หลักสูตรฝึกอบรม ผู้จัดการมืออาชีพยุค 3.0 - หลักสูตร 1 วัน

(Manager 3.0)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Leadership / ผู้จัดการมืออาชีพยุค 3.0

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ารเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันมีความรวดเร็ว จนก้าวเข้าสู่ยุคที่ธุรกิจให้ความสำคัญกับเรื่อง “ความต้องการของบุคคล” เป็นสำคัญ ดังนั้น การบริหารงานผ่านบุคลากรจึงควรให้ความสำคัญกับแต่ละบุคคลสูงขึ้นเช่นเดียวกัน ผู้จัดการในฐานะผู้นำจึงต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการบริหารแบบเดิมๆ ที่ใช้การสั่งให้ทำ (Command) เพียงอย่างเดียว มาให้การกระตุ้นและจูงใจให้บุคคลเป็นผู้เลือกเปลี่ยนด้วยตัวเองจะเกิดประสิทธิผลที่สูงกว่า 
ผู้จัดการ 3.0 ต้องพัฒนาแนวทางการบริหารงานยุคใหม่ ดังนี้ 
 

“พัฒนาคน พัฒนาใจ พัฒนาจากภายในของเขา ด้วยความเต็มใจของเขา”

ผู้จัดการควรปรับเปลี่ยนตัวเองเป็นคนแรก โดยการบริหารงานตามศักยภาพที่บุคลากรมีอยู่ แต่ยังถูกนำมาใช้ไม่เต็มที่และกระตุ้นโดยการสร้างแรงจูงใจให้ทีมงาน มองเห็นประโยชน์ที่จะได้รับตามความต้องการของแต่ละบุคคล จะสามารถใช้คุณสมบัติแต่ละคนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
การพัฒนาบุคลากรที่ความเป็นตัวตนจะต้องใช้หลักจิตวิทยาการบริหารและจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาชั้นสูง ดังนั้น ผู้ขัดการต้องคิดให้ถึงความต้องการของคน สนองตอบด้วยแนวทางการตลาดเฉพาะบุคคล และสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจด้วยความรู้สึกที่มีร่วมกันไม่ใช่คำสั่ง โดยการดึงศักยภาพของเขาออกมาโดยเขาเป็นผู้เปลี่ยนแปลงด้วยตัวของเขาเอง ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะมีประสิทธิผลที่ดี

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความต้องแตกต่างของการบริหารงานในยุค 1.0ยุค 2.0 และ ยุค 3.0 และสามารถปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ได้
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความต้องการของบุคลากรได้อย่างชัดเจนขึ้น และสามารถกระตุ้นและจูงใจทีมงานได้ตามลักษณะของแต่ละบุคคล 
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆ ตามยุค 3.0 ได้อย่างมีรูปแบบและประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ของตัวเองได้
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน
      การให้ความสำคัญในแต่ละยุค
      แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
      การบริหารงานกับยุคสมัยปัจจุบัน
      การพัฒนาบุคลากรตามความต้องการ
      Workshop I: คุณเตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงอย่างไร?

คุณสมบัติที่ท้าทายจองผู้จัดการ 3.0
      การพัฒนาการคิดกับการเปลี่ยนแปลง (Thinking 3.0)
      การทำการตลาดให้ “โดนใจ” ลูกค้า (Marketing 3.0)
      การพัฒนาคน พัฒนาที่ใช้ (HRD 3.0)
      การพัฒนาภาวะผู้นำแบบได้ใจ (Leadership 3.0)
      การฝึกสอนแนะทีมงานตามศักยภาพ (Coaching 3.0)
      กรณีศึกษา : เรื่องเล่าประสบการณ์ด้านต่างๆ 

การประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ให้มีประสิทธิผล
      การประยุกต์ใช้กับการทำงานร่วมกับผู้อื่น
      การกำหนดวิสัยทัศน์ด้วยแนวความคิดยุคใหม่
      การพัฒนาทีมงานให้เป็นบุคลากร 3.0
      การสร้างเทคนิคการฝึกสอนแนะของตัวเอง
      Workshop: แลกเปลี่ยนเรื่องที่จะนำไปปฏิบัติ

ผู้จัดการ 3.0 (ยุคใหม่) กับการเปลี่ยนแปลง
      เปลี่ยนวิธีคิด...พลิกชีวิตคุณ
      การก้าวข้ามอุปสรรคของการเปลี่ยนแปลง
      การให้ความสำคัญที่ “ปัจจุบัน” เพื่ออนาคตที่ดี
      การจูงใจให้ผู้อื่นอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง 

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
      การบรรยายเนื้อหา
      Work shop สร้างสถานการณ์
      เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
      การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน 
ผู้จัดการ

ดาวน์โหลด Slide

(หลักสูตร ผู้จัดการมืออาชีพยุค 3.0)

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลด Slide

(หลักสูตร ผู้จัดการมืออาชีพยุค 3.0)

หลักสูตรน่าสนใจ
VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ผู้จัดการการบริหารงานภาวะผู้นำ

แสดงความคิดเห็น

 • วรชัย เพชรแสงฉาย (สมาชิก)
  (7 เดือนที่แล้ว )
  ตรงประเด็นที่ต้องการ
 • เนตรชนก แสงพลสา (สมาชิก)
  (1 ปีที่แล้ว )
  เนื้อหาน่าสนใจมาก
  เนตรชนก แสงพลสา (สมาชิก)
  (1 ปีที่แล้ว )
  เนื้อหาน่าสนใจมาก