คอร์สฝึกอบรม ผู้จัดการคุณภาพพิชิตเป้าหมายให้องค์กร

หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Leadership / ผู้จัดการคุณภาพพิชิตเป้าหมายให้องค์กร

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การเรียนรู้และพัฒนากรอบความคิด (Mindset) ของบุคคล ช่วยทำให้บุคคลสามารถเติบโตเป็นอะไรก็ได้ที่ตัวเองเชื่อและได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสมเพียงพอ เพราะองค์ประกอบของกรอบความคิดมีปัจจัยหลายอย่างที่เป็นตัวกำหนด “กรอบความคิด (Mindset) ของบุคคล


การสร้างกรอบความคิดการทำงานเชิงรุก (Proactive Working Mindset) เพื่อทำให้แนวคิดและพฤติกรรมการทำงานมุ่งสู่เป้าหมาย มีแนวความคิดในการพัฒนาตัวเอง เพื่อก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคเพื่อค้นหาวิธีการใหม่ๆ ในการพิชิตเป้าหมาย


การเรียนรู้และเข้าใจ “การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ที่ดี” จะทำให้ การทำงานข้ามสายงานกับบุคคลที่แตกต่างกัน สามารถบรรลุผลลัพธ์ ได้ตามที่ต้องการ เพราะการเข้าใจความแตกต่างจะลดข้อขัดแย้งได้


หลักการบริหารความขัดแย้งคือ การปรับแนวความคิดที่แตกต่างให้มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน แล้วเลือกวิธีการที่ดีที่สุดในการบรรลุเป้าหมายร่วมกัน เมื่อคู่กรณีมีแนวความคิดที่ยึดหลักการเดียวกันแล้วย่อมทำให้วิธีการต่างๆ ที่อาจไม่เหมือนกัน แต่สามารถบรรลุเป้าหมายร่วมกันได้เป็นที่ยอมรับกันมากขึ้น โดยผ่านการสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ การมีทัศนคติเชิงบวกต่อผู้อื่น และมองเป้าหมายแทนปัญหา ความขัดแย้งก็จะลดน้อยหรือหมดไปในที่สุด
องค์กรที่ให้ความสำคัญที่แนวความคิดที่แตกต่างเป็นการพัฒนาวิธีการใหม่ๆ โดยการให้คำปรึกษาและวางกลยุทธ์ในการบริหารความคิดที่แตกต่าง (ความขัดแย้ง) ให้กับทีมงานอย่างทั่วถึงแล้ว ก็จะเกิดเป็นทีมเวิร์กที่มีความคิดหลากหลาย และเป็นทีมที่เข้มแข็งเพราะคนที่มีความสามารถที่หลากหลายสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น องค์กรนั้นย่อมประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ

วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนสร้างกรอบความคิด (Mindset) ในการพัฒนาตัวเองและการทำงานร่วมกับผู้อื่นให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรเป็นสำคัญ
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวความคิดและทักษะในการทำงานเชิงรุก (Proactive Working) บรรลุเป้าหมายได้ บนสถานการณ์ที่เป็นปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น อย่างมั่นใจ
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางปฏิบัติงานกับการทำงานข้ามสายงานได้อย่างเป็นทีมเวิร์คบรรลุเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถบริหารความขัดแย้งเชิงสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นทีมที่มีพลังร่วมกันบนความคิดที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้สู่การปฏิบัติได้ด้วยตัวเองทันที

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การสร้าง Growth Mindset พัฒนาตัวเองและทีมงาน
       สนุกกับคำสำคัญ (Keywords)
       Fixed Mindset V.S. Growth Mindset
       การใช้ Growth Mindset กับการทำงาน
       การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้วย Growth Mindset
       Workshop : การประยุกต์ใช้ Growth Mindset กับเหตุการณ์ต่างๆ

การบริหารจัดการเชิงรุกบรรลุเป้าหมาย (Proactive Management)
       กรอบของการทำงานเชิงรุก (Proactive Working Mindset)
       การสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน
       การประสานงานที่ดีลดข้อขัดแย้ง
       หลักการทำงานแบบทีมเวิร์คพิชิตเป้าหมายร่วมกัน
       Workshop : การทำงานเชิงรุกสร้างทีมเวิร์คร่วมกัน
การทำงานข้ามสายงานด้วยแนวคิดทีมเวิร์ค (Cross Functional Working)
       คุณลักษะของบุคคลจากสมอง 4 ส่วน (DISC)
       การรับฟังเชิงลึก สร้างความเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่ง (Active Listening)
       การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงสร้างสรรค์ (Positive Feedback)
       การเจรจาต่อรองสร้างสมดุลกับเป้าหมาย (Negotiation)
       Workshop : กำหนดแนวทางที่จะนำไปพัฒนาตัวเอง
       กิจกรรม : พัฒนาทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น
การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิผล
       ประเด็นสำคัญที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง
       วิเคราะห์สาเหตุของความขัดแย้ง
       เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้ง
       ทักษะสำคัญในการลดความขัดแย้งกับผู้อื่น
       Workshop : แนวทางปฏิบัติการบริหารความขัดแย้ง
       กรณีศึกษา : การบริหารความขัดแย้งเชิงสร้างสรรค์
 การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน 
ผู้จัดการ 
ผู้บริหาร

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ผู้จัดการMindsetเก่งบริหาร

แสดงความคิดเห็น