หลักสูตรฝึกอบรม ผู้จัดการมืออาชีพยุค 3.0 - หลักสูตร 1 วัน

(Manager 3.0)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2563 / Leadership / ผู้จัดการมืออาชีพยุค 3.0

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  086-303-6747 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ารเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันมีความรวดเร็ว จนก้าวเข้าสู่ยุคที่ธุรกิจให้ความสำคัญกับเรื่อง “ความต้องการของบุคคล” เป็นสำคัญ ดังนั้น การบริหารงานผ่านบุคลากรจึงควรให้ความสำคัญกับแต่ละบุคคลสูงขึ้นเช่นเดียวกัน ผู้จัดการในฐานะผู้นำจึงต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการบริหารแบบเดิมๆ ที่ใช้การสั่งให้ทำ (Command) เพียงอย่างเดียว มาให้การกระตุ้นและจูงใจให้บุคคลเป็นผู้เลือกเปลี่ยนด้วยตัวเองจะเกิดประสิทธิผลที่สูงกว่า 
ผู้จัดการ 3.0 ต้องพัฒนาแนวทางการบริหารงานยุคใหม่ ดังนี้ 
 

“พัฒนาคน พัฒนาใจ พัฒนาจากภายในของเขา ด้วยความเต็มใจของเขา”

ผู้จัดการควรปรับเปลี่ยนตัวเองเป็นคนแรก โดยการบริหารงานตามศักยภาพที่บุคลากรมีอยู่ แต่ยังถูกนำมาใช้ไม่เต็มที่และกระตุ้นโดยการสร้างแรงจูงใจให้ทีมงาน มองเห็นประโยชน์ที่จะได้รับตามความต้องการของแต่ละบุคคล จะสามารถใช้คุณสมบัติแต่ละคนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
การพัฒนาบุคลากรที่ความเป็นตัวตนจะต้องใช้หลักจิตวิทยาการบริหารและจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาชั้นสูง ดังนั้น ผู้ขัดการต้องคิดให้ถึงความต้องการของคน สนองตอบด้วยแนวทางการตลาดเฉพาะบุคคล และสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจด้วยความรู้สึกที่มีร่วมกันไม่ใช่คำสั่ง โดยการดึงศักยภาพของเขาออกมาโดยเขาเป็นผู้เปลี่ยนแปลงด้วยตัวของเขาเอง ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะมีประสิทธิผลที่ดี

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความต้องแตกต่างของการบริหารงานในยุค 1.0ยุค 2.0 และ ยุค 3.0 และสามารถปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ได้
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความต้องการของบุคลากรได้อย่างชัดเจนขึ้น และสามารถกระตุ้นและจูงใจทีมงานได้ตามลักษณะของแต่ละบุคคล 
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆ ตามยุค 3.0 ได้อย่างมีรูปแบบและประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ของตัวเองได้
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน
      การให้ความสำคัญในแต่ละยุค
      แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
      การบริหารงานกับยุคสมัยปัจจุบัน
      การพัฒนาบุคลากรตามความต้องการ
      Workshop I: คุณเตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงอย่างไร?

คุณสมบัติที่ท้าทายจองผู้จัดการ 3.0
      การพัฒนาการคิดกับการเปลี่ยนแปลง (Thinking 3.0)
      การทำการตลาดให้ “โดนใจ” ลูกค้า (Marketing 3.0)
      การพัฒนาคน พัฒนาที่ใช้ (HRD 3.0)
      การพัฒนาภาวะผู้นำแบบได้ใจ (Leadership 3.0)
      การฝึกสอนแนะทีมงานตามศักยภาพ (Coaching 3.0)
      กรณีศึกษา : เรื่องเล่าประสบการณ์ด้านต่างๆ 

การประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ ให้มีประสิทธิผล
      การประยุกต์ใช้กับการทำงานร่วมกับผู้อื่น
      การกำหนดวิสัยทัศน์ด้วยแนวความคิดยุคใหม่
      การพัฒนาทีมงานให้เป็นบุคลากร 3.0
      การสร้างเทคนิคการฝึกสอนแนะของตัวเอง
      Workshop: แลกเปลี่ยนเรื่องที่จะนำไปปฏิบัติ

ผู้จัดการ 3.0 (ยุคใหม่) กับการเปลี่ยนแปลง
      เปลี่ยนวิธีคิด...พลิกชีวิตคุณ
      การก้าวข้ามอุปสรรคของการเปลี่ยนแปลง
      การให้ความสำคัญที่ “ปัจจุบัน” เพื่ออนาคตที่ดี
      การจูงใจให้ผู้อื่นอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง 

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) โดยผู้เรียนเป็นบุคคลสำคัญที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเอง และนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ในทันที ด้วยแนวทางของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
      การบรรยายเนื้อหา
      Work shop สร้างสถานการณ์
      เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
      การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรทำหน้าที่เพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ (Facilitator) ทำให้การพัฒนาเป็นไปตามธรรมชาติของผู้เรียนรู้นั้นๆ โดยการเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยตัวเอง

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน 
ผู้จัดการ

ดาวน์โหลด Slide

(หลักสูตร ผู้จัดการมืออาชีพยุค 3.0)

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลด Slide

(หลักสูตร ผู้จัดการมืออาชีพยุค 3.0)

หลักสูตรน่าสนใจ
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : ผู้จัดการการบริหารงานภาวะผู้นำ

แสดงความคิดเห็น

  • เนตรชนก แสงพลสา (สมาชิก)
    (2 เดือนที่แล้ว )
    เนื้อหาน่าสนใจมาก
  • เนตรชนก แสงพลสา (สมาชิก)
    (2 เดือนที่แล้ว )
    เนื้อหาน่าสนใจมาก