หลักสูตรฝึกอบรม ผู้จัดการทีมงานขายในฐานะโค้ช - หลักสูตร 2 วัน
(Sales Manager as a coach)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Sales and Marketing / หลักสูตรฝึกอบรม ผู้จัดการทีมงานขายในฐานะโค้ช (Sales Manager as a coach)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Sales and Marketing

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ื ผู้จัดการทีมขาย จำเป็นต้องมีความสามารถ 3 ด้านหลักๆ คือ (Sales Manager should has 3 capabilities :
     1. การคิดเชิงกลยุทธ์ Strategic Thinking
     2. ภาวะความเป็นผู้นำ Leadership
     3. การบริหารทีมงาน Team Management
 การมีความสามารถทั้ง 3 ด้าน ยังไม่เพียงพอ ผู้จัดการทีมงานขายต้องสามารถดึงศักยภาพของทีมงาน ซึ่งยังไม่ได้ถูกใช้ ออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ และต้องคอยกระตุ้นให้เกิดความฮึกเหิมอยู่ตลอดเวลา เพื่อทำให้สามารถพิชิตเป้าหมายที่ต้องการได้ บทบาทที่เหมาะสมคือการเป็นโค้ชให้กับทีมงาน
 ผู้จัดการที่ใช้บทบาทโค้ชในการพัฒนาทีมงาน จำเป็นต้องเข้าใจความต้องการของบุคลากรภายในทีม, สังเกตข้อจำกัดและอุปสรรค์ที่ทีมงานเผชิญอยู่ จะได้ดำเนินการชี้แนะ เพิ่มให้ทีมงานสามารถเอาชนะอุปสรรคได้ด้วยตัวของเขาเอง และทำให้ทีมงานมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุป้าหมายของตัวเอง เราเรียกแนวทางนี้ว่า การโค้ชชิ่ง (Coaching)
 การแข่งขันที่รุนแรง และการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ผู้จัดการจะบริหารทีมงานได้ดีควรพัฒนาตัวเองให้เป็นโค้ชที่ดีด้วย โดยทำให้ทีมงานดึงศักยภาพของเขาออกมาเอง ด้วยตัวของเขาเอง ไม่สามารถสั่งให้ทำเหมือนแต่ก่อนได้อีกแล้ว

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้จัดการทีมงานขายพัฒนาตัวเอง เพื่อเป็นโค้ชให้กับทีมงาน
 เพื่อให้ผู้จัดการทีมงานเข้าใจเทคนิคต่างๆ ที่ใช้ในการโค้ชชิ่งทีมงาน และสามารถนำไปใช้ตามความเหมาะสมของตัวเอง
 เพื่อสร้างกระบวนการการโค้ชชิ่งของตัวเองขึ้นมา ด้วยตัวเอง และนำไปใช้พัฒนาทีมงาน โดยการฝึกฝนต่อไป

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
DAY I : หลักการสำคัญของผู้จัดการทีมงานขายในฐานะโค้ช
 หลักการที่สำคัญของผู้จัดการทีมงานขายคุณภาพ
      หลักการคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
      การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership Development)
      การบริหารงานขายอย่างเป็นระบบ (Sale Management System)
      การสอนงานขายทีมงานด้วยการโค้ช (Coaching Skill)
      Workshop : สรุปหลักการที่คุณจะนำไปพัฒนาตัวเอง
 การสร้างแนวความคิดเกี่ยวกับการเป็นโค้ช
      นิยามความหมายของการโค้ชงาน
      ความเหมือนและความต่างของการสอนงานแบบต่างๆ
      แนวความคิดเกี่ยวกับ TAPS Model
      ทักษะที่สำคัญของโค้ช
      กิจกรรมย่อย : การใช้คำถามประเภทต่างๆ
      กิจกรรมย่อย : การรับฟังจับประเด็นผู้พูด
 การบริหารทีมงานขายในฐานะโค้ช
      สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับงานของคุณ
      เรื่องสำคัญเกี่ยวกับการบริหารงานขาย
      หลักพื้นฐานที่พนักงานขายต้องพัฒนา
      เทคนิคการผสมการสอนงานแบบต่างๆ (Coaching on Job)
      Workshop : กำหนดแนวทางการโค้ชของตัวเอง
 การสร้างกระบวนการโค้ชตาม TGROW Model
      เทคนิคการกำหนดเป้าหมายยอดขาย
      กระบวนการโค้ชตาม TGROW Model
      Role Playing : การสร้างชุดคำถามสำหรับโค้ช
      Role Playing : การดำเนินการโค้ชแบบ Trail Coaching
      การบริหารยอดขายของทีมงานในฐานะโค้ช

DAY II : การประยุกต์การโค้ชสร้างยอดขายให้ทีมงาน
 การโค้ชเพื่อสร้างยอดขายให้ทีมงาน
      หลักการที่สำคัญของโค้ช (The Heart of Coaching)
      สิ่งที่โค้ชชี่อยากได้รับจากการโค้ช
      เทคนิคการสร้างการมีส่วนร่วม (Rapport)
      เทคนิคการฟังเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์
      เทคนิคการให้ข้อมูลป้อนกลับระดับต่างๆ
      Role Playing : การฝึกโค้ชตามแนวทางของตัวเอง
 การสร้างเครื่องมือประกอบการโค้ชของตัวเอง
      การโค้ชด้วยคำสำคัญ (Key Words)
      การโค้ชด้วยรูปภาพงานขาย (Solution Selling)
      การโค้ชผ่านเรื่องเล่า/หนังสือ น่าสนใจ
      การโค้ชโดยใช้ประเด็นของโค้ชชี่
      Role Playing : การดำเนินการโค้ชด้วยเครื่องมือ
 การโค้ชทีมงานขายด้วยศาสตร์การโค้ชแบบต่างๆ
      หัวใจสำคัญของการโค้ชสร้างสมดุลชีวิต (Life Coaching)
      หัวใจสำคัญของการโค้ชเพื่อผลการปฏิบัติงาน (Performance Coaching)
      หัวใจสำคัญของการโค้ชเพื่อปลดล็อกข้อจำกัด (NLP Coaching)
      Role Playing : การดำเนินการโค้ชด้วยศาสตร์การโค้ช
 สรุปแนวความคิดของผู้จัดการทีมงานขายในฐานะโค้ช
      ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับการโค้ช (Coaching)
      ความรู้สึกที่ติดอยู่ในใจของโค้ช (มือใหม่)
      เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการโค้ช
      สิ่งที่ควรจะได้รับจากการโค้ชทีมงาน
 การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 
พนักงานขาย
 ผู้จัดการทีมงานขาย
 เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม