หลักสูตรฝึกอบรม ผู้จัดการฝ่ายขายเหนือระดับ - หลักสูตร 2 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / งานขายและการตลาด (Sales and Marketing) / หลักสูตรฝึกอบรม ผู้จัดการฝ่ายขายเหนือระดับ

ติดต่อสอบถาม
  091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ปัจจุบัน ธุรกิจภายใต้การแข่งขันที่รุนแรง โดยเฉพาะการแข่งขันแบบไร้พรมแดนระดับโลก และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมตลอดเวลา ด้วยเหตุผลนี้ธุรกิจจึงต้องมีการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ธุรกิจจะต้องปรับปรุงการจัดการเชิงกลยุทธ์ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีเหนือกว่าคู่แข่งขัน 
 ผู้จัดการฝ่ายขายที่ต้องการประสบความสำเร็จในอนาคต จะต้องเริ่มต้นด้วยการศึกษาการจัดการเชิงกลยุทธ์เพราะสภาพแวดล้อมของธุรกิจ มีความสลับซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งธุรกิจจะต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงนั้น ถ้าผู้จัดการฝ่ายขายขาดความชำนาญในการกำหนดกลยุทธ์และการปฏิบัติตามกลยุทธ์ ก็จะทำให้ธุรกิจต่อสู้กับคู่แข่งขันไม่ได้ 
กุญแจสำคัญอันหนึ่งที่เป็นคุณลักษณะขององค์กรและทีมงานที่เปี่ยมด้วยสมรรถนะก็คือ พวกเขาต่างมีภาพที่ชัดเจนต่อสิ่งที่พวกเขาพยายามสร้างขึ้นมาร่วมกัน พวกเขามีความเข้าใจและกระตือรือร้นในด้านเป้าหมายหลักและการแบ่งปันค่านิยมร่วมแก่กัน ทั้งค่านิยม(Valves) พันธกิจ(Mission) และวิสัยทัศน์(Vision) ได้ก่อให้เกิดลักษณะเฉพาะที่เชื่อมบุคลากร ทีมงาน และองค์กร ให้สามารถตอบสนองและจัดการกับสถานการณ์ใหม่ๆใดๆได้เป็นอย่างดี
ผู้จัดการฝ่ายขายจึงต้องมีแนวความคิดที่จะสร้างและพัฒนาทีมงานให้มีความรู้ ความสามารถ ความกระตือรือร้น และความมุ่งมั่น ที่จะผลักดันยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด โดยการมุ่งเน้นให้ทุกๆคนในทีมงานได้มีโอกาสเติบโตและขึ้นมาบริหารงานให้กับบริษัท ในตำแหน่งที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำให้แก่ ผู้จัดการฝ่ายขายนับว่าเป็นความจำเป็นอย่างมาก เพราะยอดขายของบริษัทได้ผูกกับ ผู้จัดการฝ่ายขาย ที่ต้องผลักดันผลงานผ่านทีมงานขายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ดังนั้น ผู้จัดการฝ่ายขายจึงต้องเป็นผู้นำที่ทรงคุณค่าและสามารถคิดเชิงกลยุทธ์ได้อย่างดีเยี่ยม

"เน้นให้พัฒนา 3 เก่ง คือ เก่งงาน, เก่งคนและเก่งจัดการ"

วัตถุประสงค์
เพี่อสร้างแนวความคิดเชิงกลยุทธ์ ให้กับผู้จัดการฝ่ายขาย ด้วยเรื่องสำคัญ 9 เรื่อง ที่ผู้จัดการฝ่ายขายต้องดำเนินการ
เพื่อทำให้ผู้จัดการสามารถพัฒนาภาวะผู้นำภายในตัวเองได้ ด้วยตัวเอง และนำไปพัฒนาทีมงานเป็นที่ยอมรับจากทีมงาน
เพื่อกระตุ้นให้ผู้จัดการฝ่ายขายนำวิสัยทัศน์ ของตัวเองไปสร้างทีมงาน ให้มีประสิทธิผลเป็น” ทีมเวิร์ค “ ที่สร้างสรรค์ ทำงานอย่างเป็นระบบ

