หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำขับเคลื่อนองค์กรสู่ยุคดิจิทัล - หลักสูตร 1 วัน

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Leadership / หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำขับเคลื่อนองค์กรสู่ยุคดิจิทัล

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Leadership

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  084-164-2057 / 093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันไม่สามารถคาดหวังได้ มีความผันผวนและคลุมเครือ ซับซ้อน ส่งผลกระทบต่อธุรกิจมากมาย การเกิดขึ้นของเทคโนโลยี ที่ทำให้เกิด Disruption หากองค์กรไม่ปรับเปลี่ยนตัวเอง ก็ยากที่จะดำเนินธุรกิจให้อยู่รอดต่อไปได้ ผู้นำปรับตัวสร้างการเปลี่ยนแปลง (Adaptive Leadership) มีความสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรยุคใหม่เป็นอย่างมาก

การบริหารจัดการสถานการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้น (Crisis Management) ด้วยการเป็นผู้นำตามสถานการณ์ (Situation Leadership) สามารถรองรับกับสถานการณ์ต่างๆได้โดยการพัฒนาทีมงานให้สอดคล้อง และทำให้ทีมงานมีคุณภาพด้วยการเป็นผู้นำพลังเชิงบวก (Positive Psychology Leadership) จัดแบ่งบุคลากรให้ชัดเจนแล้วดำเนินการพัฒนาอย่างเหมาะสม


ผู้นำธุรกิจดิจิทัลด้วยพลังข้อมูล โดยการทำให้องค์กรขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data Driven) โดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาดำเนินการสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ (Business Platform) ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปวัตถุประสงค์
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดการตระหนักรู้ในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับการเปลี่ยนแปลงแล้วมีผลกระทบต่อองค์กร พร้อมมีแนวทางบริหารจัดการสถานการณ์ต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้น
เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการพัฒนาตัวเอง ทีมงานและองค์กรให้เข้าสู่องค์กรยุคดิจิทัลได้ สามารถดำเนินธุรกิจในรูปแบบใหม่ต่อไปได้
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถใช้ความเป็นผู้นำ (Leadership) ภายในตัวเองในรูปแบบต่างๆที่สอดคล้องกับสถานการณ์และเป้าหมายขององค์กรด้วยความเชื่อมั่น
เพื่อทำให้ผู้เรียนปรับเปลี่ยนตัวเองและสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ทีมงานมีขวัญกำลังใจในการก้าวข้ามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยจิตวิทยาเชิงบวก

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
ผู้นำปรับตัวสร้างการเปลี่ยนแปลง (Adaptive Leadership)
      อบรม สัมมนา สำรวจแนวความคิดเรื่อง “การเปลี่ยนแปลง”
      อบรม สัมมนา ความท้าทายของการเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง
      อบรม สัมมนา การสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง
      อบรม สัมมนา การบริหารจัดการอารมณ์เชิงลบของตัวเอง
      อบรม สัมมนา Workshop : การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงในฐานะผู้นำ
ผู้นำบริหารจัดการตามสถานการณ์ (Situation Leadership)
      อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจโลกยุค VUCA World
      อบรม สัมมนา การบริหารงานในสถานการณ์วิกฤต (Crisis Management)
      อบรม สัมมนา การพัฒนาสมรรถนะของทีมงานให้สอดคล้อง
      อบรม สัมมนา การสอนให้พนักงานจัดการกับการเปลี่ยนแปลง
      อบรม สัมมนา Workshop : กำหนดแนวทางการบริหารจัดการของตัวเอง
ผู้นำพลังเชิงบวกสร้างทีมงานคุณภาพ (Positive Psychology Leadership)
      อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
      อบรม สัมมนา การใช้จิตวิทยาเชิงบวกกับทีมงาน (Positive Psychology)
      อบรม สัมมนา การเป็นผู้นำ Growth Mindset
      อบรม สัมมนา การพัฒนาทีมงานในฐานะโค้ช
      อบรม สัมมนา Workshop : กำหนดกรอบความคิดผู้นำพลังเชิงบวก
ผู้นำธุรกิจดิจิทัลด้วยพลังข้อมูล (Digital Leadership)
      อบรม สัมมนา การบริหารธุรกิจด้วยข้อมูล (Data Driven)
      อบรม สัมมนา การก้าวสู่องค์กรธุรกิจดิจิทัล (Digital Transformation)
      อบรม สัมมนา สร้างระบบนิเวศการมีส่วนร่วมของธุรกิจ (Collaborative Ecosystem)
      อบรม สัมมนา คุณลักษณะขององค์กรที่ทำ Digital Transformation สำเร็จ
      อบรม สัมมนา Workshop : การพัฒนาคุณสมบัติผู้นำยุคดิจิทัล
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน 
ผู้จัดการ 
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง