หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำทีมงานขายเชิงกลยุทธ์ - หลักสูตร 1 วัน

(Smart Strategic Sales Leader)

หน้าแรก / บริการ / หลักสูตรฝึกอบรม 2564 / Sales and Marketing / ผู้นำทีมงานขายเชิงกลยุทธ์

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาทีมงานขาย เป็นหัวใจสำคัญที่สุด! เพราะทีมงานขายเป็นกลุ่มบุคลากรที่ต้องเผชิญกับสภาวะแรงกดดันสูง เนื่องจากการแข่งขันในปัจจุบันมีความรุนแรงเป็นอย่างมาก สินค้า/บริการต่างๆ ไม่ได้มีความแตกต่างกันมากนัก ทำให้ผู้บริโภคมีโอกาสในการเลือกมากขึ้น ทีมงานขายที่มีประสิทธิผล จึงสามารถสร้างยอดขายได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้
หัวหน้างานทีมงานขาย (Sales Supervisor) เป็นบุคลากรที่จะมีอิทธิพล (Influence) ต่อทีมงานขายเป็นอย่างมาก เพราะมีความใกล้ชิดกับพนักงานขาย สามารถพัฒนาพนักงานขายได้โดยตรง เพราะมีความเชี่ยวชาญในงานขายและสามารถเข้าใจพนักงานขายได้ เนื่องจากเติบโตมาจากพนักงานขายเหมือนกัน ดังนั้นจึงควรพัฒนาให้หัวหน้าทีมงานขายพร้อมที่จะบริหารงานขายได้อย่างมีประสิทธิผล 
หัวใจสำคัญที่หัวหน้างานขาย ควรได้รับการพัฒนา ดังนี้
     1. การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Goal Management)
     2. การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership) ให้ทีมงานขาย
     3. การสอนทักษะการขาย (Selling Skill by Coaching) ให้ทีมงาน
     4. การสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานขาย (Motivation) 
การพัฒนาหัวหน้างานขายให้มีความพร้อมในการเติบโตเป็นผู้จัดการทีมขาย (Sales Manager) เป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนในปัจจุบัน เพราะหากหัวหน้างานขายสามารถเติบโตเป็นผู้จัดการทีมงานขายได้ด้วยความเต็มใจ ก็จะทำให้ทีมงานขายสามารถขยายตัว เพิ่มยอดขายให้กับองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น หัวหน้างานควรเรียนรู้และเข้าใจแนวทางการบริหารงานขายในเบื้องต้นไว้ ตั้งแต่เริ่มต้นขึ้นมาเป็นหัวหน้างานขาย

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) กับการบริหารงานขายได้ด้วยตัวเอง ทำให้สร้างยอดขายของทีมงานได้อย่างต่อเนื่องบรรลุเป้าหมาย
เพื่อสร้างและพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership) ให้กับหัวหน้างานขายให้สามารถนำไปสร้างแรงจูงใจและทำให้พนักงานขาย เชื่อถือ ยอมรับและไว้วางใจ ยินยอมให้หัวหน้างานพัฒนาแนวทางการขายได้
เพื่อส่งเสริมให้หัวหน้างานมีเทคนิคและแนวทางในการสอน ทักษะการขาย (Selling Skill) ให้กับทีมงานได้อย่างมีรูปแบบที่นำไปปฏิบัติได้จริง
เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในการบริหารงานขายใน Style ตัวเอง และพร้อมจะเติบโตเป็นผู้จัดการทีมงานในอนาคต
 
รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การบริหารงานขายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Sale Management)
       สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารงานขาย 
       กรอบความคิดที่สำคัญของการบริหารงานขาย 
       กระบวนการขายเชิงกลยุทธ์ พิชิตเป้าหมาย 
       การบริหารงานขายด้วย Sales Pipeline
       Workshop I : การสร้างคัมภีร์บริหารงานขายเชิงกลยุทธ์ 
การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership) ทีมงานขาย
       ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำที่ดี 
       การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ 
       การใช้หลักจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) 
       การสร้างทีมงานขายคุณภาพในฐานะผู้นำ 
       Workshop II : กำหนดแนวทางบริหารทีมงานขายในฐานะผู้นำ
การพัฒนาทักษะการขาย (Selling Skill) และการสอนงาน (Coaching)
       การเตรียมตัวกับงานขายคุณภาพ 
       การนำเสนอขายอย่างมืออาชีพ 
       การเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์ 
       การปิดการขายสร้างคุณค่าให้ลูกค้า 
       Role Playing : กำหนดแนวทางการขายของตัวเอง 
       กรณีศึกษา : การพัฒนาทักษะการขายให้ทีมงาน
สิ่งที่หัวหน้างานขายใช้ดำเนินการสร้างทีมงานขาย
       หลุมพรางทางความคิดของพนักงานขาย 
       หลักพื้นฐานที่พนักงานขายต้องพัฒนา 
       เทคนิคสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานขาย 
       แก่นสำคัญของผู้บริหารงานขาย 
       Workshop III : การสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานขาย
การบ้าน : เพื่อนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

ขอบเขตของหลักสูตร (Course Framework)


แนวทางการฝึกอบรม [Training and Group Coaching]
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง 
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง 
       การบรรยายเนื้อหา 
       Work shop สร้างสถานการณ์ 
       เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
       การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันใน Class ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น

ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
พนักงานขาย
ผู้จัดการทีมงานขาย
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด

ดาวน์โหลด Slide

(หลักสูตร ผู้นำทีมงานขายเชิงกลยุทธ์)

หลักสูตรน่าสนใจ
บริการอื่นๆที่น่าสนใจ
ดาวน์โหลด Slide

(หลักสูตร ผู้นำทีมงานขายเชิงกลยุทธ์)

หลักสูตรน่าสนใจ
VDO แนวการสอน และกิจกรรมประกอบการสอน
รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร
แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร
กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน
กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน
กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน
กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน
วิทยากรสถาบันที่สอนหลักสูตรนี้ได้
    แชร์            แชร์  

Keyword ที่เกี่ยวข้อง : งานขายทักษะการขายทีมงานขาย

แสดงความคิดเห็น