คอร์สฝึกอบรม ผู้จัดการมืออาชีพยุค 3.0

(Manager 3.0) หลักสูตร Advance Plus 1 วัน

หน้าแรก / บริการ / คอร์สฝึกอบรม 2564 / Advance Leadership / ผู้จัดการมืออาชีพยุค 3.0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันมีความรวดเร็ว จนก้าวเข้าสู่ยุคที่ธุรกิจให้ความสำคัญกับเรื่อง“ความต้องการของบุคคล” เป็นสำคัญ ดังนั้น การบริหารงานผ่านบุคลากรจึงควรให้ความสำคัญกับแต่ละบุคคลสูงขึ้นเช่นเดียวกัน ผู้จัดการในฐานะผู้นำจึงต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการบริหารแบบเดิมๆ ที่ใช้การสั่งให้ทำ (Command) เพียงอย่างเดียว มาให้การกระตุ้นและจูงใจให้บุคคลเป็นผู้เลือกเปลี่ยนด้วยตัวเองจะเกิดประสิทธิผลที่สูงกว่า
 ผู้จัดการ 3.0 ต้องพัฒนาแนวทางการบริหารงานยุคใหม่ ดังนี้

ผู้จัดการควรปรับเปลี่ยนตัวเองเป็นคนแรก โดยการบริหารงานตามศักยภาพที่บุคลากรมีอยู่ แต่ยังถูกนำมาใช้ไม่เต็มที่และกระตุ้นโดยการสร้างแรงจูงใจให้ทีมงานมองเห็นประโยชน์ที่จะได้รับตามความต้องการของแต่ละบุคคล จะสามารถใช้คุณสมบัติแต่ละคนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
“พัฒนาคน พัฒนาใจ พัฒนาจากภายในของเขา ด้วยความเต็มใจของเขา”
 การพัฒนาบุคลากรที่ความเป็นตัวตนจะต้องใช้หลักจิตวิทยาการบริหารและจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาชั้นสูง ดังนั้น ผู้ขัดการต้องคิดให้ถึงความต้องการของคน สนองตอบด้วยแนวทางการตลาดเฉพาะบุคคล และสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจด้วยความรู้สึกที่มีร่วมกันไม่ใช่คำสั่ง โดยการดึงศักยภาพของเขาออกมาโดยเขาเป็นผู้เปลี่ยนแปลงด้วยตัวของเขาเอง ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะมีประสิทธิผลที่ดี


วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความแตกต่างของการบริหารงานในยุค 1.0, ยุค 2.0 และ ยุค 3.0 และสามารถปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ได้
 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความต้องการของบุคลากรได้อย่างชัดเจนขึ้น และสามารถกระตุ้นและจูงใจทีมงานได้ตามลักษณะของแต่ละบุคคล
 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆ ตามยุค 3.0 ได้อย่างมีรูปแบบและประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ของตัวเองได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน
       การให้ความสำคัญในแต่ละยุค
       แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
       การบริหารงานกับยุคสมัยปัจจุบัน
       การพัฒนาบุคลากรตามความต้องการ
       Workshop I: คุณเตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงอย่างไร?
 คุณสมบัติที่ท้าทายจองผู้จัดการ 3.0
       การพัฒนาการคิดกับการเปลี่ยนแปลง (Thinking 3.0)
       การทำการตลาดให้ “โดนใจ” ลูกค้า (Marketing 3.0)
       การพัฒนาคน พัฒนาที่ใช้ (HRD 3.0)
       การพัฒนาภาวะผู้นำแบบได้ใจ (Leadership 3.0)
       การฝึกสอนแนะทีมงานตามศักยภาพ (Coaching 3.0)
       กรณีศึกษา : เรื่องเล่าประสบการณ์ด้านต่างๆ
 การประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ให้มีประสิทธิผล
       การประยุกต์ใช้กับการทำงานร่วมกับผู้อื่น
       การกำหนดวิสัยทัศน์ด้วยแนวความคิดยุคใหม่
       การพัฒนาทีมงานให้เป็นบุคลากร 3.0
       การสร้างเทคนิคการฝึกสอนแนะของตัวเอง
       Workshop: แลกเปลี่ยนเรื่องที่จะนำไปปฏิบัติ
 ผู้จัดการ 3.0 (ยุคใหม่) กับการเปลี่ยนแปลง
       เปลี่ยนวิธีคิด...พลิกชีวิตคุณ
       การก้าวข้ามอุปสรรคของการเปลี่ยนแปลง
       การให้ความสำคัญที่ “ปัจจุบัน” เพื่ออนาคตที่ดี
       การจูงใจให้ผู้อื่นอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง
 การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ผู้จัดการการบริหารงานภาวะผู้นำ

แสดงความคิดเห็น