หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำทีมงานขายเชิงกลยุทธ์ - หลักสูตร 1 วัน

(Smart Strategic Sales Leader)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2562 / Sales and Marketing / ผู้นำทีมงานขายเชิงกลยุทธ์

ติดต่อสอบถาม
  0-2374-8638 / 0-2732-2345
  091-770-3350 / 091-770-3352 (HOTLINE)
  mktentraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาทีมงานขาย เป็นหัวใจสำคัญที่สุด! เพราะทีมงานขายเป็นกลุ่มบุคลากรที่ต้องเผชิญกับสภาวะแรงกดดันสูง เนื่องจากการแข่งขันในปัจจุบันมีความรุนแรงเป็นอย่างมาก สินค้า/บริการต่างๆ ไม่ได้มีความแตกต่างกันมากนัก ทำให้ผู้บริโภคมีโอกาสในการเลือกมากขึ้น ทีมงานขายที่มีประสิทธิผล จึงสามารถสร้างยอดขายได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้
หัวหน้างานทีมงานขาย (Sales Supervisor) เป็นบุคลากรที่จะมีอิทธิพล (Influence) ต่อทีมงานขายเป็นอย่างมาก เพราะมีความใกล้ชิดกับพนักงานขาย สามารถพัฒนาพนักงานขายได้โดยตรง เพราะมีความเชี่ยวชาญในงานขายและสามารถเข้าใจพนักงานขายได้ เนื่องจากเติบโตมาจากพนักงานขายเหมือนกัน ดังนั้นจึงควรพัฒนาให้หัวหน้าทีมงานขายพร้อมที่จะบริหารงานขายได้อย่างมีประสิทธิผล 
หัวใจสำคัญที่หัวหน้างานขาย ควรได้รับการพัฒนา ดังนี้
     1. การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Goal Management)
     2. การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership) ให้ทีมงานขาย
     3. การสอนทักษะการขาย (Selling Skill by Coaching) ให้ทีมงาน
     4. การสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานขาย (Motivation) 
การพัฒนาหัวหน้างานขายให้มีความพร้อมในการเติบโตเป็นผู้จัดการทีมขาย (Sales Manager) เป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนในปัจจุบัน เพราะหากหัวหน้างานขายสามารถเติบโตเป็นผู้จัดการทีมงานขายได้ด้วยความเต็มใจ ก็จะทำให้ทีมงานขายสามารถขยายตัว เพิ่มยอดขายให้กับองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น หัวหน้างานควรเรียนรู้และเข้าใจแนวทางการบริหารงานขายในเบื้องต้นไว้ ตั้งแต่เริ่มต้นขึ้นมาเป็นหัวหน้างานขาย

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) กับการบริหารงานขายได้ด้วยตัวเอง ทำให้สร้างยอดขายของทีมงานได้อย่างต่อเนื่องบรรลุเป้าหมาย
เพื่อสร้างและพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership) ให้กับหัวหน้างานขายให้สามารถนำไปสร้างแรงจูงใจและทำให้พนักงานขาย เชื่อถือ ยอมรับและไว้วางใจ ยินยอมให้หัวหน้างานพัฒนาแนวทางการขายได้
เพื่อส่งเสริมให้หัวหน้างานมีเทคนิคและแนวทางในการสอน ทักษะการขาย (Selling Skill) ให้กับทีมงานได้อย่างมีรูปแบบที่นำไปปฏิบัติได้จริง
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในการบริหารงานขายใน Style ตัวเอง และพร้อมจะเติบโตเป็นผู้จัดการทีมงานในอนาคต
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การบริหารงานขายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Sale Management)
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารงานขาย 
       กรอบความคิดที่สำคัญของการบริหารงานขาย 
       กระบวนการขายเชิงกลยุทธ์ พิชิตเป้าหมาย 
       การบริหารงานขายด้วย Sales Pipeline
       Workshop I : การสร้างคัมภีร์บริหารงานขายเชิงกลยุทธ์ 
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership) ทีมงานขาย
       ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำที่ดี 
       การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ 
       การใช้หลักจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) 
       การสร้างทีมงานขายคุณภาพในฐานะผู้นำ 
       Workshop II : กำหนดแนวทางบริหารทีมงานขายในฐานะผู้นำ
การพัฒนาทักษะการขาย (Selling Skill) และการสอนงาน (Coaching)
       การเตรียมตัวกับงานขายคุณภาพ 
       การนำเสนอขายอย่างมืออาชีพ 
       การเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์ 
       การปิดการขายสร้างคุณค่าให้ลูกค้า 
       Role Playing : กำหนดแนวทางการขายของตัวเอง 
       กรณีศึกษา : การพัฒนาทักษะการขายให้ทีมงาน
สิ่งที่หัวหน้างานขายใช้ดำเนินการสร้างทีมงานขาย
       หลุมพรางทางความคิดของพนักงานขาย 
       หลักพื้นฐานที่พนักงานขายต้องพัฒนา 
       เทคนิคสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานขาย 
       แก่นสำคัญของผู้บริหารงานขาย 
       Workshop III : การสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานขาย
การบ้าน : เพื่อนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

ขอบเขตของหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง 
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
       การบรรยายเนื้อหา 
       Work shop สร้างสถานการณ์ 
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขาย
ผู้จัดการทีมงานขาย
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด

ดาวน์โหลด Slide

(หลักสูตร ผู้นำทีมงานขายเชิงกลยุทธ์)

หลักสูตรน่าสนใจ
    แชร์            แชร์  
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
Keyword ที่เกี่ยวข้อง : งานขายทักษะการขายทีมงานขาย

แสดงความคิดเห็น