ความคาดหวังของผู้บริหารระดับสูงต่อผู้จัดการฝ่ายขาย
 การคิดเชิงกลยุทธ์ : ความสามารถในการหาวิธีการหรือทางเลือกที่ดีที่สุด ท่ามกลางสถานการณ์ที่อาจมี อุปสรรคและความไม่แน่นอนเพื่อนำไปสู่เป้าหมายยอดขายที่ตั้งไว้ 
การจัดการเชิงกลยุทธ์ : กระบวนการซึ่งรวมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 3 ประการ คือ 
      1. การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ 
      2. การกำหนดกลยุทธ์ 
      3. การปฏิบัติตามกลยุทธ์และการควบคุม 
ความรับผิดชอบในฐานะผู้จัดการฝ่ายขาย : ผู้ประสบความสำเร็จ รับผิดชอบ 7 ประการนี้ 
      1. กำหนดเป้าหมายยอดขายและดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จ 
      2. สร้างนวัตกรรมและหาตลาดรองรับ
      3. การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 
      4. กำหนดลำดับความสำคัญของงานและทำงานที่สำคัญ 
      5. จดจ่อกับกิจกรรมที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงสูงสุด 
      6. สร้างผลงานและเก็บเกี่ยวผลลัพธ์ 
      7. เป็นผู้จัดการที่ดีให้เป็นแบบอย่างแก่ทีมงาน 
ความเป็นผู้นำรอบทิศทาง(360 องศา) : ผู้จัดการฝ่ายขายพัฒนาตัวเองเพื่อเป็นผู้นำ 
      1. รับฟังและเข้าใจผู้อื่น
      2. การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 
      3. การมุ่งมั่นทุ่มเทกับเป้าหมาย
      4. การสร้างและพัฒนาทีมงานขาย 
      5. การมีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน

หัวข้อหลักในผู้จัดการฝ่ายขายเหนือระดับ
ตรวจสุขภาพผู้จัดการฝ่ายขาย
       เรียนรู้ด้วยตัวเอง 
       ปรับปรุงแก้ไขด้วยตัวเอง
9 เรื่องสำคัญในการพิชิตเป้าหมายยอดขาย
       การวิเคราะห์สภาวะตลาดในธุรกิจ 
       การวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มลูกค้า 
       กำหนดกลยุทธ์ 7 Ps 
       การพยากรณ์ยอดขาย 
       ฐานข้อมูลลูกค้าเพื่อการบริหารงาน/การตัดสินใจ 
       การบริหารการประชุมทีมงานขาย 
       กลยุทธ์การตลาด 
       กลยุทธ์การขาย 
       กลยุทธ์การบริการ 
หลุมพรางด้านการบริหารทีมงานขาย
บทบาทที่สำคัญของผู้จัดการฝ่ายขาย 
       การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) 
       ภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership) 
       การบริหารทีมงานขาย (Sales Management)
กรณีศึกษาต่างๆ

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
Day I: ผู้จัดการทีมงานขายเชิงกลยุทธ์
สำรวจแนวความคิดเชิงกลยุทธ์ของตัวเอง
       ตรวจสอบสุขภาพการบริหารงานขาย 
       แนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารทีมงาน 
       สิ่งที่ผู้จัดการทีมงานขายต้องดำเนินการ 
       Workshop: กำหนดแนวทางความคิดเชิงกลยุทธ์ 
การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ด้วย 9 เรื่องสำคัญ
      1. การวิเคราะห์สภาวะตลาดในธุรกิจ
      2. การวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มลูกค้าคาดหวัง
      3. กำหนดกลยุทธ์ 7Ps’
      4. การพยากรณ์ยอดขายที่แม่นยำ 
      5. การบริหารข้อมูลลูกค้าเพื่อการตัดสินใจ 
      6. การบริหารการประชุมอย่างสร้างสรรค์ 
      7. กลยุทธ์การตลาด (ฉบับผู้จัดการฝ่ายขาย) 
      8. กลยุทธ์การขาย (ฉบับผู้จัดการฝ่ายขาย) 
      9. กลยุทธ์การบริการ (ฉบับผู้จัดการฝ่ายขาย) 
      Work Shop: สร้างคัมภีร์การบริหารของตัวเอง
การปรับเปลี่ยนความคิด...พิชิตเป้าหมาย
       หลุมพรางทางความคิดที่สกัดกั้นศักยภาพ 
       เทคนิคการเอาชนะหลุมพราง 
       Work Shop: การเอาชนะหลุมพรางทางความคิด 
       กรณีศึกษา: การวิเคราะห์และปรับเปลี่ยนตัวเอง
การบริหารทีมงานอย่างมีระบบ
       หลักพื้นฐานที่พนักงานขายต้องพัฒนา 
       เทคนิคการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานขาย 
       แก่นสำคัญของผู้จัดการฝ่ายขาย 
       Work Shop: กำหนดแนวทางการพัฒนาทีมงาน 

Day II: ผู้จัดการทีมงานขายในฐานะโค้ช
การพัฒนาภาวะผู้นำในตัวเอง (Leadership)
       ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำ 
       ผู้นำ 360 องศาที่แท้จริง 
       คุณสมบัติหลักของความเป็นผู้นำ 
       Workshop: การพัฒนาภาวะผู้นำของตัวเอง
ผู้จัดการทีมงานขาย...ในฐานะโค้ช
       เรียนรู้ธรรมชาติของทีมงาน 
       เข้าใจความต้องการของพนักงานขาย 
       หลักจิตวิทยาการบริหารและจูงใจทีมงาน 
       เทคนิคการให้คำปรึกษาของผู้จัดการ 
      กรณีศึกษา: ผู้นำในฐานะโค้ช 
กระบวนการโค้ชชิ่ง (Coaching) อย่างมีประสิทธิภาพ
       สำรวจและวิเคราะห์อาการพนักงานขาย (Diagnostic) 
       กำหนดเป้าหมายการพัฒนา (Goal) 
       การใช้คำถามและการฟังอย่างตั้งใจ (Q&L) 
       การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก ( Positive Feedback) 
       กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Motivation) 
       สรุปผลด้วยเป้าหมายร่วมกัน (Conclusion) 
       Workshop: การออกแบบโปรแกรมการโค้ชชิ่ง 
       Role Playing: การทำ 1:1 Coaching 
การสร้างทีมงานขายให้เป็นทีมเวิร์ค
       สร้างทีมเวิร์ค ทีมในฝัน 
       องค์ประกอบสำคัญของทีมเวิร์ค 
       กำหนดแนวทางการบริหารทีมงานอย่างมืออาชีพ 
       ภารกิจสำคัญของผู้จัดการทีมงานขาย 
การบ้านสำหรับการนำกลับไปฝึกฝน

ขอบเขตของหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม จะเป็นผู้ที่เรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตาม Style ที่เหมาะสมกับตนเอง 
การฝึกอบรมแบบ Training เพื่อให้ความรู้ในเชิง การวิเคราะห์ยอดขาย (Hard Skill) เพื่อให้ผู้เรียนได้จดจำเทคนิคที่มีประโยชน์ต่องานขายและตนเอง พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมกับตัวเองไปปรับใช้กับแนวทางเดิมที่ เคยปฏิบัติอยู่ให้ดีขึ้นมีประสิทธิผลมากขึ้น 
การอบรมแบบ Coaching เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาบุคลิกลักษณะส่วนบุคคล ( Soft Skill ) ด้วยตัวเอง โดยวิทยากรทำหน้าที่เป็นเพียงแค่กระจกเงา ทำให้ผู้เรียนมองเห็นตัวเอง และอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นด้วยตัวเอง 
การทำกิจกรรมย่อย Work Shop ที่สอดแทรกในแต่ละช่วงของการฝึกอบรม เพื่อให้ผู้เรียนได้คิด, วิเคราะห์ และลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง ทำให้เกิดความเข้าใจเนื้อหาอย่างแท้จริง และสามารถนำไปฝึกฝนต่อได้ในอนาคต 
การฝึกสถานการณ์จำลอง (Role Playing) เพื่อให้ผู้เรียนรู้ได้สัมผัสกับวิธีการใหม่ๆในสถานการณ์จำลอง ทำให้จินตนาการถึงเหตุการณ์จริงที่จะเกิดขึ้นได้ทำให้เกิดความมั่นใจในตัวเองเพิ่มขึ้น อีกทั้งวิทยากรจะสามารถให้คำปรึกษาแนะนำเพิ่มเติมได้ 
การบ้านสำหรับการนำไปฝึกฝน เพื่อทำซ้ำๆอย่างสม่ำเสมอจนการเป็นธรรมชาติของผู้จัดการฝ่ายขาย ในอุปนิสัยใหม่ทำให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาตัวเอง 
การสร้างบรรยากาศให้เกิดความสนุกสนาน มีความสุขกับการเรียนรู้ จะทำให้ผู้เรียนไม่เบื่อหน่าย และเกิดความอยากเรียนรู้ด้วยตัวเองมากขึ้น โดยการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิด และแลกเปลี่ยนประสบการณ์พร้อมกิจกรรมต่างๆ ที่อำนวยประโยชน์ต่อการเรียนรู้ด้วยตัวเองของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
ผู้จัดการทีมงานขาย
ผู้อำนวยการฝ่ายการขาย
ผู้บริหารงานขาย
เจ้าของธุรกิจขนาดย่อม

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม