หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำทรงคุณค่าสร้างคุณค่าให้ทีมงาน - หลักสูตร 1 วัน
(Team Value Leadership)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Leadership / หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำทรงคุณค่าสร้างคุณค่าให้ทีมงาน (Team Value Leadership)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Leadership

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  093-649-3561 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักสูตรใกล้เคียงที่อาจจะตรงโจทย์คุณ !!

หลักการและเหตุผล
ผู้นำทรงคุณค่า (Value Leadership) ให้ความสำคัญกับทีมงานและสร้างคุณค่าให้กับทีมงานพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง อย่างเข้าอกเข้าใจในตัวทีมงาน พร้อมดึงคุณค่าและศักยภาพของทีมงาน มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวของเขาเองได้อย่างแท้จริง
บทบาทของผู้นำที่แท้จริง (True Leadership) ประกอบไปด้วย
     - การเป็นผู้นำปรับตัวและสร้างการเปลี่ยนแปลง (Adaptive Leadership)
     - การเป็นผู้นำสร้างคุณค่าให้ทีมงาน (Servant Leadership)
     - การเป็นผู้นำเข้าอกเข้าใจด้วยใจ (Empathetic Leadership
     - การเป็นผู้นำในฐานะโค้ชที่คุณค่า (Leader as a Coach)
การพัฒนาทักษะของผู้นำทรงคุณค่า สร้างคุณค่าให้ทีมงาน (Team Value Leadership) มุ่งเน้นให้ความสำคัญเรื่องการสื่อสารอย่างเข้าใจ และเล็งเห็นคุณค่าของทีมงานอยู่เสมอ เช่น…..
     - การสื่อสารด้วยภาษากายและใจ (Body Language)
     - การรับฟังอย่างเข้าใจและเห็นใจ (Empathy & Sympathy)
     - การใช้คำถามที่คุณค่าของบุคคล (Personal Value Questions)
     - การป้อนกลับด้วยมุมมองเชิงบวก (Feed Forward)

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนตระหนักรู้ในบทบาทของผู้นำ 4 คุณลักษณะที่เน้นคุณค่าของบุคคลเป็นสำคัญ
เพื่อทำให้ผู้เรียนเลือกใช้บทบาทผู้นำตามสถานการณ์ (Situation Leadership) ที่สอดคล้องกับทีมงานและเป้าหมายขององค์กร
เพื่อทำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะต่างๆในฐานะผู้นำทรงคุณค่า และทำให้ทีมงานสร้างคุณค่าในตัวเอง
เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถโค้ชคุณค่าของทีมงานด้วยเทคนิคต่างๆ เกิดความเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม

 ผู้นำปรับตัวและสร้างการเปลี่ยนแปลง (Adaptive Leadership)
     อบรม สัมมนา การเรียนรู้และเข้าใจโลกยุคใหม่ VUCA World
     อบรม สัมมนา ความท้าทายของผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง
     อบรม สัมมนา การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
     อบรม สัมมนา การสร้างและจูงใจในการเปลี่ยนแปลง
     อบรม สัมมนา Workshop: การบริหารจัดการในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ผู้นำสร้างคุณค่าให้ทีมงาน (Servant Leadership)
     อบรม สัมมนา ความหมายของการเป็นผู้นำผู้รับใช้ (Servant Leadership)
     อบรม สัมมนา บทบาทผู้จัดการ V.S. บทบาทผู้นำ
     อบรม สัมมนา ผู้นำ Fixed Mindset V.S. ผู้นำ Growth Mindset
     อบรม สัมมนา การพัฒนาทักษะการเป็น Servant Leadership
     อบรม สัมมนา Role Playing: การพัฒนาการเป็นผู้นำผู้รับใช้
ผู้นำเข้าอกเข้าใจทีมงานด้วยใจ (Empathetic Leadership)
     อบรม สัมมนา ความหมายของผู้นำแบบ Empathetic Leadership)
     อบรม สัมมนา ผู้นำทั่วไป V.S. ผู้นำด้วยหัวใจ
     อบรม สัมมนา หลักการเข้าอกเข้าใจทีมงานอย่างลึกซึ้ง (Empathetic Communication)
     อบรม สัมมนา ทักษะที่สำคัญของ Empathetic Leadership
     อบรม สัมมนา Role Playing: การฝึกฝนทักษะเชิงปฏิบัติการ
ผู้นำในฐานะโค้ชที่คุณค่าของทีมงาน (Leader as a Coach)
     อบรม สัมมนา One Page Coaching Conceptual
     อบรม สัมมนา เทคนิคการโค้ชให้เห็นคุณค่าในตัวเอง
     อบรม สัมมนา เทคนิคการใช้ การ์ดรูปภาพ ให้โค้ชชี่สำรวจตัวเอง
     อบรม สัมมนา เทคนิคการใช้ เรื่องเล่า สร้างแนวความคิด
     อบรม สัมมนา Role playing: การฝึกฝนเทคนิคการโค้ชที่คุณค่าของทีมงาน
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน 
ผู้จัดการ 
ผู้บริหาร

ออกแบบการเรียนรู้อย่างครบวงจร (6 Step Learning Model) ได้ตามต้องการ
(Blended learning)

Step 1 : การจัดทำวิดีโอออนไลน์ Micro Learning

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

  รับชม

Step 2 : การดำเนินการสอนด้วย Classroom / Virtual Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

  รับชม

Step 3 : การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย Group Coaching & Clinic

  รับชม

Step 4 : การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1 on 1 Coaching & Mentor

การพูดคุยเชิงลึกด้วย 1:1 Coaching & Mentor

  รับชม

Step 5 : การนำเสนอโครงการปฏิบัติงานจริง (Project Assignment)

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

  รับชม

Step 6 : การติดตามผลลัพธ์การเรียนรู้ (Follow Up)

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

  รับชม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. วีรพันธ์ เกษสังข์

Strategic and Management Coaching & Consulting / Professional Trainer

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร

กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

อ. เอกกร บุญธนะสิน

NLP โค้ช และ เทรนเนอร์

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

อ. ชวน ทองไทยสิน

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฐพงษ์ สิริกอบกุล

วิทยากรอิสระ ด้านการพัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาผู้นำ

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

อ. เบญจภา พลอยเลื่อมแสง

ที่ปรึกษาด้านสวัสดิการ การบริหารความเสี่ยงด้านประกันภัยและการวางแผนการเงิน

ดร.สุมลา พรหมมา

วิทยากรฝึกอบรม สัมมนา / พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม

อ. กนกวรรณ นิลมาลา

วิทยากรสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง