หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำกับความฉลาดทางอารมณ์ - หลักสูตร 1 วัน
(EQ for Leadership)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Leadership / หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำกับความฉลาดทางอารมณ์ (EQ for Leadership)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Leadership

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient : EQ) เป็นความสามารถที่บุคคลเลือกใช้ในการเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่ได้ดั่งใจ ไม่สอดคล้องกับเป้าหมาย และไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง การเรียนรู้และเข้าใจจุดเดือดของตัวเองในฐานะผู้นำ ทำให้จัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเองได้ก่อนที่จะถึงจุดเดือด (แสดงคำพูดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ออกไป)


การปฏิสัมพันธ์ที่ดี คือ การยอมออกจากกล่องของตัวเอง (Outer Mindset) สู่การเข้าใจผู้อื่น มองผู้อื่นและตัวเองมีความเท่าเทียมกัน สร้างสภาวะที่ดีในการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยเทคนิค NLP ช่วยทำให้สามารถจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเองได้ กลายเป็นผู้นำที่เกิดการตระหนักรู้ตัวเองอยู่ตลอดเวลา (Mindfulness


การรับฟังโดยใช้ทฤษฎีตัวยู (Theory U.) ทำให้สามารถสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันได้ ผู้นำรับฟังอย่างตั้งใจแบบเชิงลึก แล้วทำให้สถานการณ์กลับสู่สภาวะที่ดีระหว่างคู่สนทนาได้ด้วยการฟัง 4 ระดับ


วัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางเชิงปฏิบัติในการสร้างความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ได้ด้วยตัวเอง นำไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์ต่างๆได้ทันที
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเทคนิคการออกจากกล่อง (Outer Mindset) ในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนใช้บทบาทของผู้นำที่สามารถจัดการอารณ์เชิงลบของตัวเองในเหตุการณ์ต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง (EQ for Leadership)
เพื่อทำให้ผู้เรียนฝึกฝนการฟังเชิงลึกด้วย Theory U. จัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเองได้ทันที

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
 หลักการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ/EI)
     - สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับสภาวะอารมณ์
     - ความหมายของความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient : EQ)
     - หลักการสร้างสภาวะอารมณ์ที่ดี (Language-Focus-Physiology)
     - จุดประสงค์ของการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
     - ผู้นำที่มีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ Leadership)
     - กิจกรรม : การสร้างความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
หลักการสร้างกรอบความคิดการปฏิสัมพันธ์ที่ดี (Outer Mindset)
     - การเรียนรู้และเข้าใจการอยู่ในกล่อง (Inward Mindset)
     - การสร้างกรอบความคิดปฏิสัมพันธ์ที่ดี (Outer Mindset)
     - สาเหตุหลักที่ทำให้คนอยู่ในกล่อง (หลุมพรางทางความคิด)
     - เทคนิคการออกจากล่องในสถานการณ์ต่างๆ
     - Role Playing: การออกจากกล่อง (Outer Mindset) ด้วยตัวเอง
การตระหนักรู้ความเป็นผู้นำในสถานการณ์ต่างๆ (Leadership Awareness)
     - NLP Communication Model
     - การปรับเปลี่ยนตัวเองในฐานะผู้นำ (E+R=O)
     - การจัดการเมฆ 4 ก้อน ของตัวเอง (4 Could)
     - ผู้นำเข้าใจผู้อื่นอย่างแท้จริง (Perceptual Position)
     - กิจกรรม : การใช้ความฉลาดทางอารมณ์กับสถานการณ์ (Emotional Intelligence)
เทคนิคการรับฟัง 4 ระดับ ด้วยทฤษฎีตัวยู (Theory U.)
     - สิ่งที่เป็นอิทธิพลต่อการฟังของมนุษย์
     - การเรียนรู้และเข้าใจทฤษฎีตัวยู (Theory U.)
     - เทคนิคการรับฟัง 4 ระดับ
     - การรับฟังในรูปแบบต่างๆ
     - Role Playing: การฝึกฝนเทคนิคการฟังในรูปแบบต่างๆ
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง