หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับความท้าทายโลกยุคใหม่ - หลักสูตร 1 วัน
(Change Leader for VUCA World)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Leadership / หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับความท้าทายโลกยุคใหม่ (Change Leader for VUCA World)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Leadership

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
ผู้นำในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่แน่นอน คาดเดาเหตุการณ์ต่างๆ ได้ยาก เป็นเรื่องท้าทายของผู้นำในปัจจุบันเป็นอย่างมาก โลกที่มีลักษณะนี้ เราขอเรียกว่า “VUCA World” ซึ่งย่อมาจาก
       ความผันผวนสูง (Volatility)
       ความไม่แน่นอนสูง (Uncertainty)
       ความซับซ้อนที่มากขึ้นเรื่อยๆ (Complexity)
       ความคลุมเครือไม่สามารถคาดเดาได้ (Ambiguity)
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงและทำให้ทีมงานยอมรับกับการเปลี่ยนแปลง เตรียมพร้อมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งไม่สามารถคาดเดาผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นได้ ด้วยความเชื่อมั่นและปฏิบัติตัวให้สอดคล้องนำไปสู่การสร้างผลลัพธ์ที่เป็นเป้าหมายได้ จำเป็นต้องมีคุณลักษณะแบบ VUCA ด้วยเช่นเดียวกัน
       ผู้นำต้องมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน (Vision)
       ผู้นำสร้างความเข้าใจให้ทีมงานได้ (Understanding)
       ผู้นำทำให้ความคลุมเครือเกิดความกระจ่าง (Clarify)
       ผู้นำยืดหยุ่นและคล่องแคล่ว (Agility)
ผู้นำปัจจุบันจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลง (Change) การมีกรอบความคิดเชิงนวัตกรรม (Innovation Mindset) มีแนวทางการแก้ปัญหาที่มีความชัดเจน นำไปสู่นวัตกรรมการแก้ปัญหาที่พร้อมกับความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น ซึ่งเรียกว่า “Solution Thinking” โดยการใช้หลักคิดที่ครอบคลุมและทีมงานมีส่วนร่วมกับการคิดนั้นๆ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักรู้โลกยุคใหม่ (VUCA World) อย่างชัดเจน และเตรียมพร้อมการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่จะกระทบกับองค์กรและทีมงาน
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางการปฏิบัติตัวให้สอดคล้องกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก VUCA World ได้อย่างทันท่วงที สามารถผ่านวิกฤติต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้
เพื่อสร้างกรอบความคิดการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับผู้เรียน
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีเครื่องมือการคิดแบบ Solution Thinking นำไปสู่แนวทางแก้ไขปัญหาเชิงนวัตกรรมของตัวเอง

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การเรียนรู้และเข้าใจโลกยุคใหม่ (VUCA World)
       ความหมายของ VUCA World
       ประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นกับ VUCA World
       ผู้นำการเปลี่ยนแปลงแบบ VUCA
       ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับบุคลากรที่ผู้นำต้องรับรู้
       Workshop : สำรวจผลกระทบของ VUCA World ของตัวเอง
ผู้นำแบบ VUCA เพื่อรับมือกับ VUCA World
       การมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน (Vision)
       ความสามารถในการสร้างความเข้าใจ (Understanding)
       การสร้างเสริมความชัดเจนให้กระจ่าง (Clarify)
       ความคล่องแคล่วกับเหตุการณ์ (Agility)
       Workshop : การสร้างรูปแบบการบริหารของตัวเอง
การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Leader)
       ความท้าทายของผู้นำการเปลี่ยนแปลง
       การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงร่วมกับทีมงาน
       การทำให้ทีมงานพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
       การสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง
       Workshop : การพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
       กรณีศึกษา : ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
การประยุกต์การคิดแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรม (Solution Thinking)
       กรอบความคิดของ Solution Thinking
       การผสมผสาน Logical Thinking & Lateral Thinking
       การสร้างกรอบความคิดเชิงนวัตกรรม (Innovation Mindset)
       การใช้ Solution Thinking กับ VUCA World ขององค์กร
       Workshop : การประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์จริงของตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม   รับชม

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Group Coaching & Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1 on 1 Coaching & Mentor

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง