงความคิดเห็นและจูงใจผู้อื่นให้คล้อยตามแนวความคิดได้
เพื่อให้การค้นหาและฝึกฝนทักษะในการสื่อสารและการนำเสนอของตัวเอง ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะงานในแต่ละงานได้อย่างมีประสิทธิผล
เพื่อช่วยให้สามารถพัฒนาการใช้เครื่องมือต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการนำเสนอให้กับผู้เรียนและสามารถนำไปใช้ได้ด้วยตัวเองอย่างง่ายๆ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 แก่นสำคัญของการสื่อสารที่มีคุณภาพ
       องค์ประกอบสำคัญของการสื่อสาร
       แนวความคิดของการสื่อสารที่ดี
       ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การสื่อสารผิดพลาด
       เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
       หลุมพรางทางความคิดเชิงลบของการเป็นนักสื่อสารที่ดี
       Workshop: ค้นหาและเอาชนะหลุมพรางของตัวเอง
หลักการสำคัญของการสื่อสารที่ดี
       การสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ
       การใช้คำถามอย่างสร้างสรรค์ (Powerful Question)
       การฟังความต้องการอย่างตั้งใจ (Deep Listenning)
       การตอบข้อซักถามและการให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)
       การกำหนดเป้าหมายร่วมกันในการสื่อสาร (Goal Setting)
       รู้จักความแตกต่างของคน 4 ประเภท
       การค้นหาความสัมพันธ์ด้วยจุดยืนร่วมกัน
       พัฒนาบุคลิกภาพของตัวเองแบบนักสื่อสารมืออาชีพ
       กิจกรรม: การสื่อสารที่ดีกับเหตุการณ์ต่างๆ
       กรณีศึกษา: การพัฒนาตัวเองให้เป็นนักสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์
เทคนิคการสื่อสารและการจัดการสถานการณ์ต่างๆด้วยหลัก 5Q
       การคิดหาแนวทางจัดการปัญหาอย่างฉลาด (IQ)
       การจัดการอารมณ์เชิงลบที่ส่งผลต่อการสื่อสารของตัวเอง (EQ)
       การเปลี่ยนอุปสรรคที่เผชิญเป็นเรื่องท้าทาย (AQ)
       การคิดสร้างสรรค์เพื่อนำเสนอทางเลือกใหม่ๆและกล้าตัดสินใจ (CQ)
       การแสดงผลงานที่มีคุณค่าต่อผู้อื่น (OQ)
       Workshop: ประยุกต์ใช้หลักการสื่อสารด้วย 5Q กับสถานการณ์ที่ท่านเผชิญอยู่
การประยุกต์ใช้หลักการการสื่อสารในฐานะผู้ร่วมงานและผู้นำ
       การเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์ (negotiation)
       การจูงใจให้คล้อยตามแนวความคิด (Persuation)
       การสื่อสารสร้างสัมพันธ์ (Communication)
       การประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Coordination)
       Workshop: การประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆ 
       Role Playing: การนำหลักการไปใช้จริง 
การบ้านสำหรับการนำไปฝึกฝนและพัฒนาตัวเอง

แนวทางการฝึกอบรม
 การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และ คิดถึงสถานการณ์ การทำงานของตัวเอง
       การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
       Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
       การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
       Role Playing : ทำให้เห็นสถานการณ์จริง โดยการแสดงแบบสมมติ
       การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง 
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม