หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในยุคนิวนอร์มอล - หลักสูตร 1 วัน
(Effectively Leading Through Change)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / หมวดทั่วไป (Other) / หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในยุคนิวนอร์มอล (Effectively Leading Through Change)

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 / 084-164-2057 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและแนวความคิด
วิกฤติการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อทุกธุรกิจทั่วโลก หลายธุรกิจต้องปรับตัวรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อความอยู่รอดท่ามกลางวิกฤติที่ยังไม่รู้ว่าจะสิ้นสุดเมื่อไร พนักงานและผู้นำในทุกองค์กรจึงจำเป็นต้องเผชิญอุปสรรคและรับความกดดันที่ท่ามกลางเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งกระบวนการปรับตัวเปลี่ยนแปลงของธุรกิจเพื่ออยู่รอดนั้นอาจสร้างความกดดันให้กับพนักงานในองค์กร
หลักสูตรนี้จึงรวบรวมเนื้อหาเพื่อช่วยให้ผู้นำสร้างแรงจูงใจ, ตระหนักถึงความสำคัญของ "การเปลี่ยนแปลง" และเปิดมุมมองด้วยทัศนคติเชิงบวกและ เทคนิคในการใช้กลยุทธ์เพื่อรับการโต้แย้งและการต่อต้านที่อาจเกิดขึ้นได้ ในโลกธุรกิจที่มีแต่ความไม่แน่นอนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ผู้บริหารและพนักงานทุกคน จำต้องร่วมแรงร่วมใจในการยกระดับขีดความสามารถขององค์กรให้สามารถแข่งขันได้ในธุรกิจและปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปเพื่อก้าวข้ามวิกฤติและสร้างความสำเร็จของธุรกิจอย่างยั่งยืน หลักสูตรนี้ยังช่วยพัฒนาพฤติกรรมที่สำคัญของผู้นำที่สามารถนำการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิผล เสริมทักษะในการบริหารการเปลี่ยนแปลง และสามารถรับมือกับอุปสรรคต่างๆที่มาพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร (Course Outline)
การเปลี่ยนแปลงกับโลกนิวนอร์มอล:
    อบรม สัมมนา ทักษะที่จำเป็นของผู้นำท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
    อบรม สัมมนา อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการเปลี่ยนแปลง
    อบรม สัมมนา ความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงขององค์กร
บทบาทของผู้นำท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง:
    อบรม สัมมนา ทฤษฎีและกระบวนการเปลี่ยนแปลง
    อบรม สัมมนา หน้าที่ของผู้นำ กับสถานการณ์บนความไม่แน่นอน
    อบรม สัมมนา เตรียมตัวให้พร้อมด้วยเช็คลิสต์ของความเป็นผู้นำ
บันไดเจ็ดขั้นในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง:
    อบรม สัมมนา แสดงความเป็นผู้นำและให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคน
    อบรม สัมมนา สร้างมุมมองเชิงบวกและความหวังต่อการเปลี่ยนแปลง
    อบรม สัมมนา รวบรวมข้อมูลและมุมมองจากทุกแผนก สื่อสารบนพื้นฐานความเป็นจริงและโปร่งใส
บทสรุป:
    อบรม สัมมนา การสรุปความรู้ที่ได้อบรมมาเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน
    อบรม สัมมนา วิเคราะห์วิธีในการสร้างแรงจูงใจและทัศนคติที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลง
    อบรม สัมมนา สรุปและวางแผนปฏิบัติจริง
Who Should Attend
    อบรม สัมมนา พนักงานระดับผู้จัดการ, ผู้นำหรือ ผู้บริหารในองค์ที่ต้องการริเริ่มการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร, พัฒนาการสื่อสาร, และการบริหารจัดการทีมงานเพื่อนำองค์กรปรับตัวในการเปลี่ยนแปลงให้เป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร
Learning Outcomes
       หลังจากเข้าอบรมหลักสูตรนี้ ผู้เข้าอบรมจะสามารถ:
    อบรม สัมมนา ประยุกต์เจ็ดขั้นตอนในการเป็นผู้นำในโลกที่เปลี่ยนไป VUCA
    อบรม สัมมนา สร้างแรงจูงใจและสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงขององค์กร
    อบรม สัมมนา ลดอุปสรรค ข้อขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการเปลี่ยนแปลง
    อบรม สัมมนา เชื่อมความสัมพันธ์และร่วมแรงร่วมใจของพนักงานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน
    อบรม สัมมนา วิเคราะห์กลยุทธ์ที่เหมาะสมในการสื่อสารและสร้างกรอบความคิดแบบเติบโตภายในองค์กร
    อบรม สัมมนา ใช้แนวทางที่อบรมมาปฏิบัติจริงเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง
Course Materials
    อบรม สัมมนา เอกสารประกอบการสอน พร้อมแบบฝึกหัด
    อบรม สัมมนา แชร์กรณีศึกษาและอภิปรายร่วมกันเพื่อหาทางออก
    อบรม สัมมนา ใช้เกมส์เพื่อแข่งขันกันทั้งแบบทีม และรายบุคคล
    อบรม สัมมนา การอบรมใช้เวลา 1-2 วัน โดยจำนวนผู้เข้าเรียนที่เหมาะสมประมาณ 15 - 30 คน


ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม