หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำทีมงานขายเชิงกลยุทธ์ - หลักสูตร 2 วัน
(Smart Strategic Sales Leader)

หน้าแรก / รวมหลักสูตรฝึกอบรม / Advance Sales and Marketing / หลักสูตรฝึกอบรม ผู้นำทีมงานขายเชิงกลยุทธ์ (Smart Strategic Sales Leader)

หลักสูตรสถาบันหมวด Advance Sales and Marketing

สอนโดยวิทยากรที่ได้การรับรองจากสถาบัน

 วิทยากรที่สอนหลักสูตรนี้ได้

ติดต่อสอบถาม
  086-303-6747 / 091-770-3350 / 091-770-3354 (HOTLINE)
  asst.entraining@gmail.com, cocoachentraining@gmail.com

หลักการและเหตุผล
 การพัฒนาทีมงานขาย เป็นหัวใจสำคัญที่สุด! เพราะทีมงานขายเป็นกลุ่มบุคลากรที่ต้องเผชิญกับสภาวะแรงกดดันสูง เนื่องจากการแข่งขันในปัจจุบันมีความรุนแรงเป็นอย่างมาก สินค้า/บริการต่างๆ ไม่ได้มีความแตกต่างกันมากนัก ทำให้ผู้บริโภคมีโอกาสในการเลือกมากขึ้น ทีมงานขายที่มีประสิทธิผล จึงสามารถสร้างยอดขายได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้
 หัวหน้างานทีมงานขาย (Sales Supervisor) เป็นบุคลากรที่จะมีอิทธิพล (Influence) ต่อทีมงานขายเป็นอย่างมาก เพราะมีความใกล้ชิดกับพนักงานขาย สามารถพัฒนาพนักงานขายได้โดยตรง เพราะมีความเชี่ยวชาญในงานขายและสามารถเข้าใจพนักงานขายได้ เนื่องจากเติบโตมาจากพนักงานขายเหมือนกัน ดังนั้นจึงควรพัฒนาให้หัวหน้าทีมงานขายพร้อมที่จะบริหารงานขายได้อย่างมีประสิทธิผล
 หัวใจสำคัญที่หัวหน้างานขาย ควรได้รับการพัฒนา ดังนี้.....
      1.การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Goal Management)
      2.การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership) ให้ทีมงานขาย
      3.การสอนทักษะการขาย (Selling Skill by Coaching) ให้ทีมงาน
      4.การสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานขาย (Motivation)
 การนำเสนอขายที่มีประสิทธิผลเป็นกระบวนการขายที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าตามกระบวนการซื้อของลูกค้า (Adaption Process) โดยคำนึงถึงปัจจัยสำคัญที่ลูกค้าใช้ในการตัดสินใจผ่านพฤติกรรมที่แสดงออก (Behavior) ดังนั้น หากพนักงานขายสามารถจับประเด็นสำคัญต่างๆ ของความต้องการซื้อของลูกค้าได้การนำเสนอขายก็จะสมบูรณ์
 การเรียนรู้และเข้าใจ “คุณลักษณะของผู้บริโภค (Consumer Character)” จะทำให้ผู้ขายสามารถนำเสนอได้สอดคล้องกับธรรมชาติของลูกค้าได้มากที่สุด โอกาสที่ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อก็จะมีสูง ซึ่งคุณลักษณะต่างๆ ของลูกค้า เช่น...
       คุณลักษณะตามสมอง 4 ด้าน
       คุณลักษณะที่สะท้อน FEARS
       คุณลักษณะที่สะท้อนรูปแบบการตัดสินใจซื้อ

วัตถุประสงค์
 เพื่อทำให้ผู้เรียนสามารถคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) กับการบริหารงานขายได้ด้วยตัวเอง ทำให้สร้างยอดขายของทีมงานได้อย่างต่อเนื่องบรรลุเป้าหมาย
 เพื่อสร้างและพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership) ให้กับหัวหน้างานขายให้สามารถนำไปสร้างแรงจูงใจและทำให้พนักงานขาย เชื่อถือ ยอมรับและไว้วางใจ ยินยอมให้หัวหน้างานพัฒนาแนวทางการขายได้
 เพื่อส่งเสริมให้หัวหน้างานมีเทคนิคและแนวทางในการสอน ทักษะการขาย (Selling Skill) ให้กับทีมงานได้อย่างมีรูปแบบที่นำไปปฏิบัติได้จริง
 เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในการบริหารงานขายใน Style ตัวเอง และพร้อมจะเติบโตเป็นผู้จัดการทีมงานในอนาคต

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
DAY I : การบริหารงานทีมงานขายในฐานะผู้นำ
 การบริหารงานขายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Sale Management)
      สำรวจแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหารงานขาย
      กรอบความคิดที่สำคัญของการบริหารงานขาย
      กระบวนการขายเชิงกลยุทธ์ พิชิตเป้าหมาย
      การบริหารงานขายด้วย Sales Pipeline
      Workshop I : การสร้างคัมภีร์บริหารงานขายเชิงกลยุทธ์
 การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership) ทีมงานขาย
      ความเชื่อเกี่ยวกับผู้นำที่ดี
      การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์
      การใช้หลักจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)
      การสร้างทีมงานขายคุณภาพในฐานะผู้นำ
      Workshop II : กำหนดแนวทางบริหารทีมงานขายในฐานะผู้นำ
 การเรียนรู้และเข้าใจกระบวนการซื้อเพื่อสร้างกระบวนการขาย
      กระบวนการซื้อของลูกค้า (Adaption Process)
      กระบวนการขายตอบความต้องการ (Selling Process)
      ประเมิน 4C เพื่อเสนอ 4P
      ปัจจัยสำคัญของพฤติกรรมการซื้อ (Consumer Behavior Factor)
      Workshop : กำหนดแนวทางนำเสนอขายรูปแบบใหม่
 การนำเสนอให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของลูกค้า
      เรื่องราวความต้องการของลูกค้ากับสมอง 4 ด้าน
      เทคนิคการนำเสนอตอบ FEARS ลูกค้า สร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า
      เทคนิคการค้นหาความต้องการลูกค้าด้วยคำถามทรงพลัง
      การเรียนรู้กลยุทธ์การตัดสินใจซื้อของลูกค้า (Buying Strategy)
      Workshop : เทคนิคการนำเสนอให้สอดคล้องกับลูกค้า

DAY II
: การพัฒนาทักษะการขาย (Selling Skill) และการสอนงาน (Coaching)
 การนำเสนอขายอย่างมืออาชีพ
      นิยามการนำเสนอที่ดี (กรอบความคิด) คือ...
      จุดประสงค์ของการนำเสนอทั่วไป
      องค์ประกอบสำคัญของการนำเสนอ
      การสร้างเทคนิคการนำเสนอของตัวเอง
      Workshop I : การนำเสนอด้วย Style ของตัวเอง
      Role Playing : การนำเสนอขายอย่างมืออาชีพ
 การเจรจาต่อรองอย่างสร้างสรรค์
      การเจรจาต่อรอง (Negotiation) หมายถึง.....
      จุดประสงค์ของการเจรจาต่อรองเพื่อ.....
      หลักสำคัญ 5 ประการของการเจรจาต่อรอง
      วิธีการเตรียมตัวเพื่อการเจรจาต่อรอง
      Workshop II : กำหนดแนวทางการเจรจาต่อรอง
      Role Playing : การเจรจาต่อรองเชิงสร้างสรรค์
 การปิดการขายสร้างคุณค่าให้ลูกค้า
      กระตุ้นสัญญาณซื้อของลูกค้าอย่างมีระบบ
      สิ่งที่สำคัญสำหรับการปิดการขาย
      การเข้าใจธรรมชาติของลูกค้าอย่างแท้จริง
      เทคนิคปิดการขายอย่างเป็นธรรมชาติ (วงจรพฤติกรรม)
      Role Playing : เทคนิคปิดการขายอย่างเหนือชั้น
 สิ่งที่หัวหน้างานขายใช้ดำเนินการสร้างทีมงานขาย
      หลุมพรางทางความคิดของพนักงานขาย
      หลักพื้นฐานที่พนักงานขายต้องพัฒนา
      เทคนิคสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานขาย
      แก่นสำคัญของผู้บริหารงานขาย
      Workshop III : การสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานขาย
 การบ้าน : เพื่อนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

กรอบความคิดหลักสูตร (Course Framework)


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 
พนักงานขาย 
 ผู้จัดการทีมงานขาย
 เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานขายและการตลาด

6 องค์ประกอบที่ใช้ในการฝึกอบรม รับชม VDO

VDO Online

การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)

Classroom

การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยบวนการ Adult learning

Clinic

กระบวนการทำ Group Coaching / Show & Share

1:1 Executive Coaching

กระบวนการโค้ช (Coaching) ที่ประเด็นสำคัญของบุคคล

Project Presentation

การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง

Follow Up

การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม

วิทยากรที่ ได้การรับรองจากสถาบัน สามารถสอนหลักสูตรหมวดนี้ได้

อ. ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง

อ. ณัฏฐา วงศ์รัตนพิบูลย์

Coach , ที่ปรึกษา และ วิทยากร ประจำสถาบัน เอ็นเทรนนิ่ง กลุ่มธุรกิจการฝึกอบรมและที่ปรึกษา

นสพ.กฤดากร คเชนทร์ชัย

โค้ชและวิทยากรด้าน Future skill and Neuromarketing

ดร.วันทนา ปทุมอนันต์

ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์และองค์กร

อ. ชลิภา ชัยยะกุลภา

ผู้บริหารและที่ปรึกษาด้านการบริหารองค์กร

อ. จุมพล คุณากร

ที่ปรึกษาและวิทยากร การวางแผนกลยุทธ์และฝึกอบรม

อ. จันทร์เพ็ญ เพ็ชรดำรงชัยกุล

วิทยากรสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง