หลักสูตรฝึกอบรม ผู้ตรวจติดตามภายใน ISO 14001:2015 - หลักสูตร 2 วัน
(ISO 14001:2015 Internal Auditor)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม ผู้ตรวจติดตามภายใน ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015 Internal Auditor)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและแนวความคิด
 ISO14001:2015 ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม กับ ความต้องการของลูกค้า
เทคนิคการจดจำข้อกำหนดระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ความสำคัญของข้อกำหนดต่อระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อกำหนด ISO14001:2015 กับ วงจร PDCA
เอกสารที่จำเป็นจะต้องจัดทำเพื่อให้สอดคล้องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้อบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดของระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
สามารถ นำไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินการในองค์กร เพื่อธำรงรักษาซึ่งระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
สามารถจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็น และเอกสารที่ควรจะมี เพื่อเตรียมสำหรับรับการตรวจติดตามจากภายนอกองค์กร และภายในองค์กร
มีความเข้าใจข้อกำหนด และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ กับระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
 Environmental aspect
      สิ่งต่างๆ (element) จากกิจกรรม ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ขององค์กรซึ่งสัมพันธ์หรืออาจจะสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม
Environmental condition
      สภาพ(stage) หรือ ลักษณะ (characteristic) ของสิ่งแวดล้อมที่พิจารณาในช่วงเวลาหนึ่ง
Environmental impact
      การเปลี่ยนแปลง (change) ของสิ่งแวดล้อมเกิดจากประเด็นสิ่งแวดล้อมขององค์กร ไม่ว่าจะดีหรือเสียทั้งหมดหรือบางส่วน
Environmental objective
      วัตถุประสงค์ ที่กำหนดโดยองค์กร สอดคล้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อม
Compliance obligations
      ข้อกำหนด กฏหมาย ซึ่งองค์กรต้องทำให้สอดคล้อง และข้อกำหนดที่องค์กรต้องทำให้สอดคล้อง หรือเลือกที่จะสอดคล้อง
การตรวจประเมิน (Audit)
      กระบวนการที่เป็นระบบ เป็นอิสระ(Independent) และเป็นเอกสารเพื่อรวบรวมหลักฐาน (Audit evidence) และประเมินอย่างเป็นรูปธรรม สำหรับพิจารณาความเหมาะสมตามเกณฑ์ (Audit criteria)
PDCA and ISO14001:2015
      ความสัมพันธ์ของวงจร PDCA เมื่อเปรียบเทียบกับข้อกำหนดของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม องค์กรสามารถใช้หลักการ PDCA ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 

Plan: การกำหนดวัตถุประสงค์สิ่งแวดล้อม และกำหนดกระบวนการที่จำเป็นเพื่อให้ได้ผลอย่างที่ต้องการ โดยสอดคล้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อม
Do: การนำกระบวนการไปดำเนินการตามแผน
Check: การเฝ้าตรวจและการวัดกระบวนการเทียบกับนโยบายสิ่งแวดล้อม และความมุ่งมั่นขององค์กร วัตถุประสงค์สิ่งแวดล้อมและเกณฑ์การดำเนินงาน จนถึงการรายงานผล
Act: กิจกรรมในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

การทบทวนข้อกำหนด ISO 14001:2015 requirements overview
ข้อกำหนด ข้อที่ 1 ขอบเขต(Scope)
ข้อกำหนด ข้อที่ 2 มาตรฐานอ้างอิง (Normative references) 
ข้อกำหนด ข้อที่3 นิยามศัพท์(Terms and definitions)
ข้อกำหนดที่ 4 บริบทขององค์กร (Context of the organization)
      ความเข้าใจองค์กรและบริบทขององค์กร การพิจารณาปัจจัยภายใน ภายนอก
      ความเข้าใจความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนร่วม
      การพิจารณาขอบเขตของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
      ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
ข้อกำหนดที่ 5 ความเป็นผู้นำ (Leadership and commitment)
      ความเป็นผู้นำ และความมุ่งมั่น
      นโยบายสิ่งแวดล้อม (Environmental Policy) ต้องกำหนด นำไปใช้ รักษา และมีการสื่อสารนโยบายสิ่งแวดล้อม
      บทบาท หน้าที่และอำนาจ (Organizational roles, responsibilities and authorities) การมอบหมายหน้าที่และอำนาจตำแหน่งต่างๆ รวมถึงมีการสื่อสารให้เป็นที่เข้าใจในองค์กร
ข้อกำหนดที่ 6 การวางแผน (Plaining)
      การระบุความเสี่ยงและโอกาส (Actions to address risks and opportunities)
          - Risk and Opportunity
          - Environmental aspect ประเด็นสิ่งแวดล้อม
          - Compliance obligations ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
          - Planning action การวางแผนเพื่อดำเนินการ
      วัตถุประสงค์สิ่งแวดล้อมและวางแผนบรรลุวัตถุประสงค์
          - วัตถุประสงค์สิ่งแวดล้อม Environment Objectives
          - การวางแผนดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์สิ่งแวดล้อม
ข้อกำหนดที่ 7 การสนับสนุน (Support)
      ทรัพยากรที่จำเป็นต่อการจัดทำ นำไปปฏิบัติ รักษาไว้ และปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
      ความสามารถ (Competence) ความสามารถที่จำเป็นของบุคลากร
      ความตระหนัก (Awareness) มั่นใจว่าบุคลากร ต้องตระหนักถึง นโยบายสิ่งแวดล้อม ประเด็นสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง และการมีส่วนร่วม
      การสื่อสาร (Communication) พิจารณาให้มีการสื่อสารทั้งภายใน และภายนอกเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
      เอกสารข้อมูล (Documented information) พิจารณาความจำเป็นของเอกสาร การจัดทำและปรับให้ทันสมัย การควบคุมเอกสารข้อมูล
ข้อกำหนดที่ 8 การดำเนินการ (Operation) 
       การวางแผนการดำเนินการ และการควบคุม
       การเตรียมพร้อมและตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน
ข้อกำหนดที่ 9 การประเมินความสามารถ (Performance evaluation)
       การเฝ้าตรวจ การวัด วิเคราะห์และประเมินผล (Monitoring, measurement, analysis and evaluation)
       การตรวจประเมินภายใน (Internal Audit)
       การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร (Management review) ข้อมูลสำหรับการทบทวน (Management review inputs)
       ผลการทบทวน (Management review outputs)
ข้อกำหนดที่ 10 การปรับปรุง (Improvement)
       ทั่วไป
       ความไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และการแก้ไข (Nonconformity and correction action)
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
การจัดการการตรวจติดตาม Audit Management (ISO19011:2011)
การจัดทำ Audit plan / Audit program
การตั้งคำถาม Audit tail / Audit checklist โดยอ้างอิงจากข้อกำหนด ISO14001:2015
การเปิดประชุม และปิดประชุม สำหรับการตรวจติดตามภายใน
Workshop การตรวจติดตามภายใน
การเขียนAudit report (CAR /OSB/OFI)
เพิ่มเติม การตรวจสอบเอกสารบังคับ (Documented : เอกสารที่ต้องจัดทำ และ จัดเก็บ สำหรับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม)
Q&A

 - หลังจากทำความเข้าใจข้อกำหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในแต่ละข้อแล้ว จะมีการทำ Workshop หรืออธิบายตัวอย่างของแบบฟอร์มตัวอย่างการกรอกข้อมูล เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความเข้าใจและเห็นภาพยิ่งขึ้น มีการเสริมกิจกรรม Workshop เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริง
 - รวมทั้ง การจำลองการตรวจติดตามภายในขององค์กร โดยให้ผู้เข้าร่วมอบรม ได้จัดเตรียม Audit program , Audit plan , Audit tail/checklist , การตรวจติดตามภายใน การระบุAudit report , และการเขียน NCR ด้วยตนเอง

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารย์ใช้ในการดำเนินการฝึกอบรม
จะเน้นให้ผู้เข้าร่วม เข้าใจข้อกำหนด การจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับแต่ละข้อกำหนด โดยเน้นที่การปฏิบัติ ในระหว่างการอบรมจะมีการสร้างความสนุกสนานระหว่างฝึกอบรม โดยใช้เกมส์ หรือ คำถาม ให้ทุกท่านมีส่วนร่วม สร้างความเป็นกันเอง และความกระตือรือร้น ระหว่างฝึกอบรม

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม