คอร์สฝึกอบรม ผู้จัดการทีมงานขายต้องเป็นโค้ช

(Sales Manager You are the coach) หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Sales and Marketing / ผู้จัดการทีมงานขายต้องเป็นโค้ช

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ื ผู้จัดการทีมขาย จำเป็นต้องมีความสามารถ 3 ด้านหลักๆ คือ (Sales Manager should has 3 capabilities :
     1. การคิดเชิงกลยุทธ์ Strategic Thinking
     2. ภาวะความเป็นผู้นำ Leadership
     3. การบริหารทีมงาน Team Management
 การมีความสามารถทั้ง 3 ด้าน ยังไม่เพียงพอ ผู้จัดการทีมงานขายต้องสามารถดึงศักยภาพของทีมงาน ซึ่งยังไม่ได้ถูกใช้ ออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ และต้องคอยกระตุ้นให้เกิดความฮึกเหิมอยู่ตลอดเวลา เพื่อทำให้สามารถพิชิตเป้าหมายที่ต้องการได้ บทบาทที่เหมาะสมคือการเป็นโค้ชให้กับทีมงาน
 ผู้จัดการที่ใช้บทบาทโค้ชในการพัฒนาทีมงาน จำเป็นต้องเข้าใจความต้องการของบุคลากรภายในทีม, สังเกตข้อจำกัดและอุปสรรค์ที่ทีมงานเผชิญอยู่ จะได้ดำเนินการชี้แนะ เพิ่มให้ทีมงานสามารถเอาชนะอุปสรรคได้ด้วยตัวของเขาเอง และทำให้ทีมงานมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุป้าหมายของตัวเอง เราเรียกแนวทางนี้ว่า การโค้ชชิ่ง (Coaching)
 การแข่งขันที่รุนแรง และการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ผู้จัดการจะบริหารทีมงานได้ดีควรพัฒนาตัวเองให้เป็นโค้ชที่ดีด้วย โดยทำให้ทีมงานดึงศักยภาพของเขาออกมาเอง ด้วยตัวของเขาเอง ไม่สามารถสั่งให้ทำเหมือนแต่ก่อนได้อีกแล้ว

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้จัดการทีมงานขายพัฒนาตัวเอง เพื่อเป็นโค้ชให้กับทีมงาน
 เพื่อให้ผู้จัดการทีมงานเข้าใจเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการโค้ชชิ่งทีมงาน และสามารถนำไปใช้ตามความเหมาะสมของตัวเอง
 เพื่อสร้างกระบวนการการโค้ชชิ่งของตัวเองขึ้นมา ด้วยตัวเอง และนำไปใช้พัฒนาทีมงาน โดยการฝึกฝนต่อไป

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หัวใจสำคัญของผู้จัดการทีมงานขาย (คุณสมบัติที่ดี)
      การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic)
      การพัฒนาภาวะผู้นำในตัวเอง (Leadership)
      การบริหารทีมงานอย่างสร้างสรรค์ (Management)
 โค้ช.. ทีมงานขายคุณภาพ (เข้าใจทีมงาน)
      คุณสมบัติพนักงานขายที่องค์กรต้องการ
      หลุมพรางของพนักงานขายที่พบบ่อย
      เทคนิคการเอาชนะหลุมพรางทางความคิด
      ก้าวข้ามอุปสรรคของการเปลี่ยนแปลง
 ทคนิคการโค้ชชิ่ง (Coaching) ให้ทีมงาน (ดึงศักยภาพ)
      เรียนรู้ธรรมชาติของมนุษย์
      เข้าใจความต้องการของแต่ละบุคคล
      การใช้คำถามและรับฟังอย่างตั้งใจ
      จิตวิทยาการบริหารและจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชา
 กระบวนการในการโค้ชชิ่ง (Coaching) ให้ได้ประสิทธิภาพ
      การเกริ่นนำเพื่อสร้างความไว้วางใจ (Trust)
      การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน (Communication)
      การถามคำถาม (Questioning) และการฟัง (Listening)
      การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก (Positive Feedback)
      การกำหนดเป้าหมายร่วมกัน (Set Goal)
      การสรุปผล (Conclusion)
 การแสดงบทบาทสมมติร่วมกัน (Role Playing)
 การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝน

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ
 ผู้บริหาร   

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : การคิดเชิงกลยุทธ์ภาวะความเป็นผู้นำ,ฃการบริหารทีมงาน

แสดงความคิดเห็น