หลักสูตรฝึกอบรม ผู้จัดการ 4.0 มืออาชีพ - หลักสูตร 2 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Leadership / หลักสูตรฝึกอบรม ผู้จัดการ 4.0 มืออาชีพ

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Leadership

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 091-770-3350 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
หลักการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ที่ดี ควรมีความสอดคล้องกันตั้งแต่ระดับองค์กรระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล โดยการนำเป้าหมายขององค์กรมาวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือต่างๆ แล้วนำมากำหนดเป็นกลยุทธ์ (Strategy) ของแต่ละหน่วยงาน ก็จะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ได้ด้วยการร่วมมือกันของบุคลากรทั้งองค์กรผู้บริหารยุคใหม่ควรมีความพร้อมในด้านต่างๆ ที่สำคัญดังนี้.......
      อบรม สัมมนา การบริหารธุรกิจด้วย 5 เรื่องสำคัญ (MBA)
      อบรม สัมมนา ทักษะการบริหารงาน (Management Skill)
      อบรม สัมมนา หลักการบริหารจัดการที่สำคัญ (Managerial Management)
      อบรม สัมมนา การเป็นผู้จัดการ 3 เก่ง (เก่งคิด, เก่งคน, เก่งโค้ช)การพัฒนาตัวเอง โดยการเปลี่ยนแปลงตัวเองของผู้จัดการก็จะสามารถไปพัฒนาทีมงานให้เกิดการเปลี่ยนแปลง นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กรวัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร และนำไปสู่การวางแผนเชิงปฏิบัติงานได้จริงในหน่วยงานของตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้กับสถานการณ์ของตัวเองได้ทันที ทำให้สร้างการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในหน่วยงานและทีมงาน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีกรอบความคิดเชิงการบริหาร (Managerial Mindset) เพิ่มขึ้น สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้จัดการได้ดีมากขึ้น
เพื่อทำให้ผู้เรียนสนุกสนานกับการพัฒนาตัวเอง พัฒนาทีมงานด้วยการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการจริง ทำให้เกิดความเข้าใจและนำไปใช้ได้ทันที

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
Day I : ครบเครื่องเรื่องการบริหารจัดการสำหรับผู้จัดการ
การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับธุรกิจ
      อบรม สัมมนา เรียนรู้ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขันด้วย 5 Forces
      อบรม สัมมนา การวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้วย SWOT Analysis
      อบรม สัมมนา การสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจพิชิตเป้าหมายกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา หลักการบริหารจัดการงานเชิงกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา Workshop : กำหนดแนวทางการบริหารจัดการงานเชิงกลยุทธ์
ครบเครื่องเรื่องการบริหารธุรกิจ 5 เรื่องสำคัญ
      อบรม สัมมนา การตลาดและการขาย (Marketing & Sales)
      อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจงบการเงิน (Financial Statement)
      อบรม สัมมนา การจัดทำบัญชีของหน่วยงาน (Accounting)
      อบรม สัมมนา การบริหารการปฏิบัติงาน (Operation Management)
      อบรม สัมมนา การบริหารงานบุคคล (Human Resource Management)
      อบรม สัมมนา Workshop : การประยุกต์ใช้ MBA ของสาขาและหน่วยงาน
ทักษะสำคัญของผู้จัดการยุคใหม่ (Managerial Skill)
      อบรม สัมมนา การกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Goal Setting)
      อบรม สัมมนา การมอบหมายงานและการสอนงาน (Empowerment)
      อบรม สัมมนา การแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ (Problem Solving)
      อบรม สัมมนา การกล้าในการตัดสินใจ (Decision Making)
      อบรม สัมมนา การทำงานเชิงรุก (Proactive Working)
      อบรม สัมมนา Workshop : การพัฒนาทักษะสำคัญของตัวเอง
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษา : ทักษะที่สำคัญของผู้จัดการยุคใหม่
หลักการบริหารจัดการที่สำคัญของผู้จัดการ (Managerial)
      อบรม สัมมนา การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
      อบรม สัมมนา การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
      อบรม สัมมนา การบริหารจัดการทีมงาน (Staff Management)
      อบรม สัมมนา การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management)
      อบรม สัมมนา Workshop : กำหนดแนวทางการบริหารของตัวเอง

Day II : ผู้จัดการยุคใหม่ 3 เก่ง (เก่งคิด, เก่งคน, เก่งโค้ช)
การพัฒนาทักษะการคิดและการประยุกต์ใช้ (เก่งคิด)
      อบรม สัมมนา การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
      อบรม สัมมนา การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)
      อบรม สัมมนา การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
      อบรม สัมมนา การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking)
      อบรม สัมมนา การคิดเชิงระบบ (Systematic Thinking)
      อบรม สัมมนา กิจกรรม : การพัฒนาทักษะการคิดของตัวเอง
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผล (เก่งคน)
      อบรม สัมมนา ความท้าทายของการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในองค์กร
      อบรม สัมมนา การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงอย่างมีคุณภาพ
      อบรม สัมมนา การสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง
      อบรม สัมมนา ผู้นำพลังเชิงบวก สร้างทีมงานคุณภาพ
      อบรม สัมมนา Workshop : กำหนดแนวทางการพัฒนาทีมงาน
      อบรม สัมมนา กรณีศึกษา : ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
การโค้ชเพื่อสร้างผลการปฏิบัติงานสู่เป้าหมาย (เก่งโค้ช)
      อบรม สัมมนา รูปแบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์
      อบรม สัมมนา เทคนิคการโค้ชเพื่อตั้งเป้าหมาย (Goal Setting)
      อบรม สัมมนา เทคนิคการผสมการสอนงานแบบต่างๆ (Coaching on Job)
      อบรม สัมมนา เทคนิคการโค้ชเพื่อประเมินผลงาน (Performance Coaching)
      อบรม สัมมนา Role Playing : การปฏิบัติการโค้ชสร้างผลงาน
การเรียนรู้เรื่องสำคัญเบื้องต้นของโลกยุคใหม่ (แนวโน้มอนาคต)
      อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจ VUCA World
      อบรม สัมมนา การสร้าง Growth Mindset ด้วยตัวเอง
      อบรม สัมมนา การสร้างนวัตกรรมด้วย Design Thinking
      อบรม สัมมนา การเข้าใจคำว่า “Digital Transformation”
      อบรม สัมมนา Workshop : ประยุกต์สิ่งที่ได้เรียนรู้แล้วนำไปใช้ได้
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
 การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
 กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
       การบรรยายเนื้อหา
       Work shop สร้างสถานการณ์
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
 วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 หัวหน้างาน
 ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร