หลักสูตรฝึกอบรม ผู้จัดการในฐานะผู้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ - หลักสูตร 2 วัน
(The Line Manager as HRD)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / การบริหารงาน (Management and Productivity) / หลักสูตรฝึกอบรม ผู้จัดการในฐานะผู้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (The Line Manager as HRD)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นจะต้องพัฒนาความรู้ ทักษะ และทัศนคติของพนักงานให้ดีขึ้น โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตัวบุคคล ทีมงาน และองค์กรในระระยาว ดังนั้น ผู้ที่เหมาะสมกับบทบาทนี้ย่อมต้องเป็น หัวหน้างาน (Line Manager) ของแต่ละหน่วยงาน เพราะมีความเข้าใจและใกล้ชิดบุคลากรมากที่สุด
การได้เรียนรู้และเข้าใจขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยงาน HRD และเข้าใจถึงภารกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ รวมถึงกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เหมาะสมกับลักษณะงานอย่างชัดเจน ย่อมทำให้หัวหน้างาน (Line Manager) สามารถมีส่วนสนับสนุนและช่วยเหลือ ให้แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรดำเนินไปอย่างมีประสิทธิผลสูงขึ้น
ผู้จัดการ (Line Manager) สามารถกำหนดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรได้ด้วยตัวเอง เพราะจะรู้ถึงข้อเด่นและข้อต้องพัฒนาของบุคลากรในทีมมากกว่าผู้อื่น ดังนั้น การทำหน้าที่ร่วมกับ HRD เสมือนหนึ่งเป็นทีมงาน HRD ย่อมทำให้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรได้ผลลัพธ์ตาม competency ที่เป็นช่องว่างของบุคลากรแต่ละคนได้มากกว่าการส่งให้หน่วยงาน HRD เป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้จัดการปฏิบัติตัวในฐานะ HRD โดยเรียนรู้และเข้าใจความรับผิดชอบของ HRD ให้ครบถ้วน (HRD for Non-HRD)
เพื่อสร้างแนวทางความคิดให้ผู้จัดการเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร ควบคุมกับกิจกรรมที่ HRDกำหนดขึ้นได้อย่างสอดคล้องมากขึ้น
เพื่อจูงใจให้ผู้จัดการทุ่มเทความรู้ ความสามารถพัฒนาบุคลากรด้วยตัวเองในฐานะตัวแทนของ HED ในงานที่ HRD ไม่สามารถปฏิบัติได้ทั่วถึง
เพื่อทำให้ผู้จัดการเข้าใจ HRD ขององค์กรมากขึ้น และร่วมกันเป็น Strategic Partner ในการพัฒนาบุคลากร
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
DAY I : เรียนรู้ของเขตความรับผิดชอบของ HRD
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ HRD
       ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
       ภารกิจและเป้าหมายที่สำคัญของงานด้วย HRD
       ขอบเขตความรับผิดชอบในฐานะ Strategic partner
       HRD กับการบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์กร
       Workshop: ประเมินบทบาทหน้าที่ของตัวเอง

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตาม Competency
       นิยามความหมายหลักของ Competency
       ประเภทของ Competency ในแต่ละระดับ
       การประยุกต์ใช้ Competency เพื่อการพัฒนา
       กำหนดแนวทางความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากร
       Workshop: กำหนด Competency ที่เหมาะสมของทีมงาน

กระบวนการพัฒนาบุคลากรในฐานะผู้จัดการ
       การคัดเลือกและว่าจ้างบุคลากร
       การรักษาบุคลากรที่ดีไว้
       การประเมินผลการปฏิบัติงาน
       การให้ข้อมูลป้อนกลับเชิงบวก
       การพัฒนาบุคลากรตามศักยภาพ
       Workshop: กำหนดแนวทางการพัฒนาทีมของตัวเอง 

บทบาทของผู้จัดการในฐานะ HRD
       การเป็นนักฝึกอบรม (Trainer)
       ผู้จัดการในฐานะโค้ช (Coach)
       การให้การดูแลในฐานะพี่เลี้ยง (Mentor)
       การช่วยเหลือในฐานะที่ปรึกษา (Consult)
       Workshop: กำหนดบทบาทที่เหมาะสมของตัวเอง 


DAY II : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของผู้จัดการ 
การพัฒนา “คนแก่ง” ให้มีคุณภาพ
       แนวความคิดเรื่องการพัฒนา “คนเก่ง”
       หลุมพรางทางความคิดของ “คนเก่ง”
       การดึงศักยภาพของ “คนเก่ง” โดยโค้ช
       การสร้างเส้นทางอาชีพ “คนเก่ง” ด้วยระบบพี่เลี้ยง
       Workshop: แนวความคิดพัฒนา “คนเก่ง” ของผู้จัดการ

กระบวนการการบริหารพนักงานดาวเด่น (Talent)
       เทคนิคการค้นหาผู้ที่เป็น Talent
       การพัฒนาบุคลากรที่เป็น Talent
       ขั้นตอนการสร้าง Talent Pool
       การประเมินบุคลากร Talent
       การให้รางวัล Talent ของทีม
       Workshop: แนวทางการบริหาร Talent ของตัวเอง

การวางแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Planning)
       แนวความคิดการสร้างผู้สืบทอด
       เมื่อไรต้องทำ Succession Plan
       ความผิดพลาดที่ต้องระวังของการจัดทำแผน
       กระบวนการจัดทำแผนที่มีคุณภาพ
       Workshop: ออกแบบแผนงานการสืบทอดตำแหน่ง 

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามเป้าหมาย
       การศึกษาด้วยตัวเอง (Self-Study)
       การเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง (On-the Job Experience)
       การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ (Learning from Experts)
       การทำงานแบบคู่หู (Buddy Working)
       การฝึกอบรมหรือเข้าสัมมนา (Training & Seminar)
       Workshop: การแลกเปลี่ยนกิจกรรมการพัฒนา

การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมในรูปแบบของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ทำให้ผู้เรียนรู้สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที เพราะได้ดำเนินการคิดร่วมกันระหว่างการฝึกอบรมแล้ว
การฝึกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเข้าใจง่าย
       การบรรยาย : เน้นเนื้อหาที่ใกล้ตัว เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้
       Work Shop : กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
       การนำเสนอ : เกิดการฝึกฝนการแสดงออกและทำงานเป็นทีม
       การตอบคำถาม : จูงใจให้ผู้ฝึกอบรมได้คิด และแสดงความคิดเห็น
กำหนดแนวทางให้ผู้เข้าฝึกอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิด ความรู้สึกและการกระทำ โดยการพัฒนาตัวเอง ด้วยการฝึกฝนจนกลายเป็นธรรมชาติ
การบ้านที่เป็นเป้าหมาย สามารถนำไปจัดทำเป็นโครงการในแง่ส่วนบุคคล และ/หรือ ทีม ที่เหมาะสมตามที่ตัวเองเลือก


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานระดับปฏิบัติการ
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